تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 34
 • بازدید دیروز : 4510
 • بازدید کل : 499430

طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان 250 ص


طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان 250 ص


مناسب برای رشته های
#تربیت_بدنی گرایش اماکن ورزشی معماری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول)کلیات طرح( .............................................................................................................................................. 1
1-1 مقدمه. ............................................................................................................................................................. 2
2-1 بیان مسأله پژوهش ) تعریف موضوع پژوهش( ............................................................................................. 5
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش. .............................................................................................................. 7
4-1 اهداف پژوهش. .............................................................................................................................................. 8
5-1 کاربرد نتایج پژوهش ...................................................................................................................................... 9
6-1 روش پژوهش. ............................................................................................................................................. 11
1-6-1 روش پژوهش از نظر هدف. ............................................................................................................... 11
2-6-1 روش پژوهش از نظر روش .............................................................................................................. 11
3-6-1 روش یافته اندوزی )روش گردآوری دادهها( .................................................................................... 11
4-6-1 فرآیند تحقیق )سیر اندیشه ای دستیابی به نتیجه تحقیق( ................................................................... 11
7-1 پرسش های تحقیق یا فرضیه ها. ................................................................................................................. 11
8-1 شرح واژه ها و نمایگان به کار رفته در موضوع پژوهش. .......................................................................... 11
منابع. ........................................................................................................................................................................ 12
فصل دوم)مقدمات برنامه ریزی(. ............................................................................................................................ 13
1-2 تعاریف. ....................................................................................................................................................... 14
1-1-2 ورزش. ................................................................................................................................................ 14
2-1-2 تربیت بدنی. ........................................................................................................................................ 14
3-1-2 اسپرت ................................................................................................................................................ 15
2-2 اهداف ورزش )از گذشته تا حال( ............................................................................................................. 16
1-2-2 اهداف فرهنگی. .................................................................................................................................. 16
1-1-2-2 اهداف مذهبی و عبادی. ................................................................................................................. 16
2-1-2-2 گذران اوقات فراغت و سرگرمی ................................................................................................... 16
2-2-2 اهداف علمی. ...................................................................................................................................... 17
ب
1-2-2-2 تاثیرات فیزیولوژیکی بر بدن. ......................................................................................................... 17
2-2-2-2 تاثیرات روحی و روانی. ................................................................................................................. 17
3-2-2 اهداف اجتماعی. ................................................................................................................................. 17
1-3-2-2 اهداف تربیتی و پرورشی ............................................................................................................... 17
4-2-2 اهداف سیاسی. .................................................................................................................................... 18
5-2-2 اهداف اقتصادی. ................................................................................................................................. 18
3-2 تاریخچه ورزش .......................................................................................................................................... 19
1-3-2 پیشینه ورزش در جهان ...................................................................................................................... 19
2-3-2 پیشینه ورزش در ایران. ....................................................................................................................... 21
1-2-3-2 ورزش در ایران باستان. .................................................................................................................. 21
2-2-3-2 ورزش بعد از ظهور اسلام در ایران ............................................................................................... 22
3-2-3-2 ورزش در ایران معاصر .................................................................................................................. 24
4-2 ورزش در اسلام .......................................................................................................................................... 25
1-4-2 ورزش و تربیت بدنی از منظر اسلام و قرآن ...................................................................................... 25
5-2 ورزش اصفهان ............................................................................................................................................ 26
6-2 نتیجه گیری. ................................................................................................................................................. 27
منابع. .................................................................................................................................................................... 28
فصل سوم )مبانی نظری معماری( ........................................................................................................................... 29
3 1- فرهنگ ورزش. ............................................................................................................................................ 31
2-3 تفاوت ورزش حرفه ای و ورزش تفریحی ................................................................................................. 32
3-3 ورزش های سالنی )توپی( .......................................................................................................................... 34
1-3-3 تعریف ورزش های سالنی. ................................................................................................................. 34
2-3-3 تاریخچه مجتمع های ورزش سالنی. .................................................................................................. 34
3-3-3 تاریخچه مجتمع های ورزش سالنی در ایران. .................................................................................... 36
4-3 ورزش های آبی .......................................................................................................................................... 38
1-4-3 تعریف ورزش های آبی ..................................................................................................................... 38
2-4-3 تعریف مجموعه آبی. .......................................................................................................................... 38
ت
1-2-4-3 مجموعه های آبی سرپوشیده ......................................................................................................... 38
2-2-4-3 مجموعه های آبی روباز. ................................................................................................................ 39
3-4-3 تاریخچه شکل گیری مجموعه های آبی ............................................................................................ 39
5-3 اهداف مسابقات ورزشی ............................................................................................................................. 41
1-5-3 سطوح مشارکت ورزشی افراد. ........................................................................................................... 41
2-5-3 رابطه سطوح مشارک .......................................................................................................................... 43
6-3 اوقات فراغت .............................................................................................................................................. 45
1-6-3 معماری گذران اوقات فراغت ............................................................................................................ 47
2-6-3 نقش گردشگری به عنوان فراغت فعال .............................................................................................. 49
1-2-6-3 اهداف گردشگری .......................................................................................................................... 51
2-2-6-3 منافع گردشگری. ............................................................................................................................ 52
7-3 توریسم. ....................................................................................................................................................... 52
1-7-3 تعاریف ............................................................................................................................................... 52
1-1-7-3 معنی لغوی ..................................................................................................................................... 52
2-1-7-3 تعریف علمی ................................................................................................................................. 53
3-7-8 توریسم و صنعت گردشگری در اصفهان ........................................................................................... 54
4-7-3 توریسم ورزشی. ................................................................................................................................. 54
1-4-7-3 تعاریف........................................................................................................................................... 54
8-3 آب. .............................................................................................................................................................. 56
1-8-3 آب و تمدن. ........................................................................................................................................ 56
2-8-3 نمادها و فعالیت های آبی. .................................................................................................................. 57
3-8-3 اشکال استفاده از آب .......................................................................................................................... 57
9-3 نتیجه گیری. ................................................................................................................................................. 59
منابع. .................................................................................................................................................................... 61
فصل چهارم )ضوابط برنامه و استانداردهای برنامه ریزی(...................................................................................... 62
1-4 استانداردهای عمومی و کلی مجموعه های ورزشی ................................................................................... 63
1-1-4 ضوابط عمومی طراحی و احداث. ...................................................................................................... 63
ث
2-1-4 فضاهای جنبی مورد نیاز کلیه مکان های ورزشی .............................................................................. 64
3-1-4 سقف سالن ها .................................................................................................................................... 71
4-1-4 ضوابط عمومی مربوط به تماشاگران .................................................................................................. 71
1-4-1-4 جایگاه استقرار تماشاچیان برای افراد سالم و معلول ..................................................................... 71
2-4-1-4 فضاهای سرویس های بهداشتی تماشاچیان برای افراد سالم و معلول .......................................... 71
3-4-1-4 رستوران یا حداقل بوفه برای ارائه خدمات به تماشاچیان ............................................................. 71
5-1-4 پارکینگ برای کارکنان، ورزشکاران، داوران و کادر اجرایی مسابقات و تماشاچیان. .......................... 71
6-1-4 آب مصرفی. ........................................................................................................................................ 72
7-1-4 ملاحظات محیطی ویژه اماکن ورزشی ............................................................................................... 72
1-7-1-4 نور ................................................................................................................................................. 72
2-7-1-4 دمای اماکن وفضاهای ورزشی. ...................................................................................................... 73
3-7-1-4 تهویه مناسب. ................................................................................................................................. 74
8-1-4 ایمنی اماکن ورزشی ........................................................................................................................... 74
2-4 بررسی اصول مکان یابی و جای گیری مجموعه های ورزشی ................................................................... 76
1-2-4 ضوابط عمومی مکان یابی سایت. ....................................................................................................... 76
2-2-4 ضوابط فنی مکان یابی سایت ............................................................................................................. 77
3-4 ضوابط فضاهای ورزش های توپی ............................................................................................................. 77
1-3-4 بسکتبال. .............................................................................................................................................. 77
1-1-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 77
2-1-3-4 استانداردها دربسکتبال ................................................................................................................... 78
2-3-4 تنیس روی میز. ................................................................................................................................... 79
1-2-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 79
2-2-3-4 استانداردهای تنیس روی میز ......................................................................................................... 81
3-3-4 فوتسال. ............................................................................................................................................... 81
1-3-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 81
2-3-3-4 استانداردهای فوتسال. .................................................................................................................... 81
4-3-4 والیبال ................................................................................................................................................. 82
ج
1-4-3-4 تعاریف........................................................................................................................................... 82
2-4-3-4 استانداردها در والیبال. .................................................................................................................... 83
4-4 ضوابط فضاهای ورزش های آبی .............................................................................................................. 84
1-4-4 شنا ...................................................................................................................................................... 84
1-1-4-4 تعاریف........................................................................................................................................... 84
2-1-4-4 انواع استخر .................................................................................................................................... 85
3-1-4-4 مکان یابی برای احداث استخرهای شنا ......................................................................................... 86
4-1-4-4 ابعاد استخرها ................................................................................................................................. 88
5-1-4-4 اصول ایمنی درطراحی ساختمان استخر ........................................................................................ 89
6-1-4-4 ساختمان های جنبی استخر ........................................................................................................... 91
7-1-4-4 تأسیسات عمومی استخرها ........................................................................................................... 92
5-4 ضوابط فضاهای تفریحی ............................................................................................................................. 93
1-5-4 ملاحظات اولیه ................................................................................................................................... 93
2-5-4 سالن بیلیارد ........................................................................................................................................ 93
3-5-4 سالن انتظار ......................................................................................................................................... 94
6-4 ضوابط فضاهای فرهنگی. ............................................................................................................................ 95
1-6-4 ملاحظات اولیه ................................................................................................................................... 95
2-6-4 فضاهای نمایشگاهی ........................................................................................................................... 95
3-6-4 ضوابط فضاهای آموزشی. ................................................................................................................... 96
7-4 ضوابط طراحی معماری محوطه .................................................................................................................. 96
1-7-4 محوطه سازی ..................................................................................................................................... 96
2-7-4 مسیرهای تردد پیاده ............................................................................................................................ 97
3-7-4 کف سازی محوطه. ............................................................................................................................. 97
منابع. .................................................................................................................................................................... 98
فصل پنجم )تحلیل های موردی؛ نمونه ها و بستر طراحی(. ................................................................................. 111
1-5 تحلیل نمونه های موردی. ......................................................................................................................... 111
1-1-5 مجموعه ورزشی رفسنجان )طراح سیدهادی میرمیران( ................................................................... 111
ح
2-1-5 مجموعه ورزشی سهیل )طراح اسماعیل طلایی(. ............................................................................. 114
3-1-5 مجموعه ورزشی صدف )گروه طراحی آرش(. ................................................................................ 117
4-1-5 مجموعه تفریحی ورزشی ایست هامپتون. ........................................................................................ 111
5-1-5 مرکز ورزشی بونکیو )طراح Sachio Otani &Otani kinkyushitu 112 ................................... )
6-1-5 استخرشنای آکواریو)طراح Alain Sarfati 114 ................................................................................ )
2-5 تحلیل و بررسی بستر طرح ....................................................................................................................... 117
1-2-5 مقدمه )اصفهان در یک نگاه(. ........................................................................................................... 117
2-2-5 نظام جفرافیایی. ................................................................................................................................. 118
1-2-2-5 جغرافیای طبیعی .......................................................................................................................... 118
2-2-2-5 جغرافیای سیاسی ......................................................................................................................... 119
3-2-2-5 جغرافیای انسانی .......................................................................................................................... 119
3-2-5 نظام تاریخی اصفهان ........................................................................................................................ 119
1-3-2-5 وجه تسمیه اصفهان. ..................................................................................................................... 119
2-3-2-5 پیشینه ی تاریخی اصفهان ............................................................................................................ 121
4-2-5 نظام فرهنگی و هنری اصفهان .......................................................................................................... 122
1-4-2-5 سابقه و وضعیت فرهنگی هنری اصفهان ..................................................................................... 122
5-2-5 محیط طبیعی اصفهان. ....................................................................................................................... 122
1-5-2-5 زمین شناسی و توپوگرافی ........................................................................................................... 122
2-5-2-5 اشکال ناهمواری .......................................................................................................................... 123
3-5-2-5 خاک شناسی ................................................................................................................................ 124
4-5-2-5 تکنوتیک و لرزه خیزی ............................................................................................................... 124
5-5-2-5 آب شناسی و رودخانه های استان ............................................................................................... 125
6-5-2-5 پوشش گیاهی استان. .................................................................................................................... 125
6-2-5 اقلیم .................................................................................................................................................. 126
1-6-2-5 آب و هوای استان. ....................................................................................................................... 126
2-6-2-5 بارندگی. ....................................................................................................................................... 127
3-6-2-5 دما. ............................................................................................................................................... 128
خ
4-6-2-5 باد ............................................................................................................................................... 131
منابع. .................................................................................................................................................................. 132
فصل ششم )برنامه ریزی و طرح نهایی( ............................................................................................................... 134
1-6 برنامه ریزی طراحی. .................................................................................................................................. 135
1-1-6 بررسی ساختاری محدوده طرح. ....................................................................................................... 135
1-1-1-6 منطقه 11 اصفهان. ........................................................................................................................ 135
139 ............................................................................................. 2-1-1-6 مراکز ورزشی موجود در منطقه 11
3-1-1-6 بررسی ساختاری محدوده سایت پروژه. ..................................................................................... 141
2-1-6 خصوصیات کالبدی - فرم هندسی سایت. ....................................................................................... 143
3-1-6 خصوصیات کالبدی – لکه گذاری ................................................................................................... 143
4-1-6 همسایگی ها. .................................................................................................................................... 144
5-1-6 شناسایی و بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی ها. ............................................................................. 145
6-1-6 خصوصیات طبیعی)باد و تابش(. ...................................................................................................... 145
2-6 برنامه ریزی فضایی ................................................................................................................................... 146
1-2-6 شرح برنامه ....................................................................................................................................... 146
2-2-6 اجزای فضایی مجموعه. .................................................................................................................... 147
1-2-2-6 بخش ورزشی. .............................................................................................................................. 147
2-2-2-6 بخش تفریحی .............................................................................................................................. 147
3-2-2-6 بخش فرهنگی. ............................................................................................................................. 148
3-2-6 شرح خصوصیات اجزا برنامه- خصوصیات کمی و کیفی ............................................................... 148
1-3-2-6 بخش ورزشی. .............................................................................................................................. 148
1-1-3-2-6 سالن سرپوشیده ورزشی ......................................................................................................... 148
2-1-3-2-6 سالن ورزش های آبی ............................................................................................................. 149
3-1-3-2-6 زمین های روباز ورزشی ......................................................................................................... 152
4-1-3-2-6 جاده تندرستی ......................................................................................................................... 152
5-1-3-2-6 فضای بازی کودکان. ................................................................................................................ 152
2-3-2-6 بخش تفریحی .............................................................................................................................. 152
د
3-3-2-6 بخش فرهنگی. ............................................................................................................................. 152
1-3-3-2-6 آمفی تئاتر روباز. ...................................................................................................................... 152
2-3-3-2-6 گالری ...................................................................................................................................... 153
3-3-3-2-6 رستوران. .................................................................................................................................. 153
4-3-2-6 سایر بخش های مجموعه ............................................................................................................ 153
1-4-3-2-6 بخش تجاری. .......................................................................................................................... 153
2-4-3-2-6 پارکینگ. .................................................................................................................................. 153
3-4-3-2-6 تاسیسات ................................................................................................................................. 154
4-2-6 رنگ و تاثیر آن بر سلامت روحی و روانی ورزشکاران ................................................................... 154
5-2-6 بررسی سازه پروژه. ........................................................................................................................... 155
6-2-6 بررسی اصول تاسیساتی و خدماتی مجموعه. ................................................................................... 161
1-6-2-6 سیستم تهویه مطبوع. .................................................................................................................... 161
2-6-2-6 سیستم جمع آوری آب باران ....................................................................................................... 162
7-2-6 سیستم اعلام و اطفای حریق ............................................................................................................ 162
8-2-6 مصالح پیشنهادی. .............................................................................................................................. 163
1-8-2-6 شیشه های low-e 163 ......................................................................................................................
2-8-2-6 شیشه های الکتروکرومیک ........................................................................................................... 164
3-6 از ایده تا فرم )روند طراحی(. .................................................................................................................... 164
1-3-6 ایده های طراحی .............................................................................................................................. 167
2-3-6 روند طراحی سایت .......................................................................................................................... 168
3-3-6 روند طراحی پلان. ............................................................................................................................ 176
4-3-6 روند طراحی حجم ........................................................................................................................... 193
4-6 طرح نهایی )نقشه ها و تصاویر(................................................................................................................ 195
منابع. .................................................................................................................................................................. 213
ذ
فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
1(جایگاه گردشگری در نظام عمومی گذران فراغت. ............................................................................ 51 - جدول ) 3
2( منافع مختلف گردشگری .................................................................................................................. 52 - جدول ) 3
1( خصوصیات کف اصلی زمین های ورزشی بر اساس انواع فعالیت های ورزشی. ............................ 68 - جدول ) 4
2( رنگ کف زمین های ورزشی. ........................................................................................................... 69 - جدول ) 4
3( مصالح کف سالن های ورزشی ........................................................................................................ 69 - جدول ) 4
4( شرایط محیطی مطلوب سالن های ورزشی ...................................................................................... 74 - جدول ) 4
5( حریم ایمنی اماکن ورزشی ............................................................................................................... 75 - جدول ) 4
6( شرایط محیطی مطلوب بسکتبال ....................................................................................................... 79 - جدول ) 4
7( شرایط محیطی مطلوب تنیس روی میز ............................................................................................ 81 - جدول ) 4
8( شرایط محیطی مطلوب فوتسال ........................................................................................................ 82 - جدول ) 4
9( شرایط محیطی مطلوب والیبال. ......................................................................................................... 84 - جدول ) 4
11 ( ابعاد استاندارد استخرها .................................................................................................................. 89 - جدول ) 4
129 ........ )1391- 1( درجه حرارت ماهانه ی ایستگاه های هواشناسی اصفهان در دوره سی ساله ) 1361 - جدول ) 5
1( حدود منطقه 11 اصفهان. ................................................................................................................ 135 - جدول ) 6
2( مساحت مناطق شهرداری اصفهان برحسب هکتار ......................................................................... 137 - جدول ) 6
3( جمعیت مناطق شهرداری اصفهان. .................................................................................................. 138 - جدول ) 6
4( مراکز ورزشی تحت پوشش منطقه 11 اصفهان .............................................................................. 139 - جدول ) 6
5( تعداد مراکز ورزشی و تفریحی مناطق چهارده گانه شهر اصفهان. .................................................. 139 - جدول ) 6
6( برنامه فیزیکی، ساختمان ورزش های توپی. ................................................................................... 151 - جدول ) 6
7( برنامه فیزیکی، ساختمان ورزش های آبی ...................................................................................... 151 - جدول ) 6
ر
8( اسکیس های اولیه. .......................................................................................................................... 169 - جدول ) 6
9( اسکیس های اولیه مجموعه ی آبی. ................................................................................................ 176 - جدول ) 6
11 ( اسکیس های اولیه مجموعه ی توپی. ........................................................................................... 178 - جدول ) 6
ز
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه
1( ارتباطات فضایی مجموعه ورزشی رفسنجان ........................................................................ 113 - شکل شماره ) 5
2( نسبت های فضایی مجموعه ورزشی رفسنجان ..................................................................... 113 - شکل شماره ) 5
3( ارتباطات فضایی مجموعه ورزشی سهیل .............................................................................. 115 - شکل شماره ) 5
4( نسبت های فضایی فضایی مجموعه ورزشی سهیل. .............................................................. 115 - شکل شماره ) 5
5( نسبت های فضایی فضایی مجموعه ورزشی صدف ............................................................. 119 - شکل شماره ) 5
6( ارتباطات فضایی مجموعه ورزشی صدف. ............................................................................ 111 - شکل شماره ) 5
128 .............................. 7( نمودار بارندگی ماهیانه در ایستگاه های هواشناسی اصفهان در سال 91 - شکل شماره ) 5
8( گلبادهای - شکل شماره ) 5 ماهیانه ی ایستگاه سینوپتیک 131 .............................. .1383- اصفهان سال های 1351
9( گلبادهای - شکل شماره ) 5 فصلی و سالیانه ایستگاه سینوپتیک 131 ..................... 1383- اصفهان سال های 1351
1( نمودار مساحت محدوده و حریم مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان)برحسب هکتار( ... 137 - شکل شماره ) 6
138 ............ . 85 و 91 ، 2( نمودار جمعیت مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان طی سال های 75 - شکل شماره ) 6
س
فهرست نقشه ها
عنوان نقشه صفحه
1( : موقعیت استان اصفهان در ایران ........................................................................................... 118 - نقشه شماره ) 5
2( : موقعیت شهرستان های استان اصفهان ................................................................................. 119 - نقشه شماره ) 5
3( : نقشه قدیمی شهر اصفهان .................................................................................................... 121 - نقشه شماره ) 5
4( : نقشه قدیمی شهر تاریخی اصفهان ....................................................................................... 121 - نقشه شماره ) 5
5( : نقشه زمین شناسی ایران. ...................................................................................................... 123 - نقشه شماره ) 5
6( : نقشه توپوگرافی استان اصفهان. ............................................................................................ 123 - نقشه شماره ) 5
7( : پهنه بندی خطر لرزه ای ایران .............................................................................................. 124 - نقشه شماره ) 5
128 ......................................................... . 8( : نقشه توزیع مجموع بارش استان اصفهان در سال 91 - نقشه شماره ) 5
129 ....................................................... . 9( : نقشه پراکندگی میانگین دما استان اصفهان در سال 91 - نقشه شماره ) 5
1( : نقشه موقعیت محدوده قانونی و حریم مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان .................... 136 - نقشه شماره ) 6
2( : نقشه موقعیت قرارگیری سایت و دسترسی های اطراف سایت ........................................... 141 - نقشه شماره) 6
3( : تصویر هوایی محدوده سایت. .............................................................................................. 142 - نقشه شماره ) 6
4( : تصویر هوایی محدوده سایت. .............................................................................................. 142 - نقشه شماره ) 6
5( : تصویر هوایی محدوده سایت. .............................................................................................. 142 - نقشه شماره ) 6
6( : تحلیل فرم هندسی و تناسبات هندسی سایت. ..................................................................... 143 - نقشه شماره ) 6
7( : مقایسه ی فضایی برنامه، نسبت فضای بسته به کل سایت. .................................................. 143 - نقشه شماره ) 6
8( : همسایگی ها و عناصر شاخص محدوده ی سایت .............................................................. 144 - نقشه شماره ) 6
9( : شبکه های ارتباطی و دسترسی سایت. ................................................................................. 145 - نقشه شماره ) 6
11 ( : پلان اولیه سالن ورزش های آبی ....................................................................................... 182 - نقشه شماره ) 6
11 ( : پلان اولیه سالن ورزش های توپی. .................................................................................... 183 - نقشه شماره ) 6
ش
12 ( : سایت پلان مجموعه. ........................................................................................................ 195 - نقشه شماره ) 6
13 ( : بزرگنمایی 2،1 و 3 سایت پلان مجموعه ......................................................................... 196 - نقشه شماره ) 6
14 ( : دتایل برخی از عناصر درون محوطه. ................................................................................. 197 - نقشه شماره ) 6
15 ( : پلان طبقه زیر زمین ساختمان ورزش های آبی. ................................................................ 198 - نقشه شماره ) 6
16 ( : پلان طبقه همکف ساختمان ورزش های آبی. ................................................................... 199 - نقشه شماره ) 6
17 ( : پلان طبقه اول ساختمان ورزش های آبی. ......................................................................... 211 - نقشه شماره ) 6
18 ( :نمای جنوبی ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................. 211 - نقشه شماره ) 6
19 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 A-A ساختمان ورزش های آبی ............................................................................... 211
: )21- نقشه شماره ) 6 مقطع B-B ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................. 211
21 ( :جزئیات اجرائی ساختمان ورزش های آبی. ........................................................................ 212 - نقشه شماره ) 6
22 ( :پلان طبقه همکف ساختمان ورزش های توپی. .................................................................. 213 - نقشه شماره ) 6
23 ( :پلان طبقه اول ساختمان ورزش های توپی. ........................................................................ 214 - نقشه شماره ) 6
24 ( :نمای جنوبی ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................. 215 - نقشه شماره ) 6
25 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 A-A ساختمان ورزش های آبی ............................................................................... 215
26 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 B-B ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................... 215
27 ( مقطع - نقشه شماره ) 6 C-C ساختمان ورزش های آبی. ............................................................................... 215
ص
فهرست عکس ها
عنوان عکس صفحه
1( یونان باستان، میادین ورزشی - عکس شماره ) 1 2 ...................................................................................................
2( روم باستان، کلیزه، میادین ورزشی - عکس شماره ) 1 3 ......................................................................................... .
1(ورزش، تمرین بدنی ................................................................................................................ 14 - عکس شماره ) 2
2( ورزش .................................................................................................................................... 15 - عکس شماره ) 2
3( بازی چوگان ........................................................................................................................... 16 - عکس شماره ) 2
4(ورزش باستانی ایران. ............................................................................................................... 18 - عکس شماره ) 2
5( مسابقات قایقرانی در چین .................................................................................................... 19 - عکس شماره ) 2
6( ورزش مصر باستان. ................................................................................................................ 21 - عکس شماره ) 2
7( ورزش مصر باستان. ................................................................................................................ 21 - عکس شماره) 2
8( ایران، بازی چوگان ................................................................................................................. 21 - عکس شماره ) 2
9 ( میدان نقش جهان اصفهان، میدان بازی چوگان. .................................................................... 22 - عکس شماره ) 2
11 (ورزش در زمان ساسانیان ...................................................................................................... 23 - عکس شماره ) 2
1(ویرانه های ژیمنازیوم المپیا، آتن ............................................................................................. 34 - عکس شماره ) 3
2( ویرانه های ژیمنازیوم المپیا، آتن ............................................................................................ 35 - عکس شماره ) 3
3( نبرد گلادیاتورها، روم باستان ................................................................................................. 35 - عکس شماره) 3
4( زورخانه، ایران ......................................................................................................................... 36 - عکس شماره) 3
5( مجموعه ورزشی شیرودی. ..................................................................................................... 37 - عکس شماره ) 3
6( مجموعه ورزشی آزادی. ......................................................................................................... 37 - عکس شماره) 3
7 ( استادیوم تختی تهران .............................................................................................................. 37 - عکس شماره) 3
8( گونه هایی از ورزش های آبی. ............................................................................................... 38 - عکس شماره ) 3
ض
9( پارک آبی آزادگان، تهران. ....................................................................................................... 41 - عکس شماره ) 3
11 ( سرزمین موج های آبی، مشهد. ............................................................................................. 41 - عکس شماره ) 3
11 ( مدل سلسله مراتب اجتماعی مشارکت ورزشی. ................................................................... 42 - عکس شماره ) 3
12 ( انسان اولیه، ستیز با طبیعت .................................................................................................. 46 - عکس شماره ) 3
13 ( گذران اوقات فراغت. ........................................................................................................... 47 - عکس شماره ) 3
14 ( کلیزه روم، محل گذران اوقات فراغت. ................................................................................ 47 - عکس شماره ) 3
15 ( ایران قدیم، گذران اوقات فراغت. ........................................................................................ 48 - عکس شماره ) 3
16 ( فراغت فعال. ......................................................................................................................... 51 - عکس شماره ) 3
17 ( فراغت غیر فعال. .................................................................................................................. 51 - عکس شماره ) 3
18 ( مچموعه ی آبی ..................................................................................................................... 56 - عکس شماره) 3
19 ( ارزش آب در معماری ایران. ................................................................................................ 56 - عکس شماره ) 3
21 ( اسکله تفریحی. ..................................................................................................................... 57 - عکس شماره ) 3
21 ( آب به مثابه چهارچوب مجموعه. ......................................................................................... 57 - عکس شماره ) 3
22 ( آب به مثابه ستون فقرات مجموعه. ...................................................................................... 58 - عکس شماره ) 3
23 ( آب به مثابه قطب مجموعه. .................................................................................................. 58 - عکس شماره ) 3
24 ( آب به مثابه محیط آبی. ......................................................................................................... 58 - عکس شماره ) 3
25 ( آب به مثابه دریاجه مصنوعی ............................................................................................... 59 - عکس شماره ) 3
1( فضای نرمش و آمادگی. .......................................................................................................... 64 - عکس شماره ) 4
2( فضای وزن کشی ورزشکاران. ................................................................................................ 65 - عکس شماره ) 4
3( فضای پزشکی و کمک های اولیه .......................................................................................... 65 - عکس شماره ) 4
4( فضای رختکن ........................................................................................................................ 66 - عکس شماره ) 4
5( سالن کنفرانس ........................................................................................................................ 66 - عکس شماره ) 4
6( انبار سالن ورزشی .................................................................................................................. 66 - عکس شماره ) 4
ط
7( گونه های کف پوش سالن ورزشی. ....................................................................................... 67 - عکس شماره ) 4
8( کف پوش سالن ورزشی. ........................................................................................................ 67 - عکس شماره ) 4
9( کف پوش سالن ورزشی. ........................................................................................................ 67 - عکس شماره ) 4
11 ( سقف سالن ورزشی ............................................................................................................. 71 - عکس شماره ) 4
11 ( سقف سالن ورزشی ............................................................................................................. 71 - عکس شماره ) 4
12 ( جایگاه تماشاگران ................................................................................................................ 71 - عکس شماره ) 4
13 ( پارکینگ مجموعه ورزشی. ................................................................................................... 71 - عکس شماره ) 4
14 ( زمین بازی بسکتبال. ............................................................................................................. 77 - عکس شماره ) 4
15 ( سبد بسکتبال ........................................................................................................................ 77 - عکس شماره ) 4
16 ( توپ بسکتبال ....................................................................................................................... 77 - عکس شماره ) 4
17 ( ابعاد استاندارد زمین بازی بسکتبال ...................................................................................... 78 - عکس شماره ) 4
18 ( ابعاد سبدو تخته بسکتبال ..................................................................................................... 78 - عکس شماره ) 4
19 ( ورزش تنیس روی میز ......................................................................................................... 79 - عکس شماره ) 4
21 ( توپ و راکت تنیس روی میز. .............................................................................................. 79 - عکس شماره ) 4
21 ( ابعاد استاندارد میز تنیس روی میز. ....................................................................................... 81 - عکس شماره ) 4
22 ( ورزش فوتسال ..................................................................................................................... 81 - عکس شماره ) 4
23 ( توپ و دروازه فوتسال ......................................................................................................... 81 - عکس شماره ) 4
24 ( ابعاد استاندارد زمین فوتسال ................................................................................................ 81 - عکس شماره ) 4
25 ( بازی والیبال. ......................................................................................................................... 82 - عکس شماره ) 4
26 ( ابعاد استاندارد زمین والیبال. ................................................................................................. 83 - عکس شماره ) 4
27 ( توپ والیبال ........................................................................................................................ 83 - عکس شماره ) 4
28 ( ورزش شنا. ........................................................................................................................... 84 - عکس شماره ) 4
29 ( ورزش واترپلو. ..................................................................................................................... 85 - عکس شماره ) 4
ظ
85 .................................................................................. . 31 ( استخر بازی های المپیک لندن 2112 - عکس شماره ) 4
31 ( استخر روباز ......................................................................................................................... 87 - عکس شماره ) 4
32 ( استخر سرپوشیده. ................................................................................................................. 88 - عکس شماره ) 4
33 ( رختکن استخر. ..................................................................................................................... 91 - عکس شماره ) 4
34 ( سونای خشک ...................................................................................................................... 91 - عکس شماره ) 4
35 ( سونای بخار. ......................................................................................................................... 91 - عکس شماره ) 4
36 ( بازی بیلیارد .......................................................................................................................... 94 - عکس شماره ) 4
37 ( توپ بیلیارد .......................................................................................................................... 94 - عکس شماره ) 4
38 ( طراحی محوطه. .................................................................................................................... 96 - عکس شماره ) 4
39 ( مسیرهای پیاده. ..................................................................................................................... 97 - عکس شماره ) 4
41 ( کفسازی محوطه ................................................................................................................... 97 - عکس شماره ) 4
1( پلان طبقات و مقاطع مجموعه ورزشی رفسنجان ................................................................ 112 - عکس شماره ) 5
2( نمایی از مجموعه ورزشی رفسنجان. .................................................................................... 114 - عکس شماره ) 5
3( نمایی از مجموعه ورزشی رفسنجان. .................................................................................... 114 - عکس شماره ) 5
- عکس شماره ) 5 4 ( سایر مجموعه ورزشی رفسنجان .......................................................................................... 114
5( پلان طبقات مجموعه ورزشی سهیل .................................................................................... 116 - عکس شماره ) 5
6( مجموعه ورزشی سهیل ........................................................................................................ 116 - عکس شماره ) 5
7( دید بصری فضایی مجموعه ورزشی سهیل .......................................................................... 117 - عکس شماره ) 5
8( مجموعه ورزشی صدف ....................................................................................................... 117 - عکس شماره ) 5
9( پلان طبقات مجموعه ورزشی صدف. .................................................................................. 118 - عکس شماره ) 5
11 ( ورودی مستقل تماشاچیان و کادر ورزشی مجموعه ورزشی صدف. ................................. 111 - عکس شماره ) 5
11 ( پلان مجموعه تفریحی- ورزشی ایست هامپتون. ............................................................... 111 - عکس شماره ) 5
12 ( مجموعه تفریحی- ورزشی ایست هامپتون ........................................................................ 111 - عکس شماره ) 5
ع
13 ( روابط فضایی آزاد و انتقال از طریق شیب راهه مجموعه ایست هامپتون .......................... 112 - عکس شماره ) 5
14 ( پلان طبقات مرکز ورزشی بونکیو. .................................................................................... 113 - عکس شماره ) 5
15 ( مقطع مرکز ورزشی بونکیو ............................................................................................... 113 - عکس شماره ) 5
16 ( تهویه و نور طبیعی مرکز ورزشی بونکیو. ......................................................................... 114 - عکس شماره ) 5
17 ( پلان و مقاطع استخر شنای آکواریو .................................................................................. 115 - عکس شماره ) 5
18 ( نمای غربی مرکز ورزشی بونکیو ...................................................................................... 116 - عکس شماره ) 5
19 ( توسعه کارکردهای درونی در عین ارتباط با فضای بیرونی، مرکز ورزشی بونکیو. ........... 116 - عکس شماره ) 5
21 ( اصفهان، میدان نقش جهان ................................................................................................. 117 - عکس شماره ) 5
21 ( ساختار شهر و شبکه های ارتباطی اصفهان در دوره پهلوی دوم با شهر اصفهان معاصر ... 121 - عکس شماره ) 5
1( دید شمال شرقی. .................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
2( دید شمال شرقی. .................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
3( دید شمال ............................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
4( دید جنوب شرقی ................................................................................................................. 141 - عکس شماره ) 6
- عکس شماره ) 6 5 ( آنالیز نحوه باز و بسته شدن سقف و حدود زاویه ی بازشدگی ........................................... 156
- عکس شماره ) 6 5 ( آنالیز نحوه باز و بسته شدن سقف و حدود زاویه ی بازشدگی ........................................... 157
6( تحلیل عملکرد سازه. ........................................................................................................... 157 - عکس شماره ) 6
7( اسپیلت های سقفی. .............................................................................................................. 161 - عکس شماره ) 6
8( : پرده هوا. ............................................................................................................................. 161 - عکس شماره ) 6
9( عملکرد و مزایای پرده هوا ................................................................................................... 162 - عکس شماره ) 6
11 ( شیشه های - عکس شماره ) 6 Low-e 163 .......................................................................................................... .
11 ( شیشه های هوشمند الکتروکرومیک. .................................................................................. 164 - عکس شماره ) 6
12 ( آلترناتیو اولیه ...................................................................................................................... 167 - عکس شماره ) 6
13 ( آلترناتیو دوم ....................................................................................................................... 167 - عکس شماره ) 6
غ
167 .......................................................................................................................... . 14 ( آلترناتیو 1 - عکس شماره ) 6
168 .......................................................................................................................... . 15 ( آلترناتیو 2 - عکس شماره ) 6
16 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 171 - عکس شماره ) 6
17 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 172 - عکس شماره ) 6
18 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 173 - عکس شماره ) 6
19 ( تحلیل طراحی سایت. ......................................................................................................... 174 - عکس شماره ) 6
)21- عکس شماره ) 6 تحلیل طراحی سایت ........................................................................................................ 175
21 ( دیاگرام امکانات پشتیبانی ................................................................................................... 179 - عکس شماره ) 6
22 ( دیاگرام کلی استخر. ............................................................................................................ 179 - عکس شماره ) 6
23 ( دیاگرام امکانات پشتیبانی ................................................................................................... 179 - عکس شماره ) 6
24 ( دیاگرام کلی استخر. ............................................................................................................ 181 - عکس شماره ) 6
)25- عکس شماره ) 6 دیاگرام عناصر اصلی ورزش و ارتباطات جزیی آن ........................................................... 181
26 ( قطرات باران. ...................................................................................................................... 186 - عکس شماره ) 6
27 ( تحلیل کاربری ها و فرم حجمی سالن ورزش های آبی .................................................... 187 - عکس شماره ) 6
28 ( تحلیل کاربری ها - عکس شماره ) 6 Section A-A 188 ................................................................................... .
29 ( تحلیل طراحی - عکس شماره ) 6 Section A-A 188 ........................................................................................
- عکس شماره ) 6 30 ( تحلیل کاربری ها Section B-B 189 ....................................................................................
31 ( تحلیل طراحی - عکس شماره ) 6 Section B-B 189 ....................................................................................... .
- عکس شماره ) 6 32 ( تحلیل کاربری های سالن ورزش های توپی- پلان طبقات. .............................................. 191
33 ( تحلیل کاربری ها - عکس شماره ) 6 Section A-A 191 ................................................................................... .
34 ( تحلیل طراحی - عکس شماره ) 6 Section A-A 191 ...................................................................................... .
- عکس شماره ) 6 35 ( تحلیل کاربری ها Section B-B .................................................................................... 192 - عکس شماره ) 6 36 ( تحلیل طراحی Section B-B ....................................................................................... . 192
ف


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ مهر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 44

برچسب های مهم

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از تلگرام

0 تا 100 کسب درامد از تلگرام روشی جدید و پردرامد از تیم BESTFIENET کسب درامد از تلگرام بدون نیاز به 1 ریال سرمایه اولیهاین روش راه اندازی کانال تلگرام و فروش فایل نیست ، درامد از طریق تبلیغات و سایر روش های قدیمی نیست این روش مانند ...

دریافت فایل : کسب درامد از تلگرام

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • دررویای بابل pdf
 • پیمانه های بی پایان: قصه های کوتاه ادبیات عرفانی. مقدمه، انتخاب و تعلیقات مهدی محبتی، دو جلدی
 • پاورپوینت"فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران" 79 اسلاید
 • پاورپوینت"مديريت پروژه IT(IT PROJECT MANAGEMENT) در 160 اسلاید
 • پاورپوینت مروري بر کاربرد ITS در ايمني ترافيک 38 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید انواع کفش های زنانه و مردانه با قیمت های عالی
 • خرید شکم بند لاغری میس بلت با کیفیت با قیمت باورنکردنی
 • خرید برج ادويه با کیفیت با قیمت باورنکردنی
 • عروسک های زیبای دست ساز قاصدک
 • خرید انواع مانتو با قیمت باورنکردنی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب