نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 328
  • بازدید دیروز : 313
  • بازدید کل : 3427531

پیوند ها

آمار بازدید سایت

بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن 4omt در گیاه دارویی شقایق


بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن 4omt در گیاه دارویی شقایق

فهرست مطالب شماره صفحه

1 فصل اول

1-1 مقدمه ...2

2 فصل دوم

2-1 کلیات ..7 اهمیت گیاهان دارویی ...7

متابولیتهای ثانویه گیاهی .7

اهمیت پزشکی و دارویی متابولیتهای ثانویه ...9

2-2 زیست فناوری و تولید متابولیتهای ثانویه گیاهی 9 کشت بافت و تولید متابولیتهای ثانویه 9

کشت سلولی .. 10

کشت ریشه های موئین .. 11

مهندسی متابولیك ... 12

زیست فناوری و A. rhizogenes ... 14

2-3 آگروباکتری رایزوژنز .. 16 مکانیسم برهم کنش آگروباکتری و سلول گیاهی ... 16

ج

طبقه بندی ناقلهای Ri .. 17

ژنهای T-DNA ناقل Ri 18

ژنهای Rol... 19

باززایی گیاه کامل از ریشههای موئین . 20

2-4 خصوصیات گیاهشناسی گیاه شقایق . 20 مسیرهای بیوسنتز آلکالوئیدهای گیاه شقایق 21

آلکالوئیدهای گیاه شقایق ... 23

2-5 سابقه پژوهش . 25

3 فصل سوم

3-1 همسانهسازی . 31 مواد گیاهی . 31

سویههای باکتری 31

آغازگرها 31

میزبانهای همسانهسازی . 32

محیط کشت باکتری و آنتی بیوتیكها . 35

آنزیمهای محدودگر ... 35

3-2 روشها . 36 شناسایی، جداسازی و تکثیر ژن 4′OMT . 36

همسانهسازی توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T 38

ساخت cDNA ی جهت تکثیر ژن 4′OMT 41

تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT و همسانهسازی در ناقل pTZ57R/T .. 42

همسانهسازی سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 ... 45

تأیید مجدد سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM. 47

3-3 کشت بافت و انتقال ژن .. 49 بهینهسازی شرایط القای ریشههای موئین 49

ح

کشت بذر ... 50

محیطهای تلقیح و هم کشتی .. 51

تلقیح و دوره هم کشتی .. 51

انتقال ریزنمونهها به محیط گزینشگر ... 51

استخراج DNA از ریشههای موئین و طبیعی گیاه شقایق ... 52

واکنش PCR 52

3-4 انتقال سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM به آگروباکتری رایزوژنز ... 53 انتقال سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT به آگروباکتری رایزوژنز ... 54

انتقال سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM به ریشههای موئین 54

انتقال سازهی فوق بیان ژن 4′OMT به ریشههای موئین گیاه شقایق .. 54

آنالیز تراریزش ریشههای موئین با سازه خاموشی diox . 55

PCR در زمان واقعی . 55

4 فصل چهارم

4-1 نتایج همسانهسازی 58 تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT و تأیید آن با هضم آنزیمی ... 58

تأیید همسانهسازی توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T 59

نتایج بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژنومی ژن 4′OMT . 61

تأیید همسانهسازی cDNA ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . 65

تأیید همسانهسازی ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 . 67

تأیید مجدد سازهی خاموشی diox با هضم آنزیمی 69

4-2 نتایج کشت بافت و انتقال ژن . 70 نتایج بهینه سازی القای ریشه موئین . 70

درصد القای ریشه موئین 72

تعداد شاخه فرعی ریشه موئین در یك سانتیمتر 78

تعداد ریشه موئین در ریزنمونه ... 79

خ

روند تولید ریشه موئین برای سویههای مختلف .. 80

بررسی تراریختی ریشههای موئین با PCR 82

تأیید انتقال سازهی خاموشی diox به آگروباکتری رایزوژنز ... 83

نتایج تایید تراریزش سازه خاموشی در ریشههای موئین با PCR ... 85

نتایج آنالیز PCR در زمان واقعی ... 86

4-3 پیشنهادات 91

منابع .. 92

پیوستها .. 101

فهرست اش کال شماره صفحه

شکل 2 - 1 : مکانیسم مولکولی خاموشی پس از رونویسی ) Borgio, 2009 .) ... 14

شکل 2 - 2 : شکل شماتیك نقشه ژنی ناقل Ri نوع مانوپین A. rhizogenes ( Ozyigit et al., 2013 .) .. 18

شکل 2 - 3 : شکل شماتیك نقشه ژنی ناقل Ri نوع آگروپین A. rhizogenes ( Ozyigit et al., 2013 . ) . 18

شکل 2 - 4 : مسیر سنتز آلکالوئیدهای مختلف در گیاه شقایق ) Beaudoin and Facchini, 2014 .) 23

شکل 3 - 1 : ساختار ناقل همسانهسازی pTZ57R/T . ... 33

شکل 3 - 2 : ناقل اختصاصی pGSA1285 . ... 34

شکل 3 - 3 : دیاگرام سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT . ... 45

شکل 3 - 4 : مشابهت توالی دو ژن T6ODM و CODM و قطعه خاموشی. ناحیه مشترک دو ژن به رنگ طوسی و ناحیه قرمز رنگ

مربوط به ناحیه ترجمه نشدنی انتهای ′ 3 ژنها است. ناحیه سیز رنگ با نام DIOX-a نشان دهنده قطعه خاموشی است. ... 47

شکل 3 - 5 : دیاگرام سازه خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM در ناقل pGSA1285 . .. 48

شکل 4 - 1 : گرادیان دمایی جهت تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT در گیاه شقایق. چاهك kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :

کنترل منفی، چاهكهای 1 تا 7 به ترتیب دماهای اتصال: 2 / 47 ، 6 / 47 ، 7 / 49 ، 51 ، 8 / 53 ، 1 / 56 و 4 / 57 درجه سانتیگراد. .. 58

شکل 4 - 2 : هضم محصول PCR ژن 4′OMT با آنزیم HindIII . Kb1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك 1 : قطعات برش خورده ژن

4′OMT ، چاهك 2 : محصول PCR برش نخورده ژن 4′OMT . . 59

شکل 4 - 3 : تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با آنزیم پلیمرازی Pfu ، چاهك 1Kb : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :کنترل منفی،

چاهكهای 4 - 1 : نمونههای تکثیری. .. 60

شکل 4 - 4 : کلنی PCR برای تأیید حضور توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی،

چاهك C- : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت، چاهكهای 1 - 22 : کلنیهای انتخابی. 60

شکل 4 - 5 : هضم آنزیمی ناقل pTZ57R/T حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT با آنزیمهای NcoI و PmlI . چاهك 1 : ناقل T/A برش

نخورده حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT ، چاهكهای 2 - 5 : ناقل T/A برش خورده حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT و خروج

قطعه ژنومی ژن 4′OMT . .. 61

د

شکل 4 - 6 : نتیجه توالییابی، توالی ژنومی ژن 4′OMT ، رنگ سبز نشان دهنده توالی اینترون ژن 4′OMT و به طول bp 114 است. 62

شکل 4 - 7 : همردیفی توالی ژنومی جداسازی شده 4OMT با توالی موجود در Genbank در بردارنده توالی اینترون. در این شکل

توالی اینترونی در ناحیه 844 تا bp 859 قرار دارد. . 63

شکل 4 - 8 : دومینهای عملکردی موجود در ساختار پروتئین 4OMT . 64

شکل 4 - 9 : توالی اسیدآمینه مربوط به دومینهای عملکردی موجود در ساختار ژن 4OMT . ... 64

شکل 4 - 10 : همردیفی توالی پروتئین 4′OMT موجود در Genbank با توالی همسانهسازی شده. 65

شکل 4 - 11 : تکثیر توالی cDNA ژن 4′OMT با آنزیم پلیمرازی Pfu ، چاهك 1Kb : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی،

چاهك C+ : کنترل مثبت )توالی ژنومی ژن 4′OMT (، چاهك 1 - 4 : محصول PCR حاصل از تکثیر ژن 4′OMT به طول bp

1074 . .. 65

شکل 4 - 12 : کلنی PCR برای تأیید حضور توالی cDNA ی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . چاهك 1 - 21 : کلنیهای مورد بررسی،

چاهك C- : کنترل منفی، C+ : کنترل مثبت ) DNA ژنومی( چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی. 66

شکل 4 - 13 : هضم آنزیمی ناقل pTZ57R/T حاوی cDNA ی ژن 4′OMT با آنزیمهای XhoI و SpeI . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن

مولکولی، چاهك 1 : مربوط به ناقل T/A برش نخورده حاوی cDNA ی ژن 4′OMT ، چاهك 2 تا 6 : ناقل T/A برش خورده

و خارج شدن ژن 4′OMT . 66

شکل 4 - 14 : نتیجه توالییابی همسانهسازی توالی cDNA ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . . 67

شکل 4 - 15 : کلنی PCR برای تأیید حضور ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :

کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل T/A حاوی ژن 4′OMT (، چاهكهای 1 - 7 : کلنیهای انتخابی. . 68

شکل 4 - 16 : هضم آنزیمی ناقل pGSA1285 حاوی cDNA ی ژن 4′OMT با آنزیمهای XhoI و SpeI . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن

مولکولی، چاهك 1 : ناقل pGSA1285 برش نخورده حاوی cDNA ی ژن 4′OMT ، چاهك 2 و 3 : ناقل pGSA1285 برش

خورده و خارج شدن ژن 4′OMT . ... 69

شکل 4 - 17 : هضم آنزیمی ناقل pGSA1285 جهت تأیید سازهی خاموشی diox با آنزیمهای AscI و SpeI . چاهك 1Kb : نشانگر

وزن مولکولی، چاهك 1 : برش ناقل pGSA1285 و خارج شدن سازه خاموشی diox ، چاهك 2 : ناقل برش نخورده

pGSA1285 حاوی سازهی خاموشی diox . 70

شکل 4 - 18 : توسعه ریشه موئین در گیاه شقایق بعد از تلقیح با Agrobacterium rhizogenes . A ، B و C ریزنمونه اندام هوایی، به

ترتیب 8 ، 16 و 24 روز بعد از تلقیح، D : ریزنمونه هیپوکوتیل، 12 روز بعد از تلقیح. 72

شکل 4 - 19 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر درصد القای ریشه موئین برای ریزنمونه اندام هوایی در گیاه شقایق. تیمارهای دارای

حداقل یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. 73

شکل 4 - 20 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر درصد القای ریشه موئین برای ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه شقایق. تیمارهای دارای حداقل

یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. . 76

شکل 4 - 21 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر تعداد شاخه فرعی ریشه موئین در یك سانتیمتر برای ریزنمونه اندام هوایی در گیاه

شقایق. تیمارهای دارای حداقل یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

. 79

شکل 4 - 22 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر تعداد ریشه موئین در ریزنمونه اندام هوایی در گیاه شقایق. تیمارهای دارای حداقل یك

حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. .. 80

شکل 4 - 23 : روند تولید ریشههای موئین )در ریزنمونه اندام هوایی( برای سویههای آگروباکتری رایزوژنز در روزهای 8 ، 12 ، 16 ، 20 و

ذ

24 ( DAI (. در محیط MS و دمای 17 و 25 درجه سانتیگراد به ترتیب )الف و ب(، در محیط ½ MS و دمای 17 و 25

درجه سانتیگراد به ترتیب )ج و د(. .. 81

شکل 4 - 24 : نتایج آنالیز PCR جهت تأیید تراریختی ریشههای موئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن rolB در گیاه شقایق.

چاهك 100 bp : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی )ریشههای معمولی(، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل Ri از A. rhizogenes (، چاهكهای 1 تا 10 : ریشههای موئین تراریخته. ... 82

شکل 4 - 25 : نتایج آنالیز PCR جهت تأیید تراریختی ریشههای موئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن rolC در گیاه شقایق.

چاهك bp100 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی )ریشههای معمولی(، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل Ri از A. rhizogenes (، چاهكهای 1 تا 10 : ریشههای موئین تراریخته. ... 83

شکل 4 - 26 : کلنی- PCR برای تأیید حضور سازهی خاموشی diox در آگروباکتری رایزوژنز سویه ATCC15834 . چاهك 100 bp :

نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل pGSA1285 حاوی سازه خاموشی diox ،)

چاهكهای 1 تا 6 : کلنی- PCR های آگروباکتری رایزوژنز. 84

شکل 4 - 27 : تأیید انتقال سازهی خاموشی diox به آگروباکتری رایزوژنز سویه ATCC 15834 با PCR . bp 100 : نشانگر وزن

مولکولی، 1C- : کنترل منفی )آب(، 2C- : کنترل منفی )باکتری E.coli بدون سازه(، 1C+ : کنترل مثبت )ناقل pGSA1285

حاوی سازه خاموشی diox ،) 2C+ : کنترل مثبت )باکتری E.coli حاوی سازه خاموشی diox ،) 1 و 2 : نمونههای تکثیری با

آغازگرهای pGSA-F و nptII-R1 . .. 84

شکل 4 - 28 : ظهور ریشههای موئین روی ریزنمونهی اندام هوایی در گیاه شقایق، سه هفته پس از تلقیح با آگروباکتری رایزوژنز سویهی

ATCC15834 حاوی سازه خاموشی مشترک Diox . . 85

شکل 4 - 29 : قسمت الف، ب و ج( به ترتیب تکثیر اختصاصی ژنهای rolB ، rolC و virG در کلونهای ریشه موئین. چاهك bp

100 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك - C : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل ATCC15834 (، چاهك 1 - 20 :

کلونهای ریشه موئین. د( چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك - C : کنترل منفی، چاهك 1 - 20 : کلونهای ریشه موئین

جهت بررسی وجود سازه خاموشی diox . ... 86

شکل 4 - 30 : منحنی جذب فلورسنت نمونههای مورد آنالیز، خط افقی قرمز رنگ، نشان دهنده حدآستانه ) Threshold ( میباشد که

محل تقاطع آن با هر کدام از منحنیها شاخص TC تعیین شد. 87

شکل 4 - 31 : نمایش منحنی ذوب نمونههای مورد آنالیز مربوط به ژن T6ODM )پیكهای سمت چپ( و ELF1 )پیكهای سمت

راست(، پیكهای که در دمای پائینتر هستند نشان دهنده قطعات کوچکتر هستند. 88

شکل 4 - 32 : میزان بیان ژن T6ODM در کلونهای ریشه موئین تراریخته با سازه خاموشی مشترک Diox ( 2 ( در مقایسه با ریشه های

موئین شاهد ) 1 .) . 89

شکل 4 - 33 : میزان بیان ژن CODM در کلونهای ریشه موئین تراریخته با سازه خاموشی مشترک Diox ( 2 ( در مقایسه با ریشه های

موئین شاهد ) 1 .) . 89

ر

فهرست جداول شماره صفحه

جدول 3 - 1 : آغازگرهای رفت و برگشتی مورد استفاده . 32

جدول 3 - 2 : آنتی بیوتیكها و غلظتهای مورد استفاده .. 35

جدول 3 - 3 : آنزیمهای برشی محدودگر مورد استفاده .. 35

جدول 3 - 4 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT 37

جدول 3 - 5 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT .. 37

جدول 3 - 6 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با آنزیم HindIII. 38

جدول 3 - 7 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu . 39

جدول 3 - 8 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu .. 39

جدول 3 - 9 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق توالی ژنومی ژن 4′OMT به داخل ناقل pTZ57R/T ... 40

جدول 3 - 10 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم NcoI و PmlI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 41

جدول 3 - 11 : اجزای ترکیب ساخت cDNA جهت تکثیر ژن 4′OMT . 42

جدول 3 - 12 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu . ... 43

جدول 3 - 13 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu .. 43

جدول 3 - 14 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق cDNA ی ژن 4′OMT به داخل ناقل pTZ57R/T 44

جدول 3 - 15 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم XhoI و SpeI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 44

جدول 3 - 16 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم XhoI و SpeI مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 46

جدول 3 - 17 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق توالی ژن 4′OMT به داخل ناقل pGSA1285 . . 46

جدول 3 - 18 : محتویات واکنش PCR برای تأیید سازهی خاموشی Diox . 48

جدول 3 - 19 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تأیید سازهی خاموشی Diox . ... 49

ز

جدول 3 - 20 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم AscI و SpeI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 49

جدول 3 - 21 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر ژنهای rolB و rolC . . 53

جدول 3 - 22 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر ژنهای rolB و rolC . ... 53

جدول 3 - 23 : اجزای واکنش Real-time PCR برای بررسی بیان ژنهای T6ODM و CODM . . 55

جدول 4 - 1 : نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی در ریزنمونه اندام هوایی و هیپوکوتیل 71

1

1 فصل اول

مقدمه


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 553

برچسب های مهم

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما بسته ویژه ماه شعبان 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما بسته ویژه ماه شعبان 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟ همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟ همیشه دوست داشتی ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته سوم بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  سوم بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما بسته ویژه بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما بسته ویژه بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

عدالت از دیدگاه نهج البلاغه

عدالت از دیدگاه نهج البلاغه

حجم فایل : 115.2 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 33 عدالت از دیدگاه نهج البلاغه بسم الله الرحمن الرحیم فهرست: تعریف عدلچگونگی واداشتن نفس به عدالتویژگی های عدالتعوامل نیل به ستمگریاقسام ظلم و ستمنشانه های ستمکارانعواقب ظلم و ستماثرات عدالتاهمیت عدالتتوصیه هایی ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول اسفند ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  اول اسفند ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  اول بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

نرم افزار Visualizer 3d

نرم افزار Visualizer 3d

    نرم افزار اورجینال Visualizer 3D فعال و بدون نیاز به کرک به همراه کتاب راهنمای فارسی ویژوالایزر نرم افزاری سه بعدی برای تعیین مکان هدف و اندازه گیری تقریبی هدف است. این نرم افزار ابزاری مناسب برای آنالیز دیتاهای بدست آمده از دستگاههای اسکنر تصویری میباشد . در ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما اسفند ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما اسفند ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟ همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟ همیشه دوست داشتی ... ...

دانلود جزوه پدیده های بیوالکتریکی دانشگاه سهند استاد قادریان

دانلود جزوه پدیده های بیوالکتریکی دانشگاه سهند استاد قادریان

جزوه عالی و تابپ شده پدیده های بیوالکتریکی آماده برای دانلود است. دانشگاه: صنعتی سهند تبریز استاد: دکتر قادریان فرمت: PDF پی دی اف - قابل اجرا و استفاده در هر نوع سیستم و دستگاه (لپ تاپ، موبایل و ...) کیفیت: عالی دانلود نمونه ... ...

طرح جابر هوا

طرح جابر هوا

طرح جابر هوا طرح جابر هوا مناسب برای پایه اول دبستان به همراه دفتر کارنما .بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر کلاس اول ... ...

مقایسه تست التراسونیک و تست رادیوگرافی

مقایسه تست التراسونیک و تست رادیوگرافی

دانشکده مهندسی مکانیک و مواد-گروه مهندسی مواد و متالورژی مقایسه تست التراسونیک و تست رادیوگرافی استاد:دکتر دانشجویان: تاریخ:بهار1400         چکیده: تست­های غیرمخرب از مهم­ترین فرآیندها در حین ساخت،راه­اندازی،بهره­برداری و تعمیرات صنایع بزرگ مخصوصا صنایع نفت و گاز ... ...

دانلود جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت استاد آنالویی

دانلود جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت استاد آنالویی

جزوه عالی و کامل شبکه های کامپیوتری آماده برای دانلود است. دانشگاه: علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر استاد: دکتر آنالویی فرمت: PDF پی دی اف - قابل اجرا و استفاده در هر نوع سیستم و دستگاه (لپ تاپ، موبایل و ...) تعداد صفحات: 198 کیفیت: بسیار عالی دانلود نمونه ... ...

کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن

کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن

حجم فایل : 7.3 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 135 کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن مقدمه آزمون های کنترل کیفی آزمون هاي كنترل كيفي آزمون های بحرانيآزمون های پذيرشآزمون هاي دوره ایآزمون هاي ويژه تعمير و نگهداري آزمون هاي بحراني آزمون هائی هستند که بمنظور ... ...

دانلود بسته جامع استخدامی آموزگاری ابتدایی 2300 تست با پاسخنامه

دانلود بسته جامع استخدامی آموزگاری ابتدایی 2300 تست با پاسخنامه

بسته جامع استخدامی آموزگاری ابتدایی 2300 تست با پاسخنامه حیطه عمومی بخش اول: تاریخ و فرهنگ و تمدن دفتر اول: خدمات متقابل اسلام و ایران 151 تست با پاسخنامه دفتر دوم: مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی 104 تست با پاسخنامه بخش دوم: تعلیم و تربیت اسلامی دفتر اول: ... ...

پاسخنامه سوالات عالم بازگشت (انسان تا ابدیت - بخش دوم)

پاسخنامه سوالات عالم بازگشت (انسان تا ابدیت - بخش دوم)

پدری فوت می کند و دارایی بسیار با ارزشی را از خود به جا می گذارد. این دارایی حاصل مجاهدت های آن پدر و فرزندانش می باشد. اگر در چنین زمانی، وصیت نامه ای نباشد، امکان از دست رفتن ثمره ی تلاش های پیشین همواره هست و اگر این اتفاق بیفتد، همه آن مجاهدت ها، عقیم می ماند. در چنین ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته چهارم بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  چهارم بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود رایگان کتاب صوتی انسان روح است نه جسد(۲ جلد)

جلد ۱ و ۲ کتاب صوتی انسان روح است نه جسد به دلیل حجم بالای محصول لطفا برای دريافت محصول به این شماره پیام دهید تا فایل در تلگرام شما ارسال شود۰۹۳۸۰۳۱۷۸۰۰ ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته دوم بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته  دوم بهمن ماه 1402

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

پاورپوینت درس نهم قرآن نهم سوره تغابن و ملک و هیهات منا الذله

پاورپوینت درس نهم قرآن نهم سوره تغابن و ملک و هیهات منا الذله

  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره تغابن و ملک و هیهات منا الذله درس 9 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 28     پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین ... ...

مسایل رفتاری درشغل نگهبانی

مسایل رفتاری درشغل نگهبانی

حجم فایل : 1.9 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 31 درس سمينار در مسايل رفتاريموضوع :مسایل رفتاری درشغل نگهبانی امام علی(ع) نعمتان مجهولتان اﻟﺻﺣﺔ و ألأماندو نعمت ناشناخته است ، سلامتی و امنیت عناوین سمینار تعریفانواع نگهبان وظایف نگهبان ضرورت شغل نگهبانیشیوه ... ...

پاورپوینت کبوتر طوق دار درس 15 فارسی یازدهم

پاورپوینت کبوتر طوق دار درس 15 فارسی یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کبوتر طوق دار درس 15 فارسی پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27     شامل: متن درس و شعر، معنای روان متن درس و شعر، معنای واژگان مهم، آرایه ها، کارگاه متن پژوهی همراه با جواب، قلمرو زبانی، قلمرو ادبی، قلمرو ... ...

دانلود مجموعه جامع استخدامی آموزگارابتدایی آزمونهای تخصصی/عمومی+ پاسخ تشریحی

دانلود مجموعه جامع استخدامی آموزگارابتدایی آزمونهای تخصصی/عمومی+ پاسخ تشریحی

مجموعه جامع استخدامی آموزگارابتدایی آزمونهای تخصصی/عمومی+ پاسخ تشریحی   شامل 1500 تست دروس عمومی و تخصصی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت روش ها و فنون تدریس روانشناسی تربیتی روانشناسی رشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت دروس ... ...

دانلود جزوه برنامه نویسی پیشرفته خسروی دانشگاه تهران

جزوه برنامه نویسی پیشرفته آماده برای دانلود مشخصات دانشگاه: تهران استاد: دکتر خسروی و دکتر صادقی حاوی سه فایل میان ترم 1، 2 و پایان ترم تعداد صفحات: میان ترم 1: 17 میان ترم 2: 29 پایانی: 27 فرمت: PDF کیفیت: عالی نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): دست نویس و تایپی  ... ...

دانلود مواد جامع حیطه تخصصی استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش

دانلود مواد جامع حیطه تخصصی استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش

مواد جامع حیطه تخصصی استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش   مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی فارسی دوره ابتدایی راهنمای معلم فارسی (پایه اول) راهنمای معلم فارسی پایه ششم کتاب معلم فارسی چهارم دبستان   مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی کتاب معلم ... ...

دانلود پاورپوینت مديريت و تشكيلات كارگاهي

دانلود پاورپوینت مديريت و تشكيلات كارگاهي

  قسمتی از متن............... •تاريخچه تكوين بارچارت به دوران جنگ جهاني اول ميرسد ؛ جائيكه يك آمريكايي به نام هنري گانت براي نخستين بار بارچارت را براي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي موسسه كشتي‌سازي‌اش بكار برد . به پاسداشت اين اقدام نام گانت قبل از عنوان بارچارت تداعي ... ...

پاسخنامه کتاب Elementary Steps to Understanding

پاسخنامه کتاب Elementary Steps to Understanding

کتاب‌های Steps to Understanding یکی از مهمترین و پرکاربردترین منابعی است که از سال‌های دور توسط زبان‌آموزان برای تقویت مهارت خواندن، شنیداری و واژگان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این مجموعه شامل 4 سطح است که در یک کتاب قرار گرفته است.   تمامی درس‌های این مجموعه به صورت ... ...

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمان پایه نهم: انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمان پایه نهم: انقلاب اسلامی ایران

نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 12 اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: اسلاید نمایشی پیام نهم درس نهمانقلاب اسلامی ایران ده ها هزار مستشار خارجیکارهای فنی ونظامی ایران را در دست داشتند. وضعیت بهداشت اسفناک وده ها هزار پزشک هندی ... ...

طرح توجیهی تولید روغن کشی از دانه های روغنی گلزا

طرح توجیهی تولید روغن کشی از دانه های روغنی گلزا

طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی طرح توجیهی تولید روغن کشی از دانه های روغنی گلزا+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با ... ...

مسابقه دهه ی فجر

مسابقه دهه ی فجر

سوالات فرهنگی ویژه دهه ی فجر جهت ادارات، دانشگاهها ، بسیج، کانون های فرهنگی و . . . . به همراه جواب و پاسخنامه سوالات به صورت لایه باز طراحی گردیده و شما می توانید نام کانون خود را درج نمائید و هر مطلب دیگری را جایگزین متن ها نمائید.کیفیت بروشور 300dpi می باشد و کیفیت آن ... ...

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما