تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1285
 • بازدید دیروز : 2234
 • بازدید کل : 648041

بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن 4omt در گیاه دارویی شقایق


بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن 4omt در گیاه دارویی شقایق

فهرست مطالب شماره صفحه

1 فصل اول

1-1 مقدمه ...2

2 فصل دوم

2-1 کلیات ..7 اهمیت گیاهان دارویی ...7

متابولیتهای ثانویه گیاهی .7

اهمیت پزشکی و دارویی متابولیتهای ثانویه ...9

2-2 زیست فناوری و تولید متابولیتهای ثانویه گیاهی 9 کشت بافت و تولید متابولیتهای ثانویه 9

کشت سلولی .. 10

کشت ریشه های موئین .. 11

مهندسی متابولیك ... 12

زیست فناوری و A. rhizogenes ... 14

2-3 آگروباکتری رایزوژنز .. 16 مکانیسم برهم کنش آگروباکتری و سلول گیاهی ... 16

ج

طبقه بندی ناقلهای Ri .. 17

ژنهای T-DNA ناقل Ri 18

ژنهای Rol... 19

باززایی گیاه کامل از ریشههای موئین . 20

2-4 خصوصیات گیاهشناسی گیاه شقایق . 20 مسیرهای بیوسنتز آلکالوئیدهای گیاه شقایق 21

آلکالوئیدهای گیاه شقایق ... 23

2-5 سابقه پژوهش . 25

3 فصل سوم

3-1 همسانهسازی . 31 مواد گیاهی . 31

سویههای باکتری 31

آغازگرها 31

میزبانهای همسانهسازی . 32

محیط کشت باکتری و آنتی بیوتیكها . 35

آنزیمهای محدودگر ... 35

3-2 روشها . 36 شناسایی، جداسازی و تکثیر ژن 4′OMT . 36

همسانهسازی توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T 38

ساخت cDNA ی جهت تکثیر ژن 4′OMT 41

تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT و همسانهسازی در ناقل pTZ57R/T .. 42

همسانهسازی سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 ... 45

تأیید مجدد سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM. 47

3-3 کشت بافت و انتقال ژن .. 49 بهینهسازی شرایط القای ریشههای موئین 49

ح

کشت بذر ... 50

محیطهای تلقیح و هم کشتی .. 51

تلقیح و دوره هم کشتی .. 51

انتقال ریزنمونهها به محیط گزینشگر ... 51

استخراج DNA از ریشههای موئین و طبیعی گیاه شقایق ... 52

واکنش PCR 52

3-4 انتقال سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM به آگروباکتری رایزوژنز ... 53 انتقال سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT به آگروباکتری رایزوژنز ... 54

انتقال سازهی خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM به ریشههای موئین 54

انتقال سازهی فوق بیان ژن 4′OMT به ریشههای موئین گیاه شقایق .. 54

آنالیز تراریزش ریشههای موئین با سازه خاموشی diox . 55

PCR در زمان واقعی . 55

4 فصل چهارم

4-1 نتایج همسانهسازی 58 تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT و تأیید آن با هضم آنزیمی ... 58

تأیید همسانهسازی توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T 59

نتایج بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژنومی ژن 4′OMT . 61

تأیید همسانهسازی cDNA ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . 65

تأیید همسانهسازی ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 . 67

تأیید مجدد سازهی خاموشی diox با هضم آنزیمی 69

4-2 نتایج کشت بافت و انتقال ژن . 70 نتایج بهینه سازی القای ریشه موئین . 70

درصد القای ریشه موئین 72

تعداد شاخه فرعی ریشه موئین در یك سانتیمتر 78

تعداد ریشه موئین در ریزنمونه ... 79

خ

روند تولید ریشه موئین برای سویههای مختلف .. 80

بررسی تراریختی ریشههای موئین با PCR 82

تأیید انتقال سازهی خاموشی diox به آگروباکتری رایزوژنز ... 83

نتایج تایید تراریزش سازه خاموشی در ریشههای موئین با PCR ... 85

نتایج آنالیز PCR در زمان واقعی ... 86

4-3 پیشنهادات 91

منابع .. 92

پیوستها .. 101

فهرست اش کال شماره صفحه

شکل 2 - 1 : مکانیسم مولکولی خاموشی پس از رونویسی ) Borgio, 2009 .) ... 14

شکل 2 - 2 : شکل شماتیك نقشه ژنی ناقل Ri نوع مانوپین A. rhizogenes ( Ozyigit et al., 2013 .) .. 18

شکل 2 - 3 : شکل شماتیك نقشه ژنی ناقل Ri نوع آگروپین A. rhizogenes ( Ozyigit et al., 2013 . ) . 18

شکل 2 - 4 : مسیر سنتز آلکالوئیدهای مختلف در گیاه شقایق ) Beaudoin and Facchini, 2014 .) 23

شکل 3 - 1 : ساختار ناقل همسانهسازی pTZ57R/T . ... 33

شکل 3 - 2 : ناقل اختصاصی pGSA1285 . ... 34

شکل 3 - 3 : دیاگرام سازهی فوق بیانی ژن 4′OMT . ... 45

شکل 3 - 4 : مشابهت توالی دو ژن T6ODM و CODM و قطعه خاموشی. ناحیه مشترک دو ژن به رنگ طوسی و ناحیه قرمز رنگ

مربوط به ناحیه ترجمه نشدنی انتهای ′ 3 ژنها است. ناحیه سیز رنگ با نام DIOX-a نشان دهنده قطعه خاموشی است. ... 47

شکل 3 - 5 : دیاگرام سازه خاموشی مشترک دو ژن T6ODM و CODM در ناقل pGSA1285 . .. 48

شکل 4 - 1 : گرادیان دمایی جهت تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT در گیاه شقایق. چاهك kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :

کنترل منفی، چاهكهای 1 تا 7 به ترتیب دماهای اتصال: 2 / 47 ، 6 / 47 ، 7 / 49 ، 51 ، 8 / 53 ، 1 / 56 و 4 / 57 درجه سانتیگراد. .. 58

شکل 4 - 2 : هضم محصول PCR ژن 4′OMT با آنزیم HindIII . Kb1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك 1 : قطعات برش خورده ژن

4′OMT ، چاهك 2 : محصول PCR برش نخورده ژن 4′OMT . . 59

شکل 4 - 3 : تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با آنزیم پلیمرازی Pfu ، چاهك 1Kb : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :کنترل منفی،

چاهكهای 4 - 1 : نمونههای تکثیری. .. 60

شکل 4 - 4 : کلنی PCR برای تأیید حضور توالی ژنومی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی،

چاهك C- : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت، چاهكهای 1 - 22 : کلنیهای انتخابی. 60

شکل 4 - 5 : هضم آنزیمی ناقل pTZ57R/T حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT با آنزیمهای NcoI و PmlI . چاهك 1 : ناقل T/A برش

نخورده حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT ، چاهكهای 2 - 5 : ناقل T/A برش خورده حاوی قطعه ژنومی ژن 4′OMT و خروج

قطعه ژنومی ژن 4′OMT . .. 61

د

شکل 4 - 6 : نتیجه توالییابی، توالی ژنومی ژن 4′OMT ، رنگ سبز نشان دهنده توالی اینترون ژن 4′OMT و به طول bp 114 است. 62

شکل 4 - 7 : همردیفی توالی ژنومی جداسازی شده 4OMT با توالی موجود در Genbank در بردارنده توالی اینترون. در این شکل

توالی اینترونی در ناحیه 844 تا bp 859 قرار دارد. . 63

شکل 4 - 8 : دومینهای عملکردی موجود در ساختار پروتئین 4OMT . 64

شکل 4 - 9 : توالی اسیدآمینه مربوط به دومینهای عملکردی موجود در ساختار ژن 4OMT . ... 64

شکل 4 - 10 : همردیفی توالی پروتئین 4′OMT موجود در Genbank با توالی همسانهسازی شده. 65

شکل 4 - 11 : تکثیر توالی cDNA ژن 4′OMT با آنزیم پلیمرازی Pfu ، چاهك 1Kb : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی،

چاهك C+ : کنترل مثبت )توالی ژنومی ژن 4′OMT (، چاهك 1 - 4 : محصول PCR حاصل از تکثیر ژن 4′OMT به طول bp

1074 . .. 65

شکل 4 - 12 : کلنی PCR برای تأیید حضور توالی cDNA ی ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . چاهك 1 - 21 : کلنیهای مورد بررسی،

چاهك C- : کنترل منفی، C+ : کنترل مثبت ) DNA ژنومی( چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی. 66

شکل 4 - 13 : هضم آنزیمی ناقل pTZ57R/T حاوی cDNA ی ژن 4′OMT با آنزیمهای XhoI و SpeI . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن

مولکولی، چاهك 1 : مربوط به ناقل T/A برش نخورده حاوی cDNA ی ژن 4′OMT ، چاهك 2 تا 6 : ناقل T/A برش خورده

و خارج شدن ژن 4′OMT . 66

شکل 4 - 14 : نتیجه توالییابی همسانهسازی توالی cDNA ژن 4′OMT در ناقل pTZ57R/T . . 67

شکل 4 - 15 : کلنی PCR برای تأیید حضور ژن 4′OMT در ناقل pGSA1285 . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- :

کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل T/A حاوی ژن 4′OMT (، چاهكهای 1 - 7 : کلنیهای انتخابی. . 68

شکل 4 - 16 : هضم آنزیمی ناقل pGSA1285 حاوی cDNA ی ژن 4′OMT با آنزیمهای XhoI و SpeI . چاهك Kb 1 : نشانگر وزن

مولکولی، چاهك 1 : ناقل pGSA1285 برش نخورده حاوی cDNA ی ژن 4′OMT ، چاهك 2 و 3 : ناقل pGSA1285 برش

خورده و خارج شدن ژن 4′OMT . ... 69

شکل 4 - 17 : هضم آنزیمی ناقل pGSA1285 جهت تأیید سازهی خاموشی diox با آنزیمهای AscI و SpeI . چاهك 1Kb : نشانگر

وزن مولکولی، چاهك 1 : برش ناقل pGSA1285 و خارج شدن سازه خاموشی diox ، چاهك 2 : ناقل برش نخورده

pGSA1285 حاوی سازهی خاموشی diox . 70

شکل 4 - 18 : توسعه ریشه موئین در گیاه شقایق بعد از تلقیح با Agrobacterium rhizogenes . A ، B و C ریزنمونه اندام هوایی، به

ترتیب 8 ، 16 و 24 روز بعد از تلقیح، D : ریزنمونه هیپوکوتیل، 12 روز بعد از تلقیح. 72

شکل 4 - 19 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر درصد القای ریشه موئین برای ریزنمونه اندام هوایی در گیاه شقایق. تیمارهای دارای

حداقل یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. 73

شکل 4 - 20 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر درصد القای ریشه موئین برای ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه شقایق. تیمارهای دارای حداقل

یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. . 76

شکل 4 - 21 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر تعداد شاخه فرعی ریشه موئین در یك سانتیمتر برای ریزنمونه اندام هوایی در گیاه

شقایق. تیمارهای دارای حداقل یك حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

. 79

شکل 4 - 22 : اثر دما، سویه و محیط کشت بر تعداد ریشه موئین در ریزنمونه اندام هوایی در گیاه شقایق. تیمارهای دارای حداقل یك

حرف مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند. .. 80

شکل 4 - 23 : روند تولید ریشههای موئین )در ریزنمونه اندام هوایی( برای سویههای آگروباکتری رایزوژنز در روزهای 8 ، 12 ، 16 ، 20 و

ذ

24 ( DAI (. در محیط MS و دمای 17 و 25 درجه سانتیگراد به ترتیب )الف و ب(، در محیط ½ MS و دمای 17 و 25

درجه سانتیگراد به ترتیب )ج و د(. .. 81

شکل 4 - 24 : نتایج آنالیز PCR جهت تأیید تراریختی ریشههای موئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن rolB در گیاه شقایق.

چاهك 100 bp : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی )ریشههای معمولی(، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل Ri از A. rhizogenes (، چاهكهای 1 تا 10 : ریشههای موئین تراریخته. ... 82

شکل 4 - 25 : نتایج آنالیز PCR جهت تأیید تراریختی ریشههای موئین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن rolC در گیاه شقایق.

چاهك bp100 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی )ریشههای معمولی(، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل Ri از A. rhizogenes (، چاهكهای 1 تا 10 : ریشههای موئین تراریخته. ... 83

شکل 4 - 26 : کلنی- PCR برای تأیید حضور سازهی خاموشی diox در آگروباکتری رایزوژنز سویه ATCC15834 . چاهك 100 bp :

نشانگر وزن مولکولی، چاهك C- : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل pGSA1285 حاوی سازه خاموشی diox ،)

چاهكهای 1 تا 6 : کلنی- PCR های آگروباکتری رایزوژنز. 84

شکل 4 - 27 : تأیید انتقال سازهی خاموشی diox به آگروباکتری رایزوژنز سویه ATCC 15834 با PCR . bp 100 : نشانگر وزن

مولکولی، 1C- : کنترل منفی )آب(، 2C- : کنترل منفی )باکتری E.coli بدون سازه(، 1C+ : کنترل مثبت )ناقل pGSA1285

حاوی سازه خاموشی diox ،) 2C+ : کنترل مثبت )باکتری E.coli حاوی سازه خاموشی diox ،) 1 و 2 : نمونههای تکثیری با

آغازگرهای pGSA-F و nptII-R1 . .. 84

شکل 4 - 28 : ظهور ریشههای موئین روی ریزنمونهی اندام هوایی در گیاه شقایق، سه هفته پس از تلقیح با آگروباکتری رایزوژنز سویهی

ATCC15834 حاوی سازه خاموشی مشترک Diox . . 85

شکل 4 - 29 : قسمت الف، ب و ج( به ترتیب تکثیر اختصاصی ژنهای rolB ، rolC و virG در کلونهای ریشه موئین. چاهك bp

100 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك - C : کنترل منفی، چاهك C+ : کنترل مثبت )ناقل ATCC15834 (، چاهك 1 - 20 :

کلونهای ریشه موئین. د( چاهك Kb 1 : نشانگر وزن مولکولی، چاهك - C : کنترل منفی، چاهك 1 - 20 : کلونهای ریشه موئین

جهت بررسی وجود سازه خاموشی diox . ... 86

شکل 4 - 30 : منحنی جذب فلورسنت نمونههای مورد آنالیز، خط افقی قرمز رنگ، نشان دهنده حدآستانه ) Threshold ( میباشد که

محل تقاطع آن با هر کدام از منحنیها شاخص TC تعیین شد. 87

شکل 4 - 31 : نمایش منحنی ذوب نمونههای مورد آنالیز مربوط به ژن T6ODM )پیكهای سمت چپ( و ELF1 )پیكهای سمت

راست(، پیكهای که در دمای پائینتر هستند نشان دهنده قطعات کوچکتر هستند. 88

شکل 4 - 32 : میزان بیان ژن T6ODM در کلونهای ریشه موئین تراریخته با سازه خاموشی مشترک Diox ( 2 ( در مقایسه با ریشه های

موئین شاهد ) 1 .) . 89

شکل 4 - 33 : میزان بیان ژن CODM در کلونهای ریشه موئین تراریخته با سازه خاموشی مشترک Diox ( 2 ( در مقایسه با ریشه های

موئین شاهد ) 1 .) . 89

ر

فهرست جداول شماره صفحه

جدول 3 - 1 : آغازگرهای رفت و برگشتی مورد استفاده . 32

جدول 3 - 2 : آنتی بیوتیكها و غلظتهای مورد استفاده .. 35

جدول 3 - 3 : آنزیمهای برشی محدودگر مورد استفاده .. 35

جدول 3 - 4 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT 37

جدول 3 - 5 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT .. 37

جدول 3 - 6 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با آنزیم HindIII. 38

جدول 3 - 7 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu . 39

جدول 3 - 8 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر توالی ژنومی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu .. 39

جدول 3 - 9 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق توالی ژنومی ژن 4′OMT به داخل ناقل pTZ57R/T ... 40

جدول 3 - 10 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم NcoI و PmlI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 41

جدول 3 - 11 : اجزای ترکیب ساخت cDNA جهت تکثیر ژن 4′OMT . 42

جدول 3 - 12 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu . ... 43

جدول 3 - 13 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر cDNA ی ژن 4′OMT با استفاده از آنزیم pfu .. 43

جدول 3 - 14 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق cDNA ی ژن 4′OMT به داخل ناقل pTZ57R/T 44

جدول 3 - 15 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم XhoI و SpeI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 44

جدول 3 - 16 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم XhoI و SpeI مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 46

جدول 3 - 17 : اجزای مورد استفاده در واکنش الحاق توالی ژن 4′OMT به داخل ناقل pGSA1285 . . 46

جدول 3 - 18 : محتویات واکنش PCR برای تأیید سازهی خاموشی Diox . 48

جدول 3 - 19 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تأیید سازهی خاموشی Diox . ... 49

ز

جدول 3 - 20 : مخلوط واکنش هضم آنزیمی با دو آنزیم AscI و SpeI . مخلوط حاصل به مدت دو ساعت در دمای 37 درجه

سانتیگراد انکوبه شد. .. 49

جدول 3 - 21 : محتویات واکنش PCR برای تکثیر ژنهای rolB و rolC . . 53

جدول 3 - 22 : سیکل دمایی و زمانی واکنش PCR برای تکثیر ژنهای rolB و rolC . ... 53

جدول 3 - 23 : اجزای واکنش Real-time PCR برای بررسی بیان ژنهای T6ODM و CODM . . 55

جدول 4 - 1 : نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی در ریزنمونه اندام هوایی و هیپوکوتیل 71

1

1 فصل اول

مقدمه


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 60

برچسب های مهم

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت برنامه‌ ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي در ايران" در 253 اسلاید
 • فایل ajax and web service در 94 ص
 • تحقیق درباره قاچاق محصولات كشاورزي
 • عمارت كلاه فرنگي 39 ص
 • پاورپوینت "آزمایشگاه شیمی تجزیه 2" 165 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب