تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 163
 • بازدید دیروز : 4510
 • بازدید کل : 499559

بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن 4omt در گیاه دارویی شقایق


بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن 4omt در گیاه دارویی شقایق

فهرست مطالب شماره صفحه

1 فصل اول

1-1 مقدمه ...2

2 فصل دوم

2-1 کلیات ..7 اهمیت گیاهان دارویی ...7

متابولیتهای ثانویه گیاهی .7

اهمیت پزشکی و دارویی متابولیتهای ثانویه ...9

2-2 زیست فناوری و تولید متابولیتهای ثانویه گیاهی 9 کشت بافت و تولید متابولیتهای ثانویه 9

کشت سلولی .. 10

کشت ریشه های موئین .. 11

مهندسی متابولیك ... 12

زیست فناوری و A. rhizogenes ... 14

2-3 آگروباکتری رایزوژنز .. 16 مکانیسم برهم کنش آگروباکتری و سلول گیاهی ... 16

ج

طبقه بندی ناقلهای Ri .. 17

ژنهای T-DNA ناقل Ri 18

ژنهای Rol... 19

باززایی گیاه کامل از ریشههای موئین . 20

2-4 خصوصیات گیاهشناسی گیاه شقایق . 20 مسیرهای بیوسنتز آلکالوئیدهای گیاه شقایق 21

آلکالوئیدهای گیاه شقایق ... 23

2-5 سابقه پژوهش . 25

3 فصل سوم

3-1 همسانهسازی . 31 مواد گیاهی . 31

سویههای باکتری 31

آغازگرها 31

میزبانهای همسانهسازی . 32

محیط کشت باکتری و آنتی بیوتیكها . 35

آنزیمهای محدودگر ... 35

3-2 روشها . 36 شناسایی، جداسازی و تکثیر ژن 4′OMT . 36

همسانهسازی توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T 38

ساخت cDNA ی جهت تکثیر ژن 4′OMT 41

تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT و همسانهسازی در ناقل pTZ57R/T .. 42

همسانهسازی سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 ... 45

تأیید مجدد سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM. 47

3-3 کشت بافت و انتقال ژن .. 49 بهینهسازی شرایط القای ریشههای موئین 49

ح

کشت بذر ... 50

محیطهای تلقیح و هم کشتی .. 51

تلقیح و دوره هم کشتی .. 51

انتقال ریزنمونهها به محیط گزینشگر ... 51

استخراج DNA از ریشههای موئین و طبیعی گیاه شقایق ... 52

واکنش PCR 52

3-4 انتقال سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM به آگروباکتری رایزوژنز ... 53 انتقال سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT به آگروباکتری رایزوژنز ... 54

انتقال سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM به ریشههای موئین 54

انتقال سازهی فوق بیان ژن 4′OMT به ریشههای موئین گیاه شقایق .. 54

آنالیز تراریزش ریشههای موئین با سازه خاموشی diox . 55

PCR در زمان واقعی . 55

4 فصل چهارم

4-1 نتایج همسانهسازی 58 تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT و تأیید آن با هضم آنزیمی ... 58

تأیید همسانهسازی توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T 59

نتایج بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژنومی ژن 4′OMT . 61

تأیید همسانهسازی cDNA ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . 65

تأیید همسانهسازی ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 . 67

تأیید مجدد سازهی خاموشی diox با هضم آنزیمی 69

4-2 نتایج کشت بافت و انتقال ژن . 70 نتایج بهینه سازی القای ریشه موئین . 70

درصد القای ریشه موئین 72

تعداد شاخه فرعی ریشه موئین در یك سانتیمتر 78

تعداد ریشه موئین در ریزنمونه ... 79

خ

روند تولید ریشه موئین برای سویههای مختلف .. 80

بررسی تراریختی ریشههای موئین با PCR 82

تأیید انتقال سازهی خاموشی diox به آگروباکتری رایزوژنز ... 83

نتایج تایید تراریزش سازه خاموشی در ریشههای موئین با PCR ... 85

نتایج آنالیز PCR در زمان واقعی ... 86

4-3 پیشنهادات 91

منابع .. 92

پیوستها .. 101

فهرست اش کال شماره صفحه

شکل 2 - 1 : مکانیسم مولکولی خاموشی پس از رونویسی ) Borgio, 2009 .) ... 14

شکل 2 - 2 : شکل شماتیك نقشه ژنی ناقل Ri نوع مانوپین A. rhizogenes ( Ozyigit et al., 2013 .) .. 18

شکل 2 - 3 : شکل شماتیك نقشه ژنی ناقل Ri نوع آگروپین A. rhizogenes ( Ozyigit et al., 2013 . ) . 18

شکل 2 - 4 : مسیر سنتز آلکالوئیدهای مختلف در گیاه شقایق ) Beaudoin and Facchini, 2014 .) 23

شکل 3 - 1 : ساختار ناقل همسانهسازی pTZ57R/T . ... 33

شکل 3 - 2 : ناقل اختصاصی pGSA1285 . ... 34

شکل 3 - 3 : دیاگرام سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT . ... 45

شکل 3 - 4 : مشابهت توالی دو ژن T6ODM و CODM و قطعه خاموشی. ناحیه مشترک دو ژن به رنگ طوسی و ناحیه قرمز رنگ

مربوط به ناحیه ترجمه نشدنی انتهای ′ 3 ژنها است. ناحیه سیز رنگ با نام DIOX-a نشان دهنده قطعه خاموشی است. ... 47

شکل 3 - 5 : دیاگرام سازه خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM در ناقل pGSA1285 . .. 48

شکل 4 - 1 : گرادیان دمایی جهت تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT در گیاه شقایق. چاهك kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :

کنترل منفی، چاهكهای 1 تا 7 به ترتیب دماهای اتصال: 2 / 47 ، 6 / 47 ، 7 / 49 ، 51 ، 8 / 53 ، 1 / 56 و 4 / 57 درجه سانتیگراد. .. 58

شکل 4 - 2 : هضم محصول PCR ژن 4′OMT با آنزیم HindIII . Kb1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك 1 : قطعات برش خورده ژن

4′OMT ، چاهك 2 : محصول PCR برش نخورده ژن 4′OMT . . 59

شکل 4 - 3 : تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با آنزیم پلیمرازی Pfu ، چاهك 1Kb : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :کنترل منفی،

چاهكهای 4 - 1 : نمونههای تکثیری. .. 60

شکل 4 - 4 : کلنی PCR برای تأیید حضور توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی،

چاهك C- : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت، چاهكهای 1 - 22 : کلنیهای انتخابی. 60

شکل 4 - 5 : هضم آنزیمی ناقل pTZ57R/T حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT با آنزیمهای NcoI و PmlI . چاهك 1 : ناقل T/A برش

نخورده حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT ، چاهكهای 2 - 5 : ناقل T/A برش خورده حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT و خروج

قطعه ژنومی ژن 4′OMT . .. 61

د

شکل 4 - 6 : نتیجه توالییابی، توالی ژنومی ژن 4′OMT ، رنگ سبز نشان دهنده توالی اینترون ژن 4′OMT و به طول bp 114 است. 62

شکل 4 - 7 : همردیفی توالی ژنومی جداسازی شده 4OMT با توالی موجود در Genbank در بردارنده توالی اینترون. در این شکل

توالی اینترونی در ناحیه 844 تا bp 859 قرار دارد. . 63

شکل 4 - 8 : دومینهای عملکردی موجود در ساختار پروتئین 4OMT . 64

شکل 4 - 9 : توالی اسیدآمینه مربوط به دومینهای عملکردی موجود در ساختار ژن 4OMT . ... 64

شکل 4 - 10 : همردیفی توالی پروتئین 4′OMT موجود در Genbank با توالی همسانهسازی شده. 65

شکل 4 - 11 : تکثیر توالی cDNA ژن 4′OMT با آنزیم پلیمرازی Pfu ، چاهك 1Kb : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی،

چاهك C+ : کنترل مثبت )توالی ژنومی ژن 4′OMT (، چاهك 1 - 4 : محصول PCR حاصل از تکثیر ژن 4′OMT به طول bp

1074 . .. 65

شکل 4 - 12 : کلنی PCR برای تأیید حضور توالی cDNA ی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . چاهك 1 - 21 : کلنیهای مورد بررسی،

چاهك C- : کنترل منفی، C+ : کنترل مثبت ) DNA ژنومی( چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی. 66

شکل 4 - 13 : هضم آنزیمی ناقل pTZ57R/T حاوی cDNA ی ژن 4′OMT با آنزیمهای XhoI و SpeI . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن

مولکولی، چاهك 1 : مربوط به ناقل T/A برش نخورده حاوی cDNA ی ژن 4′OMT ، چاهك 2 تا 6 : ناقل T/A برش خورده

و خارج شدن ژن 4′OMT . 66

شکل 4 - 14 : نتیجه توالییابی همسانهسازی توالی cDNA ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . . 67

شکل 4 - 15 : کلنی PCR برای تأیید حضور ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :

کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل T/A حاوی ژن 4′OMT (، چاهكهای 1 - 7 : کلنیهای انتخابی. . 68

شکل 4 - 16 : هضم آنزیمی ناقل pGSA1285 حاوی cDNA ی ژن 4′OMT با آنزیمهای XhoI و SpeI . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن

مولکولی، چاهك 1 : ناقل pGSA1285 برش نخورده حاوی cDNA ی ژن 4′OMT ، چاهك 2 و 3 : ناقل pGSA1285 برش

خورده و خارج شدن ژن 4′OMT . ... 69

شکل 4 - 17 : هضم آنزیمی ناقل pGSA1285 جهت تأیید سازهی خاموشی diox با آنزیمهای AscI و SpeI . چاهك 1Kb : نشانگر

وزن مولکولی، چاهك 1 : برش ناقل pGSA1285 و خارج شدن سازه خاموشی diox ، چاهك 2 : ناقل برش نخورده

pGSA1285 حاوی سازهی خاموشی diox . 70

شکل 4 - 18 : توسعه ریشه موئین در گیاه شقایق بعد از تلقیح با Agrobacterium rhizogenes . A ، B و C ریزنمونه اندام هوایی، به

ترتیب 8 ، 16 و 24 روز بعد از تلقیح، D : ریزنمونه هیپوکوتیل، 12 روز بعد از تلقیح. 72

شکل 4 - 19 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر درصد القای ریشه موئین برای ریزنمونه اندام هوایی در گیاه شقایق. تیمارهای دارای

حداقل یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. 73

شکل 4 - 20 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر درصد القای ریشه موئین برای ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه شقایق. تیمارهای دارای حداقل

یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. . 76

شکل 4 - 21 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر تعداد شاخه فرعی ریشه موئین در یك سانتیمتر برای ریزنمونه اندام هوایی در گیاه

شقایق. تیمارهای دارای حداقل یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

. 79

شکل 4 - 22 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر تعداد ریشه موئین در ریزنمونه اندام هوایی در گیاه شقایق. تیمارهای دارای حداقل یك

حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. .. 80

شکل 4 - 23 : روند تولید ریشههای موئین )در ریزنمونه اندام هوایی( برای سویههای آگروباکتری رایزوژنز در روزهای 8 ، 12 ، 16 ، 20 و

ذ

24 ( DAI (. در محیط MS و دمای 17 و 25 درجه سانتیگراد به ترتیب )الف و ب(، در محیط ½ MS و دمای 17 و 25

درجه سانتیگراد به ترتیب )ج و د(. .. 81

شکل 4 - 24 : نتایج آنالیز PCR جهت تأیید تراریختی ریشههای موئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن rolB در گیاه شقایق.

چاهك 100 bp : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی )ریشههای معمولی(، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل Ri از A. rhizogenes (، چاهكهای 1 تا 10 : ریشههای موئین تراریخته. ... 82

شکل 4 - 25 : نتایج آنالیز PCR جهت تأیید تراریختی ریشههای موئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن rolC در گیاه شقایق.

چاهك bp100 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی )ریشههای معمولی(، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل Ri از A. rhizogenes (، چاهكهای 1 تا 10 : ریشههای موئین تراریخته. ... 83

شکل 4 - 26 : کلنی- PCR برای تأیید حضور سازهی خاموشی diox در آگروباکتری رایزوژنز سویه ATCC15834 . چاهك 100 bp :

نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل pGSA1285 حاوی سازه خاموشی diox ،)

چاهكهای 1 تا 6 : کلنی- PCR های آگروباکتری رایزوژنز. 84

شکل 4 - 27 : تأیید انتقال سازهی خاموشی diox به آگروباکتری رایزوژنز سویه ATCC 15834 با PCR . bp 100 : نشانگر وزن

مولکولی، 1C- : کنترل منفی )آب(، 2C- : کنترل منفی )باکتری E.coli بدون سازه(، 1C+ : کنترل مثبت )ناقل pGSA1285

حاوی سازه خاموشی diox ،) 2C+ : کنترل مثبت )باکتری E.coli حاوی سازه خاموشی diox ،) 1 و 2 : نمونههای تکثیری با

آغازگرهای pGSA-F و nptII-R1 . .. 84

شکل 4 - 28 : ظهور ریشههای موئین روی ریزنمونهی اندام هوایی در گیاه شقایق، سه هفته پس از تلقیح با آگروباکتری رایزوژنز سویهی

ATCC15834 حاوی سازه خاموشی مشترک Diox . . 85

شکل 4 - 29 : قسمت الف، ب و ج( به ترتیب تکثیر اختصاصی ژنهای rolB ، rolC و virG در کلونهای ریشه موئین. چاهك bp

100 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك - C : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل ATCC15834 (، چاهك 1 - 20 :

کلونهای ریشه موئین. د( چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك - C : کنترل منفی، چاهك 1 - 20 : کلونهای ریشه موئین

جهت بررسی وجود سازه خاموشی diox . ... 86

شکل 4 - 30 : منحنی جذب فلورسنت نمونههای مورد آنالیز، خط افقی قرمز رنگ، نشان دهنده حدآستانه ) Threshold ( میباشد که

محل تقاطع آن با هر کدام از منحنیها شاخص TC تعیین شد. 87

شکل 4 - 31 : نمایش منحنی ذوب نمونههای مورد آنالیز مربوط به ژن T6ODM )پیكهای سمت چپ( و ELF1 )پیكهای سمت

راست(، پیكهای که در دمای پائینتر هستند نشان دهنده قطعات کوچکتر هستند. 88

شکل 4 - 32 : میزان بیان ژن T6ODM در کلونهای ریشه موئین تراریخته با سازه خاموشی مشترک Diox ( 2 ( در مقایسه با ریشه های

موئین شاهد ) 1 .) . 89

شکل 4 - 33 : میزان بیان ژن CODM در کلونهای ریشه موئین تراریخته با سازه خاموشی مشترک Diox ( 2 ( در مقایسه با ریشه های

موئین شاهد ) 1 .) . 89

ر

فهرست جداول شماره صفحه

جدول 3 - 1 : آغازگرهای رفت و برگشتی مورد استفاده . 32

جدول 3 - 2 : آنتی بیوتیكها و غلظتهای مورد استفاده .. 35

جدول 3 - 3 : آنزیمهای برشی محدودگر مورد استفاده .. 35

جدول 3 - 4 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT 37

جدول 3 - 5 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT .. 37

جدول 3 - 6 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با آنزیم HindIII. 38

جدول 3 - 7 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu . 39

جدول 3 - 8 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu .. 39

جدول 3 - 9 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق توالی ژنومی ژن 4′OMT به داخل ناقل pTZ57R/T ... 40

جدول 3 - 10 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم NcoI و PmlI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 41

جدول 3 - 11 : اجزای ترکیب ساخت cDNA جهت تکثیر ژن 4′OMT . 42

جدول 3 - 12 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu . ... 43

جدول 3 - 13 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu .. 43

جدول 3 - 14 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق cDNA ی ژن 4′OMT به داخل ناقل pTZ57R/T 44

جدول 3 - 15 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم XhoI و SpeI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 44

جدول 3 - 16 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم XhoI و SpeI مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 46

جدول 3 - 17 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق توالی ژن 4′OMT به داخل ناقل pGSA1285 . . 46

جدول 3 - 18 : محتویات واکنش PCR برای تأیید سازهی خاموشی Diox . 48

جدول 3 - 19 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تأیید سازهی خاموشی Diox . ... 49

ز

جدول 3 - 20 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم AscI و SpeI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 49

جدول 3 - 21 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر ژنهای rolB و rolC . . 53

جدول 3 - 22 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر ژنهای rolB و rolC . ... 53

جدول 3 - 23 : اجزای واکنش Real-time PCR برای بررسی بیان ژنهای T6ODM و CODM . . 55

جدول 4 - 1 : نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی در ریزنمونه اندام هوایی و هیپوکوتیل 71

1

1 فصل اول

مقدمه


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 39

برچسب های مهم

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از تلگرام

0 تا 100 کسب درامد از تلگرام روشی جدید و پردرامد از تیم BESTFIENET کسب درامد از تلگرام بدون نیاز به 1 ریال سرمایه اولیهاین روش راه اندازی کانال تلگرام و فروش فایل نیست ، درامد از طریق تبلیغات و سایر روش های قدیمی نیست این روش مانند ...

دریافت فایل : کسب درامد از تلگرام

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • دررویای بابل pdf
 • پیمانه های بی پایان: قصه های کوتاه ادبیات عرفانی. مقدمه، انتخاب و تعلیقات مهدی محبتی، دو جلدی
 • پاورپوینت"فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران" 79 اسلاید
 • پاورپوینت"مديريت پروژه IT(IT PROJECT MANAGEMENT) در 160 اسلاید
 • پاورپوینت مروري بر کاربرد ITS در ايمني ترافيک 38 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید انواع کفش های زنانه و مردانه با قیمت های عالی
 • خرید شکم بند لاغری میس بلت با کیفیت با قیمت باورنکردنی
 • خرید برج ادويه با کیفیت با قیمت باورنکردنی
 • عروسک های زیبای دست ساز قاصدک
 • خرید انواع مانتو با قیمت باورنکردنی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب