تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1208
 • بازدید دیروز : 2234
 • بازدید کل : 647964

طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان 250 ص


طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان 250 ص


مناسب برای رشته های
#تربیت_بدنی گرایش اماکن ورزشی معماری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول)کلیات طرح( .............................................................................................................................................. 1
1-1 مقدمه. ............................................................................................................................................................. 2
2-1 بیان مسأله پژوهش ) تعریف موضوع پژوهش( ............................................................................................. 5
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش. .............................................................................................................. 7
4-1 اهداف پژوهش. .............................................................................................................................................. 8
5-1 کاربرد نتایج پژوهش ...................................................................................................................................... 9
6-1 روش پژوهش. ............................................................................................................................................. 11
1-6-1 روش پژوهش از نظر هدف. ............................................................................................................... 11
2-6-1 روش پژوهش از نظر روش .............................................................................................................. 11
3-6-1 روش یافته اندوزی )روش گردآوری دادهها( .................................................................................... 11
4-6-1 فرآیند تحقیق )سیر اندیشه ای دستیابی به نتیجه تحقیق( ................................................................... 11
7-1 پرسش های تحقیق یا فرضیه ها. ................................................................................................................. 11
8-1 شرح واژه ها و نمایگان به کار رفته در موضوع پژوهش. .......................................................................... 11
منابع. ........................................................................................................................................................................ 12
فصل دوم)مقدمات برنامه ریزی(. ............................................................................................................................ 13
1-2 تعاریف. ....................................................................................................................................................... 14
1-1-2 ورزش. ................................................................................................................................................ 14
2-1-2 تربیت بدنی. ........................................................................................................................................ 14
3-1-2 اسپرت ................................................................................................................................................ 15
2-2 اهداف ورزش )از گذشته تا حال( ............................................................................................................. 16
1-2-2 اهداف فرهنگی. .................................................................................................................................. 16
1-1-2-2 اهداف مذهبی و عبادی. ................................................................................................................. 16
2-1-2-2 گذران اوقات فراغت و سرگرمی ................................................................................................... 16
2-2-2 اهداف علمی. ...................................................................................................................................... 17
ب
1-2-2-2 تاثیرات فیزیولوژیکی بر بدن. ......................................................................................................... 17
2-2-2-2 تاثیرات روحی و روانی. ................................................................................................................. 17
3-2-2 اهداف اجتماعی. ................................................................................................................................. 17
1-3-2-2 اهداف تربیتی و پرورشی ............................................................................................................... 17
4-2-2 اهداف سیاسی. .................................................................................................................................... 18
5-2-2 اهداف اقتصادی. ................................................................................................................................. 18
3-2 تاریخچه ورزش .......................................................................................................................................... 19
1-3-2 پیشینه ورزش در جهان ...................................................................................................................... 19
2-3-2 پیشینه ورزش در ایران. ....................................................................................................................... 21
1-2-3-2 ورزش در ایران باستان. .................................................................................................................. 21
2-2-3-2 ورزش بعد از ظهور اسلام در ایران ............................................................................................... 22
3-2-3-2 ورزش در ایران معاصر .................................................................................................................. 24
4-2 ورزش در اسلام .......................................................................................................................................... 25
1-4-2 ورزش و تربیت بدنی از منظر اسلام و قرآن ...................................................................................... 25
5-2 ورزش اصفهان ............................................................................................................................................ 26
6-2 نتیجه گیری. ................................................................................................................................................. 27
منابع. .................................................................................................................................................................... 28
فصل سوم )مبانی نظری معماری( ........................................................................................................................... 29
3 1- فرهنگ ورزش. ............................................................................................................................................ 31
2-3 تفاوت ورزش حرفه ای و ورزش تفریحی ................................................................................................. 32
3-3 ورزش های سالنی )توپی( .......................................................................................................................... 34
1-3-3 تعریف ورزش های سالنی. ................................................................................................................. 34
2-3-3 تاریخچه مجتمع های ورزش سالنی. .................................................................................................. 34
3-3-3 تاریخچه مجتمع های ورزش سالنی در ایران. .................................................................................... 36
4-3 ورزش های آبی .......................................................................................................................................... 38
1-4-3 تعریف ورزش های آبی ..................................................................................................................... 38
2-4-3 تعریف مجموعه آبی. .......................................................................................................................... 38
ت
1-2-4-3 مجموعه های آبی سرپوشیده ......................................................................................................... 38
2-2-4-3 مجموعه های آبی روباز. ................................................................................................................ 39
3-4-3 تاریخچه شکل گیری مجموعه های آبی ............................................................................................ 39
5-3 اهداف مسابقات ورزشی ............................................................................................................................. 41
1-5-3 سطوح مشارکت ورزشی افراد. ........................................................................................................... 41
2-5-3 رابطه سطوح مشارک .......................................................................................................................... 43
6-3 اوقات فراغت .............................................................................................................................................. 45
1-6-3 معماری گذران اوقات فراغت ............................................................................................................ 47
2-6-3 نقش گردشگری به عنوان فراغت فعال .............................................................................................. 49
1-2-6-3 اهداف گردشگری .......................................................................................................................... 51
2-2-6-3 منافع گردشگری. ............................................................................................................................ 52
7-3 توریسم. ....................................................................................................................................................... 52
1-7-3 تعاریف ............................................................................................................................................... 52
1-1-7-3 معنی لغوی ..................................................................................................................................... 52
2-1-7-3 تعریف علمی ................................................................................................................................. 53
3-7-8 توریسم و صنعت گردشگری در اصفهان ........................................................................................... 54
4-7-3 توریسم ورزشی. ................................................................................................................................. 54
1-4-7-3 تعاریف........................................................................................................................................... 54
8-3 آب. .............................................................................................................................................................. 56
1-8-3 آب و تمدن. ........................................................................................................................................ 56
2-8-3 نمادها و فعالیت های آبی. .................................................................................................................. 57
3-8-3 اشکال استفاده از آب .......................................................................................................................... 57
9-3 نتیجه گیری. ................................................................................................................................................. 59
منابع. .................................................................................................................................................................... 61
فصل چهارم )ضوابط برنامه و استانداردهای برنامه ریزی(...................................................................................... 62
1-4 استانداردهای عمومی و کلی مجموعه های ورزشی ................................................................................... 63
1-1-4 ضوابط عمومی طراحی و احداث. ...................................................................................................... 63
ث
2-1-4 فضاهای جنبی مورد نیاز کلیه مکان های ورزشی .............................................................................. 64
3-1-4 سقف سالن ها .................................................................................................................................... 71
4-1-4 ضوابط عمومی مربوط به تماشاگران .................................................................................................. 71
1-4-1-4 جایگاه استقرار تماشاچیان برای افراد سالم و معلول ..................................................................... 71
2-4-1-4 فضاهای سرویس های بهداشتی تماشاچیان برای افراد سالم و معلول .......................................... 71
3-4-1-4 رستوران یا حداقل بوفه برای ارائه خدمات به تماشاچیان ............................................................. 71
5-1-4 پارکینگ برای کارکنان، ورزشکاران، داوران و کادر اجرایی مسابقات و تماشاچیان. .......................... 71
6-1-4 آب مصرفی. ........................................................................................................................................ 72
7-1-4 ملاحظات محیطی ویژه اماکن ورزشی ............................................................................................... 72
1-7-1-4 نور ................................................................................................................................................. 72
2-7-1-4 دمای اماکن وفضاهای ورزشی. ...................................................................................................... 73
3-7-1-4 تهویه مناسب. ................................................................................................................................. 74
8-1-4 ایمنی اماکن ورزشی ........................................................................................................................... 74
2-4 بررسی اصول مکان یابی و جای گیری مجموعه های ورزشی ................................................................... 76
1-2-4 ضوابط عمومی مکان یابی سایت. ....................................................................................................... 76
2-2-4 ضوابط فنی مکان یابی سایت ............................................................................................................. 77
3-4 ضوابط فضاهای ورزش های توپی ............................................................................................................. 77
1-3-4 بسکتبال. .............................................................................................................................................. 77
1-1-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 77
2-1-3-4 استانداردها دربسکتبال ................................................................................................................... 78
2-3-4 تنیس روی میز. ................................................................................................................................... 79
1-2-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 79
2-2-3-4 استانداردهای تنیس روی میز ......................................................................................................... 81
3-3-4 فوتسال. ............................................................................................................................................... 81
1-3-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 81
2-3-3-4 استانداردهای فوتسال. .................................................................................................................... 81
4-3-4 والیبال ................................................................................................................................................. 82
ج
1-4-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 82
2-4-3-4 استانداردها در والیبال. .................................................................................................................... 83
4-4 ضوابط فضاهای ورزش های آبی .............................................................................................................. 84
1-4-4 شنا ...................................................................................................................................................... 84
1-1-4-4 تعاریف........................................................................................................................................... 84
2-1-4-4 انواع استخر .................................................................................................................................... 85
3-1-4-4 مکان یابی برای احداث استخرهای شنا ......................................................................................... 86
4-1-4-4 ابعاد استخرها ................................................................................................................................. 88
5-1-4-4 اصول ایمنی درطراحی ساختمان استخر ........................................................................................ 89
6-1-4-4 ساختمان های جنبی استخر ........................................................................................................... 91
7-1-4-4 تأسیسات عمومی استخرها ........................................................................................................... 92
5-4 ضوابط فضاهای تفریحی ............................................................................................................................. 93
1-5-4 ملاحظات اولیه ................................................................................................................................... 93
2-5-4 سالن بیلیارد ........................................................................................................................................ 93
3-5-4 سالن انتظار ......................................................................................................................................... 94
6-4 ضوابط فضاهای فرهنگی. ............................................................................................................................ 95
1-6-4 ملاحظات اولیه ................................................................................................................................... 95
2-6-4 فضاهای نمایشگاهی ........................................................................................................................... 95
3-6-4 ضوابط فضاهای آموزشی. ................................................................................................................... 96
7-4 ضوابط طراحی معماری محوطه .................................................................................................................. 96
1-7-4 محوطه سازی ..................................................................................................................................... 96
2-7-4 مسیرهای تردد پیاده ............................................................................................................................ 97
3-7-4 کف سازی محوطه. ............................................................................................................................. 97
منابع. .................................................................................................................................................................... 98
فصل پنجم )تحلیل های موردی؛ نمونه ها و بستر طراحی(. ................................................................................. 111
1-5 تحلیل نمونه های موردی. ......................................................................................................................... 111
1-1-5 مجموعه ورزشی رفسنجان )طراح سیدهادی میرمیران( ................................................................... 111
ح
2-1-5 مجموعه ورزشی سهیل )طراح اسماعیل طلایی(. ............................................................................. 114
3-1-5 مجموعه ورزشی صدف )گروه طراحی آرش(. ................................................................................ 117
4-1-5 مجموعه تفریحی ورزشی ایست هامپتون. ........................................................................................ 111
5-1-5 مرکز ورزشی بونکیو )طراح Sachio Otani &Otani kinkyushitu 112 ................................... )
6-1-5 استخرشنای آکواریو)طراح Alain Sarfati 114 ................................................................................ )
2-5 تحلیل و بررسی بستر طرح ....................................................................................................................... 117
1-2-5 مقدمه )اصفهان در یک نگاه(. ........................................................................................................... 117
2-2-5 نظام جفرافیایی. ................................................................................................................................. 118
1-2-2-5 جغرافیای طبیعی .......................................................................................................................... 118
2-2-2-5 جغرافیای سیاسی ......................................................................................................................... 119
3-2-2-5 جغرافیای انسانی .......................................................................................................................... 119
3-2-5 نظام تاریخی اصفهان ........................................................................................................................ 119
1-3-2-5 وجه تسمیه اصفهان. ..................................................................................................................... 119
2-3-2-5 پیشینه ی تاریخی اصفهان ............................................................................................................ 121
4-2-5 نظام فرهنگی و هنری اصفهان .......................................................................................................... 122
1-4-2-5 سابقه و وضعیت فرهنگی هنری اصفهان ..................................................................................... 122
5-2-5 محیط طبیعی اصفهان. ....................................................................................................................... 122
1-5-2-5 زمین شناسی و توپوگرافی ........................................................................................................... 122
2-5-2-5 اشکال ناهمواری .......................................................................................................................... 123
3-5-2-5 خاک شناسی ................................................................................................................................ 124
4-5-2-5 تکنوتیک و لرزه خیزی ............................................................................................................... 124
5-5-2-5 آب شناسی و رودخانه های استان ............................................................................................... 125
6-5-2-5 پوشش گیاهی استان. .................................................................................................................... 125
6-2-5 اقلیم .................................................................................................................................................. 126
1-6-2-5 آب و هوای استان. ....................................................................................................................... 126
2-6-2-5 بارندگی. ....................................................................................................................................... 127
3-6-2-5 دما. ............................................................................................................................................... 128
خ
4-6-2-5 باد ............................................................................................................................................... 131
منابع. .................................................................................................................................................................. 132
فصل ششم )برنامه ریزی و طرح نهایی( ............................................................................................................... 134
1-6 برنامه ریزی طراحی. .................................................................................................................................. 135
1-1-6 بررسی ساختاری محدوده طرح. ....................................................................................................... 135
1-1-1-6 منطقه 11 اصفهان. ........................................................................................................................ 135
139 ............................................................................................. 2-1-1-6 مراکز ورزشی موجود در منطقه 11
3-1-1-6 بررسی ساختاری محدوده سایت پروژه. ..................................................................................... 141
2-1-6 خصوصیات کالبدی - فرم هندسی سایت. ....................................................................................... 143
3-1-6 خصوصیات کالبدی – لکه گذاری ................................................................................................... 143
4-1-6 همسایگی ها. .................................................................................................................................... 144
5-1-6 شناسایی و بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی ها. ............................................................................. 145
6-1-6 خصوصیات طبیعی)باد و تابش(. ...................................................................................................... 145
2-6 برنامه ریزی فضایی ................................................................................................................................... 146
1-2-6 شرح برنامه ....................................................................................................................................... 146
2-2-6 اجزای فضایی مجموعه. .................................................................................................................... 147
1-2-2-6 بخش ورزشی. .............................................................................................................................. 147
2-2-2-6 بخش تفریحی .............................................................................................................................. 147
3-2-2-6 بخش فرهنگی. ............................................................................................................................. 148
3-2-6 شرح خصوصیات اجزا برنامه- خصوصیات کمی و کیفی ............................................................... 148
1-3-2-6 بخش ورزشی. .............................................................................................................................. 148
1-1-3-2-6 سالن سرپوشیده ورزشی ......................................................................................................... 148
2-1-3-2-6 سالن ورزش های آبی ............................................................................................................. 149
3-1-3-2-6 زمین های روباز ورزشی ......................................................................................................... 152
4-1-3-2-6 جاده تندرستی ......................................................................................................................... 152
5-1-3-2-6 فضای بازی کودکان. ................................................................................................................ 152
2-3-2-6 بخش تفریحی .............................................................................................................................. 152
د
3-3-2-6 بخش فرهنگی. ............................................................................................................................. 152
1-3-3-2-6 آمفی تئاتر روباز. ...................................................................................................................... 152
2-3-3-2-6 گالری ...................................................................................................................................... 153
3-3-3-2-6 رستوران. .................................................................................................................................. 153
4-3-2-6 سایر بخش های مجموعه ............................................................................................................ 153
1-4-3-2-6 بخش تجاری. .......................................................................................................................... 153
2-4-3-2-6 پارکینگ. .................................................................................................................................. 153
3-4-3-2-6 تاسیسات ................................................................................................................................. 154
4-2-6 رنگ و تاثیر آن بر سلامت روحی و روانی ورزشکاران ................................................................... 154
5-2-6 بررسی سازه پروژه. ........................................................................................................................... 155
6-2-6 بررسی اصول تاسیساتی و خدماتی مجموعه. ................................................................................... 161
1-6-2-6 سیستم تهویه مطبوع. .................................................................................................................... 161
2-6-2-6 سیستم جمع آوری آب باران ....................................................................................................... 162
7-2-6 سیستم اعلام و اطفای حریق ............................................................................................................ 162
8-2-6 مصالح پیشنهادی. .............................................................................................................................. 163
1-8-2-6 شیشه های low-e 163 ......................................................................................................................
2-8-2-6 شیشه های الکتروکرومیک ........................................................................................................... 164
3-6 از ایده تا فرم )روند طراحی(. .................................................................................................................... 164
1-3-6 ایده های طراحی .............................................................................................................................. 167
2-3-6 روند طراحی سایت .......................................................................................................................... 168
3-3-6 روند طراحی پلان. ............................................................................................................................ 176
4-3-6 روند طراحی حجم ........................................................................................................................... 193
4-6 طرح نهایی )نقشه ها و تصاویر(................................................................................................................ 195
منابع. .................................................................................................................................................................. 213
ذ
فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
1(جایگاه گردشگری در نظام عمومی گذران فراغت. ............................................................................ 51 - جدول ) 3
2( منافع مختلف گردشگری .................................................................................................................. 52 - جدول ) 3
1( خصوصیات کف اصلی زمین های ورزشی بر اساس انواع فعالیت های ورزشی. ............................ 68 - جدول ) 4
2( رنگ کف زمین های ورزشی. ........................................................................................................... 69 - جدول ) 4
3( مصالح کف سالن های ورزشی ........................................................................................................ 69 - جدول ) 4
4( شرایط محیطی مطلوب سالن های ورزشی ...................................................................................... 74 - جدول ) 4
5( حریم ایمنی اماکن ورزشی ............................................................................................................... 75 - جدول ) 4
6( شرایط محیطی مطلوب بسکتبال ....................................................................................................... 79 - جدول ) 4
7( شرایط محیطی مطلوب تنیس روی میز ............................................................................................ 81 - جدول ) 4
8( شرایط محیطی مطلوب فوتسال ........................................................................................................ 82 - جدول ) 4
9( شرایط محیطی مطلوب والیبال. ......................................................................................................... 84 - جدول ) 4
11 ( ابعاد استاندارد استخرها .................................................................................................................. 89 - جدول ) 4
129 ........ )1391- 1( درجه حرارت ماهانه ی ایستگاه های هواشناسی اصفهان در دوره سی ساله ) 1361 - جدول ) 5
1( حدود منطقه 11 اصفهان. ................................................................................................................ 135 - جدول ) 6
2( مساحت مناطق شهرداری اصفهان برحسب هکتار ......................................................................... 137 - جدول ) 6
3( جمعیت مناطق شهرداری اصفهان. .................................................................................................. 138 - جدول ) 6
4( مراکز ورزشی تحت پوشش منطقه 11 اصفهان .............................................................................. 139 - جدول ) 6
5( تعداد مراکز ورزشی و تفریحی مناطق چهارده گانه شهر اصفهان. .................................................. 139 - جدول ) 6
6( برنامه فیزیکی، ساختمان ورزش های توپی. ................................................................................... 151 - جدول ) 6
7( برنامه فیزیکی، ساختمان ورزش های آبی ...................................................................................... 151 - جدول ) 6
ر
8( اسکیس های اولیه. .......................................................................................................................... 169 - جدول ) 6
9( اسکیس های اولیه مجموعه ی آبی. ................................................................................................ 176 - جدول ) 6
11 ( اسکیس های اولیه مجموعه ی توپی. ........................................................................................... 178 - جدول ) 6
ز
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه
1( ارتباطات فضایی مجموعه ورزشی رفسنجان ........................................................................ 113 - شکل شماره ) 5
2( نسبت های فضایی مجموعه ورزشی رفسنجان ..................................................................... 113 - شکل شماره ) 5
3( ارتباطات فضایی مجموعه ورزشی سهیل .............................................................................. 115 - شکل شماره ) 5
4( نسبت های فضایی فضایی مجموعه ورزشی سهیل. .............................................................. 115 - شکل شماره ) 5
5( نسبت های فضایی فضایی مجموعه ورزشی صدف ............................................................. 119 - شکل شماره ) 5
6( ارتباطات فضایی مجموعه ورزشی صدف. ............................................................................ 111 - شکل شماره ) 5
128 .............................. 7( نمودار بارندگی ماهیانه در ایستگاه های هواشناسی اصفهان در سال 91 - شکل شماره ) 5
8( گلبادهای - شکل شماره ) 5 ماهیانه ی ایستگاه سینوپتیک 131 .............................. .1383- اصفهان سال های 1351
9( گلبادهای - شکل شماره ) 5 فصلی و سالیانه ایستگاه سینوپتیک 131 ..................... 1383- اصفهان سال های 1351
1( نمودار مساحت محدوده و حریم مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان)برحسب هکتار( ... 137 - شکل شماره ) 6
138 ............ . 85 و 91 ، 2( نمودار جمعیت مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان طی سال های 75 - شکل شماره ) 6
س
فهرست نقشه ها
عنوان نقشه صفحه
1( : موقعیت استان اصفهان در ایران ........................................................................................... 118 - نقشه شماره ) 5
2( : موقعیت شهرستان های استان اصفهان ................................................................................. 119 - نقشه شماره ) 5
3( : نقشه قدیمی شهر اصفهان .................................................................................................... 121 - نقشه شماره ) 5
4( : نقشه قدیمی شهر تاریخی اصفهان ....................................................................................... 121 - نقشه شماره ) 5
5( : نقشه زمین شناسی ایران. ...................................................................................................... 123 - نقشه شماره ) 5
6( : نقشه توپوگرافی استان اصفهان. ............................................................................................ 123 - نقشه شماره ) 5
7( : پهنه بندی خطر لرزه ای ایران .............................................................................................. 124 - نقشه شماره ) 5
128 ......................................................... . 8( : نقشه توزیع مجموع بارش استان اصفهان در سال 91 - نقشه شماره ) 5
129 ....................................................... . 9( : نقشه پراکندگی میانگین دما استان اصفهان در سال 91 - نقشه شماره ) 5
1( : نقشه موقعیت محدوده قانونی و حریم مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان .................... 136 - نقشه شماره ) 6
2( : نقشه موقعیت قرارگیری سایت و دسترسی های اطراف سایت ........................................... 141 - نقشه شماره) 6
3( : تصویر هوایی محدوده سایت. .............................................................................................. 142 - نقشه شماره ) 6
4( : تصویر هوایی محدوده سایت. .............................................................................................. 142 - نقشه شماره ) 6
5( : تصویر هوایی محدوده سایت. .............................................................................................. 142 - نقشه شماره ) 6
6( : تحلیل فرم هندسی و تناسبات هندسی سایت. ..................................................................... 143 - نقشه شماره ) 6
7( : مقایسه ی فضایی برنامه، نسبت فضای بسته به کل سایت. .................................................. 143 - نقشه شماره ) 6
8( : همسایگی ها و عناصر شاخص محدوده ی سایت .............................................................. 144 - نقشه شماره ) 6
9( : شبکه های ارتباطی و دسترسی سایت. ................................................................................. 145 - نقشه شماره ) 6
11 ( : پلان اولیه سالن ورزش های آبی ....................................................................................... 182 - نقشه شماره ) 6
11 ( : پلان اولیه سالن ورزش های توپی. .................................................................................... 183 - نقشه شماره ) 6
ش
12 ( : سایت پلان مجموعه. ........................................................................................................ 195 - نقشه شماره ) 6
13 ( : بزرگنمایی 2،1 و 3 سایت پلان مجموعه ......................................................................... 196 - نقشه شماره ) 6
14 ( : دتایل برخی از عناصر درون محوطه. ................................................................................. 197 - نقشه شماره ) 6
15 ( : پلان طبقه زیر زمین ساختمان ورزش های آبی. ................................................................ 198 - نقشه شماره ) 6
16 ( : پلان طبقه همکف ساختمان ورزش های آبی. ................................................................... 199 - نقشه شماره ) 6
17 ( : پلان طبقه اول ساختمان ورزش های آبی. ......................................................................... 211 - نقشه شماره ) 6
18 ( :نمای جنوبی ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................. 211 - نقشه شماره ) 6
19 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 A-A ساختمان ورزش های آبی ............................................................................... 211
: )21- نقشه شماره ) 6 مقطع B-B ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................. 211
21 ( :جزئیات اجرائی ساختمان ورزش های آبی. ........................................................................ 212 - نقشه شماره ) 6
22 ( :پلان طبقه همکف ساختمان ورزش های توپی. .................................................................. 213 - نقشه شماره ) 6
23 ( :پلان طبقه اول ساختمان ورزش های توپی. ........................................................................ 214 - نقشه شماره ) 6
24 ( :نمای جنوبی ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................. 215 - نقشه شماره ) 6
25 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 A-A ساختمان ورزش های آبی ............................................................................... 215
26 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 B-B ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................... 215
27 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 C-C ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................... 215
ص
فهرست عکس ها
عنوان عکس صفحه
1( یونان باستان، میادین ورزشی - عکس شماره ) 1 2 ...................................................................................................
2( روم باستان، کلیزه، میادین ورزشی - عکس شماره ) 1 3 ......................................................................................... .
1(ورزش، تمرین بدنی ................................................................................................................ 14 - عکس شماره ) 2
2( ورزش .................................................................................................................................... 15 - عکس شماره ) 2
3( بازی چوگان ........................................................................................................................... 16 - عکس شماره ) 2
4(ورزش باستانی ایران. ............................................................................................................... 18 - عکس شماره ) 2
5( مسابقات قایقرانی در چین .................................................................................................... 19 - عکس شماره ) 2
6( ورزش مصر باستان. ................................................................................................................ 21 - عکس شماره ) 2
7( ورزش مصر باستان. ................................................................................................................ 21 - عکس شماره) 2
8( ایران، بازی چوگان ................................................................................................................. 21 - عکس شماره ) 2
9 ( میدان نقش جهان اصفهان، میدان بازی چوگان. .................................................................... 22 - عکس شماره ) 2
11 (ورزش در زمان ساسانیان ...................................................................................................... 23 - عکس شماره ) 2
1(ویرانه های ژیمنازیوم المپیا، آتن ............................................................................................. 34 - عکس شماره ) 3
2( ویرانه های ژیمنازیوم المپیا، آتن ............................................................................................ 35 - عکس شماره ) 3
3( نبرد گلادیاتورها، روم باستان ................................................................................................. 35 - عکس شماره) 3
4( زورخانه، ایران ......................................................................................................................... 36 - عکس شماره) 3
5( مجموعه ورزشی شیرودی. ..................................................................................................... 37 - عکس شماره ) 3
6( مجموعه ورزشی آزادی. ......................................................................................................... 37 - عکس شماره) 3
7 ( استادیوم تختی تهران .............................................................................................................. 37 - عکس شماره) 3
8( گونه هایی از ورزش های آبی. ............................................................................................... 38 - عکس شماره ) 3
ض
9( پارک آبی آزادگان، تهران. ....................................................................................................... 41 - عکس شماره ) 3
11 ( سرزمین موج های آبی، مشهد. ............................................................................................. 41 - عکس شماره ) 3
11 ( مدل سلسله مراتب اجتماعی مشارکت ورزشی. ................................................................... 42 - عکس شماره ) 3
12 ( انسان اولیه، ستیز با طبیعت .................................................................................................. 46 - عکس شماره ) 3
13 ( گذران اوقات فراغت. ........................................................................................................... 47 - عکس شماره ) 3
14 ( کلیزه روم، محل گذران اوقات فراغت. ................................................................................ 47 - عکس شماره ) 3
15 ( ایران قدیم، گذران اوقات فراغت. ........................................................................................ 48 - عکس شماره ) 3
16 ( فراغت فعال. ......................................................................................................................... 51 - عکس شماره ) 3
17 ( فراغت غیر فعال. .................................................................................................................. 51 - عکس شماره ) 3
18 ( مچموعه ی آبی ..................................................................................................................... 56 - عکس شماره) 3
19 ( ارزش آب در معماری ایران. ................................................................................................ 56 - عکس شماره ) 3
21 ( اسکله تفریحی. ..................................................................................................................... 57 - عکس شماره ) 3
21 ( آب به مثابه چهارچوب مجموعه. ......................................................................................... 57 - عکس شماره ) 3
22 ( آب به مثابه ستون فقرات مجموعه. ...................................................................................... 58 - عکس شماره ) 3
23 ( آب به مثابه قطب مجموعه. .................................................................................................. 58 - عکس شماره ) 3
24 ( آب به مثابه محیط آبی. ......................................................................................................... 58 - عکس شماره ) 3
25 ( آب به مثابه دریاجه مصنوعی ............................................................................................... 59 - عکس شماره ) 3
1( فضای نرمش و آمادگی. .......................................................................................................... 64 - عکس شماره ) 4
2( فضای وزن کشی ورزشکاران. ................................................................................................ 65 - عکس شماره ) 4
3( فضای پزشکی و کمک های اولیه .......................................................................................... 65 - عکس شماره ) 4
4( فضای رختکن ........................................................................................................................ 66 - عکس شماره ) 4
5( سالن کنفرانس ........................................................................................................................ 66 - عکس شماره ) 4
6( انبار سالن ورزشی .................................................................................................................. 66 - عکس شماره ) 4
ط
7( گونه های کف پوش سالن ورزشی. ....................................................................................... 67 - عکس شماره ) 4
8( کف پوش سالن ورزشی. ........................................................................................................ 67 - عکس شماره ) 4
9( کف پوش سالن ورزشی. ........................................................................................................ 67 - عکس شماره ) 4
11 ( سقف سالن ورزشی ............................................................................................................. 71 - عکس شماره ) 4
11 ( سقف سالن ورزشی ............................................................................................................. 71 - عکس شماره ) 4
12 ( جایگاه تماشاگران ................................................................................................................ 71 - عکس شماره ) 4
13 ( پارکینگ مجموعه ورزشی. ................................................................................................... 71 - عکس شماره ) 4
14 ( زمین بازی بسکتبال. ............................................................................................................. 77 - عکس شماره ) 4
15 ( سبد بسکتبال ........................................................................................................................ 77 - عکس شماره ) 4
16 ( توپ بسکتبال ....................................................................................................................... 77 - عکس شماره ) 4
17 ( ابعاد استاندارد زمین بازی بسکتبال ...................................................................................... 78 - عکس شماره ) 4
18 ( ابعاد سبدو تخته بسکتبال ..................................................................................................... 78 - عکس شماره ) 4
19 ( ورزش تنیس روی میز ......................................................................................................... 79 - عکس شماره ) 4
21 ( توپ و راکت تنیس روی میز. .............................................................................................. 79 - عکس شماره ) 4
21 ( ابعاد استاندارد میز تنیس روی میز. ....................................................................................... 81 - عکس شماره ) 4
22 ( ورزش فوتسال ..................................................................................................................... 81 - عکس شماره ) 4
23 ( توپ و دروازه فوتسال ......................................................................................................... 81 - عکس شماره ) 4
24 ( ابعاد استاندارد زمین فوتسال ................................................................................................ 81 - عکس شماره ) 4
25 ( بازی والیبال. ......................................................................................................................... 82 - عکس شماره ) 4
26 ( ابعاد استاندارد زمین والیبال. ................................................................................................. 83 - عکس شماره ) 4
27 ( توپ والیبال ........................................................................................................................ 83 - عکس شماره ) 4
28 ( ورزش شنا. ........................................................................................................................... 84 - عکس شماره ) 4
29 ( ورزش واترپلو. ..................................................................................................................... 85 - عکس شماره ) 4
ظ
85 .................................................................................. . 31 ( استخر بازی های المپیک لندن 2112 - عکس شماره ) 4
31 ( استخر روباز ......................................................................................................................... 87 - عکس شماره ) 4
32 ( استخر سرپوشیده. ................................................................................................................. 88 - عکس شماره ) 4
33 ( رختکن استخر. ..................................................................................................................... 91 - عکس شماره ) 4
34 ( سونای خشک ...................................................................................................................... 91 - عکس شماره ) 4
35 ( سونای بخار. ......................................................................................................................... 91 - عکس شماره ) 4
36 ( بازی بیلیارد .......................................................................................................................... 94 - عکس شماره ) 4
37 ( توپ بیلیارد .......................................................................................................................... 94 - عکس شماره ) 4
38 ( طراحی محوطه. .................................................................................................................... 96 - عکس شماره ) 4
39 ( مسیرهای پیاده. ..................................................................................................................... 97 - عکس شماره ) 4
41 ( کفسازی محوطه ................................................................................................................... 97 - عکس شماره ) 4
1( پلان طبقات و مقاطع مجموعه ورزشی رفسنجان ................................................................ 112 - عکس شماره ) 5
2( نمایی از مجموعه ورزشی رفسنجان. .................................................................................... 114 - عکس شماره ) 5
3( نمایی از مجموعه ورزشی رفسنجان. .................................................................................... 114 - عکس شماره ) 5
- عکس شماره ) 5 4 ( سایر مجموعه ورزشی رفسنجان .......................................................................................... 114
5( پلان طبقات مجموعه ورزشی سهیل .................................................................................... 116 - عکس شماره ) 5
6( مجموعه ورزشی سهیل ........................................................................................................ 116 - عکس شماره ) 5
7( دید بصری فضایی مجموعه ورزشی سهیل .......................................................................... 117 - عکس شماره ) 5
8( مجموعه ورزشی صدف ....................................................................................................... 117 - عکس شماره ) 5
9( پلان طبقات مجموعه ورزشی صدف. .................................................................................. 118 - عکس شماره ) 5
11 ( ورودی مستقل تماشاچیان و کادر ورزشی مجموعه ورزشی صدف. ................................. 111 - عکس شماره ) 5
11 ( پلان مجموعه تفریحی- ورزشی ایست هامپتون. ............................................................... 111 - عکس شماره ) 5
12 ( مجموعه تفریحی- ورزشی ایست هامپتون ........................................................................ 111 - عکس شماره ) 5
ع
13 ( روابط فضایی آزاد و انتقال از طریق شیب راهه مجموعه ایست هامپتون .......................... 112 - عکس شماره ) 5
14 ( پلان طبقات مرکز ورزشی بونکیو. .................................................................................... 113 - عکس شماره ) 5
15 ( مقطع مرکز ورزشی بونکیو ............................................................................................... 113 - عکس شماره ) 5
16 ( تهویه و نور طبیعی مرکز ورزشی بونکیو. ......................................................................... 114 - عکس شماره ) 5
17 ( پلان و مقاطع استخر شنای آکواریو .................................................................................. 115 - عکس شماره ) 5
18 ( نمای غربی مرکز ورزشی بونکیو ...................................................................................... 116 - عکس شماره ) 5
19 ( توسعه کارکردهای درونی در عین ارتباط با فضای بیرونی، مرکز ورزشی بونکیو. ........... 116 - عکس شماره ) 5
21 ( اصفهان، میدان نقش جهان ................................................................................................. 117 - عکس شماره ) 5
21 ( ساختار شهر و شبکه های ارتباطی اصفهان در دوره پهلوی دوم با شهر اصفهان معاصر ... 121 - عکس شماره ) 5
1( دید شمال شرقی. .................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
2( دید شمال شرقی. .................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
3( دید شمال ............................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
4( دید جنوب شرقی ................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
- عکس شماره ) 6 5 ( آنالیز نحوه باز و بسته شدن سقف و حدود زاویه ی بازشدگی ........................................... 156
- عکس شماره ) 6 5 ( آنالیز نحوه باز و بسته شدن سقف و حدود زاویه ی بازشدگی ........................................... 157
6( تحلیل عملکرد سازه. ........................................................................................................... 157 - عکس شماره ) 6
7( اسپیلت های سقفی. .............................................................................................................. 161 - عکس شماره ) 6
8( : پرده هوا. ............................................................................................................................. 161 - عکس شماره ) 6
9( عملکرد و مزایای پرده هوا ................................................................................................... 162 - عکس شماره ) 6
11 ( شیشه های - عکس شماره ) 6 Low-e 163 .......................................................................................................... .
11 ( شیشه های هوشمند الکتروکرومیک. .................................................................................. 164 - عکس شماره ) 6
12 ( آلترناتیو اولیه ...................................................................................................................... 167 - عکس شماره ) 6
13 ( آلترناتیو دوم ....................................................................................................................... 167 - عکس شماره ) 6
غ
167 .......................................................................................................................... . 14 ( آلترناتیو 1 - عکس شماره ) 6
168 .......................................................................................................................... . 15 ( آلترناتیو 2 - عکس شماره ) 6
16 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 171 - عکس شماره ) 6
17 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 172 - عکس شماره ) 6
18 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 173 - عکس شماره ) 6
19 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 174 - عکس شماره ) 6
)21- عکس شماره ) 6 تحلیل طراحی سایت ........................................................................................................ 175
21 ( دیاگرام امکانات پشتیبانی ................................................................................................... 179 - عکس شماره ) 6
22 ( دیاگرام کلی استخر. ............................................................................................................ 179 - عکس شماره ) 6
23 ( دیاگرام امکانات پشتیبانی ................................................................................................... 179 - عکس شماره ) 6
24 ( دیاگرام کلی استخر. ............................................................................................................ 181 - عکس شماره ) 6
)25- عکس شماره ) 6 دیاگرام عناصر اصلی ورزش و ارتباطات جزیی آن ........................................................... 181
26 ( قطرات باران. ...................................................................................................................... 186 - عکس شماره ) 6
27 ( تحلیل کاربری ها و فرم حجمی سالن ورزش های آبی .................................................... 187 - عکس شماره ) 6
28 ( تحلیل کاربری ها - عکس شماره ) 6 Section A-A 188 ................................................................................... .
29 ( تحلیل طراحی - عکس شماره ) 6 Section A-A 188 ........................................................................................
- عکس شماره ) 6 30 ( تحلیل کاربری ها Section B-B 189 ....................................................................................
31 ( تحلیل طراحی - عکس شماره ) 6 Section B-B 189 ....................................................................................... .
- عکس شماره ) 6 32 ( تحلیل کاربری های سالن ورزش های توپی- پلان طبقات. .............................................. 191
33 ( تحلیل کاربری ها - عکس شماره ) 6 Section A-A 191 ................................................................................... .
34 ( تحلیل طراحی - عکس شماره ) 6 Section A-A 191 ...................................................................................... .
- عکس شماره ) 6 35 ( تحلیل کاربری ها Section B-B .................................................................................... 192 - عکس شماره ) 6 36 ( تحلیل طراحی Section B-B ....................................................................................... . 192
ف


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ مهر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 62

برچسب های مهم

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت برنامه‌ ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي در ايران" در 253 اسلاید
 • فایل ajax and web service در 94 ص
 • تحقیق درباره قاچاق محصولات كشاورزي
 • عمارت كلاه فرنگي 39 ص
 • پاورپوینت "آزمایشگاه شیمی تجزیه 2" 165 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب