تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 478
 • بازدید دیروز : 3591
 • بازدید کل : 396194

طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ‌ها مطالعه موردی شرکت ایستاوین


طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ‌ها مطالعه موردی شرکت ایستاوین

چکیده

طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها

مطالعه موردی: شرکت ایستاوین

به کوشش

سیده مریم صفی نیا

در سال‌های اخیر، میل روزافزونی به استفاده از فنون شش سیگما پدید آمده است، در دنیای رقابتی امروز شش سیگما می‌تواند برگ برنده شرکت‌ها برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها باشد. شش سیگما یک سیستم جامع و انعطاف‌پذیر برای دستیابی، حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان است که اگر به‌طور منطقی بکار گرفته شود، سبب ارتقای عملکرد فرایندها خواهد شد. این ابزار در سازمان‌هایی که برای شش سیگما آماده هستند بسیار بهتر کار می‌کند. شرکت ایستاوین جهت همگام بودن با سایر شرکت‌های موفق و رقابت با آن‌ها شرکت خواستار ارزیابی سنجش آمادگی خود برای اجرای شش سیگما جهت حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان هست. در این تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شش سیگما در شرکت‌ها که در این شرکت نیز قابل‌استفاده خواهد بود ارائه می‌شود. بدین منظور ابتدا به شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما از طریق غربالگری فازی پرداخته شد که در این مرحله جامعه آماری خبرگان دانشگاهی درزمینه شش سیگما بوده‌اند. در باقی مراحل پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان شرکت ایستاوین بوده است. سپس به تعیین روابط بین این شاخص‌ها از طریق مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته‌شده، بعدازآن درجه اهمیت و وزن شاخص‌های شناسایی‌شده موردبررسی قرار گرفت، در این مرحله به رتبه‌بندی ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما پرداختیم که به ترتیب ابعاد «رهبری و چشم‌انداز»، «انتخاب درست» و «مدیریت بهبود و فرایند» دارای اهمیت بیشتری بودند؛ و در آخر به بررسی وضعیت کنونی شاخص‌‌ها در شرکت ایستاوین پرداخته شد که در این مرحله شاخص‌های «درک منطق پشت شش سیگما توسط افرادی که قرار است در پروژه جهت اجرای شش سیگما کار کنند»، «ثبات اصول و نظرات مدیر ارشد/رهبر»، «استفاده از معیارهای انتخاب افراد مناسب برای آموزش و اجرای پروژه» و «متعهد بودن مدیر ارشد/رهبر شرکت به عملی ساختن شش سیگما» دارای اهمیت بیشتری بودند.

واژگان کلیدی: شش سیگما، شرکت ایستاوین، غربالگری فازی، معادلات ساختاری تفسیری، فرآیند تحلیل شبکه فازی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسئله اساسی پژوهش.... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

1-4- اهداف پژوهش.... 5

1-4-1- هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:5

1-4-2- اهداف فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:5

1-5- سؤال‌های پژوهش.... 5

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش.... 6

1-6-1- شش سیگما6

1-6-2- سیگما6

1-6-3- دیمایک... 6

1-7- خلاصه فصل.. 7

عنوان صفحه

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه. 9

2-2- مباني نظری.. 10

2-2-1- مفهوم سیگما10

2-2-2- منحنی توزیع نرمال.. 11

2-2-3- مفهوم شش سیگما13

2-2-4- شش سیگما در مقابل سه سیگما16

2-2-5- تاریخچه. 18

2-2-6- روششناسی دیمایک... 19

2-2-7- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما23

2-2-8- عوامل اجرائی شش سیگما24

2-2-9- شاخص نسبت کارایی فرآیند:25

2-3- پیشینه پژوهش.... 27

2-3-1- پیشینه داخلی.. 27

2-3-2- پیشینه خارجی.. 31

2-4- جمع‌بندی فصل.. 47

عنوان صفحه

فصل سوم:روش‌شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 49

3-2- نوع و روش تحقیق.. 49

3-3- جامعه و نمونه آماري.. 50

3-3-1- درباره شرکت ایستاوین.. 51

3-4- مراحل و فرایند اجرای پژوهش.... 51

3-5- منابعگردآورياطلاعات.. 52

3-6- روش تجزیه‌وتحلیل دادهها53

3-6-1- تئوری مجموعه فازی.. 53

3-6-2- غربال‌سازی فازی.. 55

3-6-3- مدل‌سازی ساختاریتفسیری.. 58

3-3-6-1- روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 60

3-6-4- فرايندتحليلشبکه‌ای فازی.. 62

3-7- جمع‌بندی فصل.. 68

فصل چهارم:تجزیه‌وتحلیل داده‌ها70

4-1- مقدمه. 70

4-2- شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما71

4-2-1- تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها توسط خبرگان دانشگاهی.. 71

عنوان صفحه

4-2-2- نهایی سازی شاخص‌ها75

3-4- مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 81

4-3-1- تعیین روابط بین ابعاد. 81

4-3-1-1- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها82

4-3-1-2- به دست آوردن ماتریس دستیابی اولیه ابعاد. 83

4-3-1-3- تشکیلماتریسدستیابینهایی.. 83

4-1-3-4- تعيين سطح و اولويت ابعاد. 84

4-3-1-5- ترسیم مدل ابعاد. 85

4-3-8- ترسیم مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها85

4-4- تعیین ضریب اهمیت شاخص‌ها87

4-4-1- تشکیلساختارسلسله‌ای.. 88

4-4-2- تشکیلماتریسمقایسه‌ایزوجی.. 90

4-4-3- محاسبهاعدادفازیمثلثی.. 94

4-4-4- تشکیلماتریسمتقابلقطعیفازی.. 96

4-4-6- فازیزدایی.. 97

4-4-7- بیمقیاسسازی.. 98

4-4-8- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 110

4-5- وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما110

4-6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 113

عنوان صفحه

فصل پنجم:نتایج و یافته‌های پژوهش

5-1- مقدمه. 116

5-2- نتیجه‌گیری.. 117

5-2-1- شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ایستاوین.. 117

5-2-2- بررسی روابط میان ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای شش سیگما
در شرکت‌ها117

5-2-3- بررسی درجه اهمیت (اولویت) وزن ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای
شش سیگما در شرکت‌ها و بحث درزمینه نتایج.. 117

5-2-3- بررسی وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت... 118

5- 3- بحث و بررسی.. 118

5-4- موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 121

5-5- پیشنهاد‌های و راهکارهای پژوهش.... 122

5-5-1- پیشنهاد‌های کاربردی.. 122

5-5-1- پیشنهاد‌های پژوهشی.. 124

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 125

منابع انگلیسی.. 128

عنوان صفحه

پیوست‌ها

پیوست 1- مراحل شناسایی روابط میان شاخص‌های هر یک از ابعاد. 132

پیوست 2- پرسشنامه غربالگری فازی.. 144

پیوست3- پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 150

پیوست4- پرسشنامه شماره 1 فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی.. 165

پیوست5- پرسشنامه شماره 2 فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی.. 177

پیوست6- پرسشنامه سنجش وضعیت شرکت... 209

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما23

جدول 2-2- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما ناب.. 38

جدول 2-3- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما40

جدول 2-4 متغیرهای آمادگی اجرای شش سیگمای حاصل از پیشینه. 41

جدول 3-1 پرسشنامه‌های تحقیق.. 52

جدول 3-2 فضای کیفی – زبانی برای ارزیابی معیارها و تعیین درجات اهمیت آن‌ها56

جدول 2- 6: شاخص ناسازگاری تصادفی.. 67

جدول4-1 نظرات خبرگان در مرحله غربال‌سازی فازی.. 72

جدول4-2 نهایی سازی شاخص‌های پژوهش.... 75

جدول4-3 شاخص‌های شناسایی‌شده حاصل از غربال‌سازی فازی.. 80

جدول 4-4 ماتریس ساختاری روابط درونی ابعاد. 82

جدول 4-5 ماتریس دستیابی اولیه ابعاد. 83

جدول 4-6ماتریس دستیابی نهایی ابعاد. 84

جدول 4-7 تعیین سطوح ابعاد. 84

جدول 4-8 ماتریس مقایسات زوجی خبرگان برای شاخص‌های ارزیابی آمادگی
اجرای شش سیگما90

عنوان صفحه

جدول4-9 ماتریس اعداد فازی مثلثی.. 95

جدول4-10 ماتریس متقابل قطعی فازی.. 96

جدول 4-11 وزن فازی ماتریس متقابل قطعی فازی.. 97

جدول4-12 فازی زدایی.. 97

جدول4-13بی مقیاس سازی وزن ابعاد. 98

جدول4-14 اوزان شاخص‌های هر یک از ابعاد نسبت به هدف.. 99

جدول 4-15 اوزان هریک از ابعاد نسبت به بعد موردنظر. 101

جدول4-16 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «رهبری و چشم‌انداز» نسبت به شاخص
موردنظر. 102

جدول4-17 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «استراتژی شرکت» نسبت به شاخص
موردنظر. 103

جدول4-18 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «مدیریت و بهبود فرایند» نسبت به
شاخص موردنظر. 103

جدول4-19 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «انتخاب افراد درست» نسبت به شاخص
موردنظر. 104

جدول4-20 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «تعهد مدیریت و منابع» نسبت به شاخص
موردنظر. 104

جدول4-21محاسبه اوزان ابعاد. 105

جدول4-22 محاسبه اوزان شاخص‌ها106

جدول4-23 وزن‌های حاصل از مراحل تحلیل شبکه‌ای فازی.. 108

جدول 4-24: نرخ ناسازگاری.. 110

جدول4-24 محاسبه وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت... 111

فهرست جداول

عنوان صفحه

شکل 2-1- کیفیت علت است نه اثر. 14

شکل 2-2 روند تاریخی که منجربه ایجا روش شناسی شش سیگما شده است... 18

شکل 2-3 چرخه دیمایک... 20

شکل 2-4 مراحل شش سیگما22

شکل 2-6 مدل پیادهسازی شش سیگما34

شکل 2-7 مدل نهایی ترکیبی ارزیابی آمادگی شش سیگما36

شکل 3-1 تفاوت ساختاری فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 63

شکل 4-1روابط میان ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما85

شکل 4-2 مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها86

شکل 4-3ساختار سلسله‌ای فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 89

فصل اول

کلیات پژوهش

1- مقدمه

جهانی‌شدنوسرعتعملدردسترسيبهاطلاعات،توليدوخدمات،شیوهراهبريتجارتمشتريانراتغييردادهاست.مدل­هايقديميتجارتديگرعملينيستچراکهمحيطرقابتامروز،جاييبراياشتباهباقينگذاشتهاست.ششسيگماو عواملكيفيتآن،به‌عنوانفرهنگيجديددرعرصهرضايتمنديمشتريانقلمدادمي­گردد (نیک‌دل و همکاران، 1385).

درسال­هایاخیر،میلروزافزونیبهاستفادهازفنون ششسیگماپدیدآمدهاست (فوستر[1]، 2007: 7)وبسیاریازسازمان­هایپیشرو نظیرموتورولا[2]،جنرالالکتریک[3]وکداک[4]به‌خوبیآنرا تجربهکرده­اند (آذر و همکاران، 1387: 1). در کشور ما نیز همگام با سایر کشورهای جهان فعالیت­های ارزنده­ای در خصوص پیاده­سازی و اجرای این روش­شناسی صورت گرفته است. بسیاری از صنایع بزرگ کشور مانند صنایع خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع دفاع و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی دیگر ازاین‌رویکرد به‌طور موفقیت­آمیزی استفاده نموده­اند (مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی، 1386: 3). به نظر می‌رسد شش سیگما ابزاری جذاب برای بهبود فرایندها در سازمان‌ها می‌باشد. این ابزار در سازمان‌هایی که برای شش سیگما آماده هستند بسیار بهتر کار می‌کند (روهاندا، هنسلی و دبی[5]، 2005: 95). بخش مهمی از آغاز یک پروژه شش سیگما موفق، توانایی شرکت برای سنجش آمادگی‌اش برای پروژه شش سیگما به همراه توانایی‌اش برای انتخاب ابزار مناسب جهت شروع ایجاد سیستم شش سیگما است (روهاندا و همکاران، 2005: 82).

شش سیگما یک سیستم جامع وانعطاف­پذیر برایدستیابی،حفظوحداکثرکردنموفقیت سازمان است که اگر به‌طور منطقی بکار گرفته شود، سببارتقای عملکردفرایندهاخواهدشد (آذر و همکاران، 1387: 1).

شش سیگما ویژگی‌هایی درخور توجه دارد، اول آنکه با تأکید بر محدود کردن بهبودها به پروژه‌های کوچک، تلاش می‌نماید تا با نگاهی مستمر به بهبود بنگرد، ثانیاً یافتن شاخص‌های کمیت‌پذیر و سپس تبدیل آن‌ها به اعداد و ارقام پولی، تحلیل‌پذیری راحت‌تری را برای مدیریت مؤسسات فراهم می‌نماید. در این تحقیق سعی می‌شود با در نظر گرفتن شرایط گفته‌شده و متناسب با شرکت موردمطالعه چارچوب جامع جدیدی از عوامل ارزیابی آمادگی شش سیگما تهیه‌شده و بر اساس آن آمادگی شرکت ایستاوین جهت پیاده‌سازی شش سیگما ارزیابی شود.

1-2- مسئله اساسی پژوهش

شرایط خاص اقتصادی که امروزه شرکت­های فعال در آن‌ها به رقابت مشغول هستند، نیاز مبرمی را جهت استفاده از ابزارهایی برای بهبود کیفیت و تطبیق با شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند. توجه به مقوله کیفیت در چنین جوی، در رأس تفکر نظریه‌پردازان و مدیران برجسته جهان قرارگرفته است، مدیران با شرایطی از قبیل عدم وجود سرمایه، نیاز به کاهش هزینه­ها و فروش بیشتر محصولات خود مواجه­اند و لازم است در شرایط متغیر و ناپایدار اقتصادی، سازمان خود را به نحوی راهبری نمایند که قادر به پاسخگویی به تمام نیازها باشند. روش شش سیگما به‌عنوان یکی از روش­های کیفی است که اجرای آن تأثیر مثبت فراوانی در افزایش سطح کیفیت، کاهش هزینه و ارتقای رضایت مشتری داشته است، همچنین این روش به‌عنوان یکی از پیشرفته­ترین مباحثی است که در حال حاضر سرآمد اهداف سازمان­های بزرگ دنیا قرارگرفته است (صالحی صدقیانی و روستایی، 1384: 27). اکثر سازمان‌‌هایی که در مسیر استقرار شش سیگما گام برداشته‌اند در راستای هدف حصول به شش سیگما برنامه‌هایی 6 تا 10 ساله داشته‌اند. با این وجود، در صورتی که مقدمات کار به نحو مناسبی فراهم شود، شرکت‌ها در طی مدت کوتاهی پس از شروع فعالیت نیز می توانند منافع مالی مناسبی از این پروژه‌ها استحصال نمایند (نیک‌فرجام و نورالنساء، 1388: 6).

شرکت ایستاوین جهت همگام بودن با سایر شرکت­های موفق و رقابت با آن‌ها (با توجه به رشد چشمگیر رقبای داخلی در سال­های اخیر) و در جهت ارائه کیفیت برتر و تولید پنجره­های خاص و ارائه خدمات بهتر و همچنین تمایل بالای مدیران ارشد شرکت خواستار ارزیابی سنجش آمادگی خود برای اجرای شش سیگما جهت حفظوحداکثرکردنموفقیتسازمان می­باشد. در این تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها که در این شرکت نیز قابل‌استفاده خواهد بود ارائه می‌شود.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

پیاده‌سازی شش سیگما به بهبود و حفظ کیفیت، از بین بردن ضایعات و افزایش سود کمک می‌کند (راجکومار و رامش[6]، 2014: 66) و این‌ها از مهم‌ترین اهداف شرکت ایستاوین به شمار می‌آیند.

برای دستیابی به کیفیت مطلوب و برای این‌که بتوان تغییرات کیفیتی محصول را در جهت مطلوب هدایت کرد، باید ابتدا این تغییرات را شناخت و سپس علل پیدایش آن را تشخیص داد. اگرچه تعداد این تغییرات زیاد است، ولی منطقی­تر آن است که از بین آن‌ها مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل موردتوجه قرار گیرد و به‌طور فراگیر و جامع، کل سازمان در جهت رفع آن اقدام کند (خوبیاری، 1382: 20).

عدم آمادگی برای اجرای شش سیگما منجر به نا­­امیدی میان کارکنان، مقاومت و مخالفت (فردی یا سازمانی یا حتی سیاسی) در سطوح مختلف میان کسب­و­کار و پریشانی­ای که منجر به فقدان خط سیری برای فرایند بهبود مستمر می‌شود، خواهد شد (آنتونی[7]، 2014: 258).چاندرا[8] (2008) یکی ازدلایلشکستبرنامه‌هایششسیگمارا عدماجرایصحیحآنمی­داند (ذگردی و همکاران، 1389: 50)بدیهی است ارزیابی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شرکت جهت اجرای شش سیگما می‌تواند کمک شایانی برای اجرای صحیح شش سیگما باشد.

از آنجائی که اجراي برنامه‌های شش سيگما در شرکت‌های ايراني به‌طور گسترده مورد استقبال قرارگرفته و تجربه‌ها نشان داده كه به‌کارگیری برنامه‌های شش سيگما براي فرهنگ صنعتي ايران بسيار مؤثر است، لذا توجه عمیق‌تر و درعین‌حال جامع‌تر نيز به آن احساس مي‌گردد (کزازی و ساروخانی، 1384: 1). بنابراين نتايج اين تحقيق، مديران ايراني را قادر خواهد ساخت تا بتوانند با توجه به امكانات و محدوديت‌هاي سازماني خود تصميمات بهتر و آگاهانه‌تری درزمینه‌ی چگونگي اجراي مؤثر برنامه‌هاي شش سيگما اتخاذ نمايند. امید است با اجرای شش سیگما، بهبودهایی حاصل‌شده و بسیاری از دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های مدیران ارشد شرکت ایستاوین رفع شده و به رشد بیش‌ازپیش شرکت کمک کند. جهت اجرای شش سیگما بهتر است قبل سرمایه‌گذاری بدین منظور آمادگی اجرای شش سیگما مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق سعی بر این است تا با طراحی مدلی جهت اجرای شش سیگما در شرکت‌ها (بامطالعه موردی در شرکت ایستاوین) نقشه راهی برای مشاورین و استراتژیست‌های مربوطه برای ارزیابی آمادگی اجرای این رویکرد قبل از سرمایه‌گذاری بدین منظور، طراحی گردد.

1-4- اهداف پژوهش

این پژوهش دارای یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی است.

1-4-1- هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی شرکت جهت اجرای شش سیگما

1-4-2- اهداف فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:

 1. شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی[9] جهت اجرای شش سیگما
 2. تعیین روابط بین شاخص‌های شناسایی‌شده
 3. تعیین ضریب اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده
 4. بررسی وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما

1-5- سؤال‌های پژوهش

عوامل ارزیابی آمادگی برای اجرای شش سیگما چه عواملی هستند؟

 1. چه رابطه­ای میان عوامل شناسایی‌شده برقرار است؟
 2. میزان اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده چقدر است؟
 3. وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما چگونه است؟

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش

-6-1- شش سیگما

شش سیگما پیگیری مجدانه و سخت‌کوشانه برای کاهش انحرافات در تمام فرایندهای حساس و مهم در راستای دستیابی به بهبود جهشی و مستمر، به‌گونه‌ای که این بهبودها تأثیرگذار بر تمام سطوح زمانی باشد و درنهایت رضایت‌مندی مشتریان را افزایش دهد، تعریف می‌شود (آذر و همکاران، 1387: 4).

1-6-2- سیگما

یک حرف یونانی است که برای بیان انحراف استاندارد یک توزیع احتمالی مورداستفاده قرار می‌گیرد. انحراف استاندارد، معیاری از پراکندگی مشاهدات یک توزیع احتمالی از داده­هاست (عاطفی، 1386: 37).

1-6-3- دیمایک

یک سیستم بهبود برای فرایندهایی است که خارج از حدود مشخصه قرار می­گیرند و ما به دنبال افزایش بهبود آن‌ها هستیم (داوود ساروخانی، 1384: 48). رایج­ترین روش‌شناسی در شش سیگما، روش­شناسی دیمایک است که شامل پنج مرحله تعریف مسئله، اندازه­گیری و سنجش، تجزیه‌وتحلیل، بهبود و کنترل می­باشد (چن و لیو[10]، 2009: 445)

-7- خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا بابیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن، به لزوم انجام این تحقیق (قبل از اجرای شش سیگما بهتر است ارزیابی آمادگی آن انجام گیرد) پرداخته شد. سپس اهداف پژوهش شامل شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی جهت اجرای شش سیگما، تعیین روابط بین شاخص‌های شناسایی‌شده، تعیین ضریب اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده و بررسی وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما ارائه گردید و پرسش‌هایی برای رسیدن به این اهداف مطرح شدند. درنهایت نیز تعاریفی برای واژگان کلیدی پژوهش ارائه گردید. در فصل بعد، پیشینه نظری و همچنین پیشینه تجربی، چه در داخل و چه خارج از ایران بررسی خواهد شد و درنهایت نیز به جمع‌بندی پیشینه به‌منظور شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و خلأ‌های موجود در ادبیات پرداخته خواهد شد.

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 9
کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

-میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

کسب درامد

کسب درامد

سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

دریافت فایل : کسب درامد

کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

پکیج کسب درامد اسان از اینترنت قانونی و واقعی آیا می دانید با همین گوشی موبایل می توانید ماهیانه 1000.000تومان درآمد خالص داشته باشید؟ این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ فاصله رسیدن به درامد میلیونی فقط خواندن این ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه - بر اساس کتاب

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه - بر اساس کتاب

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه بر اساس کتاب باقر انصاری منبع رشته حقوق پیام نور شامل 51 صفحه با فرمت word و pdf ... قابل ویرایش حقوق رسانه حقوق رسانه یا ارتباط جمعی، حقوق آزادی ها و قواعد حقوقی راجع به ارتباطات جمعی را مطالعه می کنند. چهار عنصر مهم در هر ارتباط جمعی ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT
 • مدلسازی سیستم گردش خون در شریانها با استفاده از متد المان محدود 57 ص
 • زبان تخصصی مهندسی شیمی
 • كنترل الحاقي سازه 30 ص
 • كارآموزي احداث ساختمان فلزي 36 ص
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید مانتو تابستانه سرمه با قیمت باورنکردنی
 • خرید تخم مرغ پز برقی شگفت انگیز
 • دستگاه تراش و پوست کن میوه و سبزیجات
 • دستگاه انار دونه کن حرفه ای با تخفیف ویژه
 • انواع کفش و کیف دخترانه، زنانه و مردانه با قیمت های استثنایی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب