تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1934
 • بازدید دیروز : 7844
 • بازدید کل : 577959

طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ‌ها مطالعه موردی شرکت ایستاوین


طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ‌ها مطالعه موردی شرکت ایستاوین

چکیده

طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها

مطالعه موردی: شرکت ایستاوین

به کوشش

سیده مریم صفی نیا

در سال‌های اخیر، میل روزافزونی به استفاده از فنون شش سیگما پدید آمده است، در دنیای رقابتی امروز شش سیگما می‌تواند برگ برنده شرکت‌ها برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها باشد. شش سیگما یک سیستم جامع و انعطاف‌پذیر برای دستیابی، حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان است که اگر به‌طور منطقی بکار گرفته شود، سبب ارتقای عملکرد فرایندها خواهد شد. این ابزار در سازمان‌هایی که برای شش سیگما آماده هستند بسیار بهتر کار می‌کند. شرکت ایستاوین جهت همگام بودن با سایر شرکت‌های موفق و رقابت با آن‌ها شرکت خواستار ارزیابی سنجش آمادگی خود برای اجرای شش سیگما جهت حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان هست. در این تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شش سیگما در شرکت‌ها که در این شرکت نیز قابل‌استفاده خواهد بود ارائه می‌شود. بدین منظور ابتدا به شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما از طریق غربالگری فازی پرداخته شد که در این مرحله جامعه آماری خبرگان دانشگاهی درزمینه شش سیگما بوده‌اند. در باقی مراحل پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان شرکت ایستاوین بوده است. سپس به تعیین روابط بین این شاخص‌ها از طریق مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته‌شده، بعدازآن درجه اهمیت و وزن شاخص‌های شناسایی‌شده موردبررسی قرار گرفت، در این مرحله به رتبه‌بندی ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما پرداختیم که به ترتیب ابعاد «رهبری و چشم‌انداز»، «انتخاب درست» و «مدیریت بهبود و فرایند» دارای اهمیت بیشتری بودند؛ و در آخر به بررسی وضعیت کنونی شاخص‌‌ها در شرکت ایستاوین پرداخته شد که در این مرحله شاخص‌های «درک منطق پشت شش سیگما توسط افرادی که قرار است در پروژه جهت اجرای شش سیگما کار کنند»، «ثبات اصول و نظرات مدیر ارشد/رهبر»، «استفاده از معیارهای انتخاب افراد مناسب برای آموزش و اجرای پروژه» و «متعهد بودن مدیر ارشد/رهبر شرکت به عملی ساختن شش سیگما» دارای اهمیت بیشتری بودند.

واژگان کلیدی: شش سیگما، شرکت ایستاوین، غربالگری فازی، معادلات ساختاری تفسیری، فرآیند تحلیل شبکه فازی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسئله اساسی پژوهش.... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

1-4- اهداف پژوهش.... 5

1-4-1- هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:5

1-4-2- اهداف فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:5

1-5- سؤال‌های پژوهش.... 5

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش.... 6

1-6-1- شش سیگما6

1-6-2- سیگما6

1-6-3- دیمایک... 6

1-7- خلاصه فصل.. 7

عنوان صفحه

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه. 9

2-2- مباني نظری.. 10

2-2-1- مفهوم سیگما10

2-2-2- منحنی توزیع نرمال.. 11

2-2-3- مفهوم شش سیگما13

2-2-4- شش سیگما در مقابل سه سیگما16

2-2-5- تاریخچه. 18

2-2-6- روششناسی دیمایک... 19

2-2-7- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما23

2-2-8- عوامل اجرائی شش سیگما24

2-2-9- شاخص نسبت کارایی فرآیند:25

2-3- پیشینه پژوهش.... 27

2-3-1- پیشینه داخلی.. 27

2-3-2- پیشینه خارجی.. 31

2-4- جمع‌بندی فصل.. 47

عنوان صفحه

فصل سوم:روش‌شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 49

3-2- نوع و روش تحقیق.. 49

3-3- جامعه و نمونه آماري.. 50

3-3-1- درباره شرکت ایستاوین.. 51

3-4- مراحل و فرایند اجرای پژوهش.... 51

3-5- منابعگردآورياطلاعات.. 52

3-6- روش تجزیه‌وتحلیل دادهها53

3-6-1- تئوری مجموعه فازی.. 53

3-6-2- غربال‌سازی فازی.. 55

3-6-3- مدل‌سازی ساختاریتفسیری.. 58

3-3-6-1- روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 60

3-6-4- فرايندتحليلشبکه‌ای فازی.. 62

3-7- جمع‌بندی فصل.. 68

فصل چهارم:تجزیه‌وتحلیل داده‌ها70

4-1- مقدمه. 70

4-2- شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما71

4-2-1- تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها توسط خبرگان دانشگاهی.. 71

عنوان صفحه

4-2-2- نهایی سازی شاخص‌ها75

3-4- مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 81

4-3-1- تعیین روابط بین ابعاد. 81

4-3-1-1- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها82

4-3-1-2- به دست آوردن ماتریس دستیابی اولیه ابعاد. 83

4-3-1-3- تشکیلماتریسدستیابینهایی.. 83

4-1-3-4- تعيين سطح و اولويت ابعاد. 84

4-3-1-5- ترسیم مدل ابعاد. 85

4-3-8- ترسیم مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها85

4-4- تعیین ضریب اهمیت شاخص‌ها87

4-4-1- تشکیلساختارسلسله‌ای.. 88

4-4-2- تشکیلماتریسمقایسه‌ایزوجی.. 90

4-4-3- محاسبهاعدادفازیمثلثی.. 94

4-4-4- تشکیلماتریسمتقابلقطعیفازی.. 96

4-4-6- فازیزدایی.. 97

4-4-7- بیمقیاسسازی.. 98

4-4-8- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 110

4-5- وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما110

4-6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 113

عنوان صفحه

فصل پنجم:نتایج و یافته‌های پژوهش

5-1- مقدمه. 116

5-2- نتیجه‌گیری.. 117

5-2-1- شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ایستاوین.. 117

5-2-2- بررسی روابط میان ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای شش سیگما
در شرکت‌ها117

5-2-3- بررسی درجه اهمیت (اولویت) وزن ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای
شش سیگما در شرکت‌ها و بحث درزمینه نتایج.. 117

5-2-3- بررسی وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت... 118

5- 3- بحث و بررسی.. 118

5-4- موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 121

5-5- پیشنهاد‌های و راهکارهای پژوهش.... 122

5-5-1- پیشنهاد‌های کاربردی.. 122

5-5-1- پیشنهاد‌های پژوهشی.. 124

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 125

منابع انگلیسی.. 128

عنوان صفحه

پیوست‌ها

پیوست 1- مراحل شناسایی روابط میان شاخص‌های هر یک از ابعاد. 132

پیوست 2- پرسشنامه غربالگری فازی.. 144

پیوست3- پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 150

پیوست4- پرسشنامه شماره 1 فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی.. 165

پیوست5- پرسشنامه شماره 2 فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی.. 177

پیوست6- پرسشنامه سنجش وضعیت شرکت... 209

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما23

جدول 2-2- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما ناب.. 38

جدول 2-3- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما40

جدول 2-4 متغیرهای آمادگی اجرای شش سیگمای حاصل از پیشینه. 41

جدول 3-1 پرسشنامه‌های تحقیق.. 52

جدول 3-2 فضای کیفی – زبانی برای ارزیابی معیارها و تعیین درجات اهمیت آن‌ها56

جدول 2- 6: شاخص ناسازگاری تصادفی.. 67

جدول4-1 نظرات خبرگان در مرحله غربال‌سازی فازی.. 72

جدول4-2 نهایی سازی شاخص‌های پژوهش.... 75

جدول4-3 شاخص‌های شناسایی‌شده حاصل از غربال‌سازی فازی.. 80

جدول 4-4 ماتریس ساختاری روابط درونی ابعاد. 82

جدول 4-5 ماتریس دستیابی اولیه ابعاد. 83

جدول 4-6ماتریس دستیابی نهایی ابعاد. 84

جدول 4-7 تعیین سطوح ابعاد. 84

جدول 4-8 ماتریس مقایسات زوجی خبرگان برای شاخص‌های ارزیابی آمادگی
اجرای شش سیگما90

عنوان صفحه

جدول4-9 ماتریس اعداد فازی مثلثی.. 95

جدول4-10 ماتریس متقابل قطعی فازی.. 96

جدول 4-11 وزن فازی ماتریس متقابل قطعی فازی.. 97

جدول4-12 فازی زدایی.. 97

جدول4-13بی مقیاس سازی وزن ابعاد. 98

جدول4-14 اوزان شاخص‌های هر یک از ابعاد نسبت به هدف.. 99

جدول 4-15 اوزان هریک از ابعاد نسبت به بعد موردنظر. 101

جدول4-16 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «رهبری و چشم‌انداز» نسبت به شاخص
موردنظر. 102

جدول4-17 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «استراتژی شرکت» نسبت به شاخص
موردنظر. 103

جدول4-18 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «مدیریت و بهبود فرایند» نسبت به
شاخص موردنظر. 103

جدول4-19 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «انتخاب افراد درست» نسبت به شاخص
موردنظر. 104

جدول4-20 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «تعهد مدیریت و منابع» نسبت به شاخص
موردنظر. 104

جدول4-21محاسبه اوزان ابعاد. 105

جدول4-22 محاسبه اوزان شاخص‌ها106

جدول4-23 وزن‌های حاصل از مراحل تحلیل شبکه‌ای فازی.. 108

جدول 4-24: نرخ ناسازگاری.. 110

جدول4-24 محاسبه وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت... 111

فهرست جداول

عنوان صفحه

شکل 2-1- کیفیت علت است نه اثر. 14

شکل 2-2 روند تاریخی که منجربه ایجا روش شناسی شش سیگما شده است... 18

شکل 2-3 چرخه دیمایک... 20

شکل 2-4 مراحل شش سیگما22

شکل 2-6 مدل پیادهسازی شش سیگما34

شکل 2-7 مدل نهایی ترکیبی ارزیابی آمادگی شش سیگما36

شکل 3-1 تفاوت ساختاری فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 63

شکل 4-1روابط میان ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما85

شکل 4-2 مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها86

شکل 4-3ساختار سلسله‌ای فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 89

فصل اول

کلیات پژوهش

1- مقدمه

جهانی‌شدنوسرعتعملدردسترسيبهاطلاعات،توليدوخدمات،شیوهراهبريتجارتمشتريانراتغييردادهاست.مدل­هايقديميتجارتديگرعملينيستچراکهمحيطرقابتامروز،جاييبراياشتباهباقينگذاشتهاست.ششسيگماو عواملكيفيتآن،به‌عنوانفرهنگيجديددرعرصهرضايتمنديمشتريانقلمدادمي­گردد (نیک‌دل و همکاران، 1385).

درسال­هایاخیر،میلروزافزونیبهاستفادهازفنون ششسیگماپدیدآمدهاست (فوستر[1]، 2007: 7)وبسیاریازسازمان­هایپیشرو نظیرموتورولا[2]،جنرالالکتریک[3]وکداک[4]به‌خوبیآنرا تجربهکرده­اند (آذر و همکاران، 1387: 1). در کشور ما نیز همگام با سایر کشورهای جهان فعالیت­های ارزنده­ای در خصوص پیاده­سازی و اجرای این روش­شناسی صورت گرفته است. بسیاری از صنایع بزرگ کشور مانند صنایع خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع دفاع و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی دیگر ازاین‌رویکرد به‌طور موفقیت­آمیزی استفاده نموده­اند (مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی، 1386: 3). به نظر می‌رسد شش سیگما ابزاری جذاب برای بهبود فرایندها در سازمان‌ها می‌باشد. این ابزار در سازمان‌هایی که برای شش سیگما آماده هستند بسیار بهتر کار می‌کند (روهاندا، هنسلی و دبی[5]، 2005: 95). بخش مهمی از آغاز یک پروژه شش سیگما موفق، توانایی شرکت برای سنجش آمادگی‌اش برای پروژه شش سیگما به همراه توانایی‌اش برای انتخاب ابزار مناسب جهت شروع ایجاد سیستم شش سیگما است (روهاندا و همکاران، 2005: 82).

شش سیگما یک سیستم جامع وانعطاف­پذیر برایدستیابی،حفظوحداکثرکردنموفقیت سازمان است که اگر به‌طور منطقی بکار گرفته شود، سببارتقای عملکردفرایندهاخواهدشد (آذر و همکاران، 1387: 1).

شش سیگما ویژگی‌هایی درخور توجه دارد، اول آنکه با تأکید بر محدود کردن بهبودها به پروژه‌های کوچک، تلاش می‌نماید تا با نگاهی مستمر به بهبود بنگرد، ثانیاً یافتن شاخص‌های کمیت‌پذیر و سپس تبدیل آن‌ها به اعداد و ارقام پولی، تحلیل‌پذیری راحت‌تری را برای مدیریت مؤسسات فراهم می‌نماید. در این تحقیق سعی می‌شود با در نظر گرفتن شرایط گفته‌شده و متناسب با شرکت موردمطالعه چارچوب جامع جدیدی از عوامل ارزیابی آمادگی شش سیگما تهیه‌شده و بر اساس آن آمادگی شرکت ایستاوین جهت پیاده‌سازی شش سیگما ارزیابی شود.

1-2- مسئله اساسی پژوهش

شرایط خاص اقتصادی که امروزه شرکت­های فعال در آن‌ها به رقابت مشغول هستند، نیاز مبرمی را جهت استفاده از ابزارهایی برای بهبود کیفیت و تطبیق با شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند. توجه به مقوله کیفیت در چنین جوی، در رأس تفکر نظریه‌پردازان و مدیران برجسته جهان قرارگرفته است، مدیران با شرایطی از قبیل عدم وجود سرمایه، نیاز به کاهش هزینه­ها و فروش بیشتر محصولات خود مواجه­اند و لازم است در شرایط متغیر و ناپایدار اقتصادی، سازمان خود را به نحوی راهبری نمایند که قادر به پاسخگویی به تمام نیازها باشند. روش شش سیگما به‌عنوان یکی از روش­های کیفی است که اجرای آن تأثیر مثبت فراوانی در افزایش سطح کیفیت، کاهش هزینه و ارتقای رضایت مشتری داشته است، همچنین این روش به‌عنوان یکی از پیشرفته­ترین مباحثی است که در حال حاضر سرآمد اهداف سازمان­های بزرگ دنیا قرارگرفته است (صالحی صدقیانی و روستایی، 1384: 27). اکثر سازمان‌‌هایی که در مسیر استقرار شش سیگما گام برداشته‌اند در راستای هدف حصول به شش سیگما برنامه‌هایی 6 تا 10 ساله داشته‌اند. با این وجود، در صورتی که مقدمات کار به نحو مناسبی فراهم شود، شرکت‌ها در طی مدت کوتاهی پس از شروع فعالیت نیز می توانند منافع مالی مناسبی از این پروژه‌ها استحصال نمایند (نیک‌فرجام و نورالنساء، 1388: 6).

شرکت ایستاوین جهت همگام بودن با سایر شرکت­های موفق و رقابت با آن‌ها (با توجه به رشد چشمگیر رقبای داخلی در سال­های اخیر) و در جهت ارائه کیفیت برتر و تولید پنجره­های خاص و ارائه خدمات بهتر و همچنین تمایل بالای مدیران ارشد شرکت خواستار ارزیابی سنجش آمادگی خود برای اجرای شش سیگما جهت حفظوحداکثرکردنموفقیتسازمان می­باشد. در این تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها که در این شرکت نیز قابل‌استفاده خواهد بود ارائه می‌شود.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

پیاده‌سازی شش سیگما به بهبود و حفظ کیفیت، از بین بردن ضایعات و افزایش سود کمک می‌کند (راجکومار و رامش[6]، 2014: 66) و این‌ها از مهم‌ترین اهداف شرکت ایستاوین به شمار می‌آیند.

برای دستیابی به کیفیت مطلوب و برای این‌که بتوان تغییرات کیفیتی محصول را در جهت مطلوب هدایت کرد، باید ابتدا این تغییرات را شناخت و سپس علل پیدایش آن را تشخیص داد. اگرچه تعداد این تغییرات زیاد است، ولی منطقی­تر آن است که از بین آن‌ها مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل موردتوجه قرار گیرد و به‌طور فراگیر و جامع، کل سازمان در جهت رفع آن اقدام کند (خوبیاری، 1382: 20).

عدم آمادگی برای اجرای شش سیگما منجر به نا­­امیدی میان کارکنان، مقاومت و مخالفت (فردی یا سازمانی یا حتی سیاسی) در سطوح مختلف میان کسب­و­کار و پریشانی­ای که منجر به فقدان خط سیری برای فرایند بهبود مستمر می‌شود، خواهد شد (آنتونی[7]، 2014: 258).چاندرا[8] (2008) یکی ازدلایلشکستبرنامه‌هایششسیگمارا عدماجرایصحیحآنمی­داند (ذگردی و همکاران، 1389: 50)بدیهی است ارزیابی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شرکت جهت اجرای شش سیگما می‌تواند کمک شایانی برای اجرای صحیح شش سیگما باشد.

از آنجائی که اجراي برنامه‌های شش سيگما در شرکت‌های ايراني به‌طور گسترده مورد استقبال قرارگرفته و تجربه‌ها نشان داده كه به‌کارگیری برنامه‌های شش سيگما براي فرهنگ صنعتي ايران بسيار مؤثر است، لذا توجه عمیق‌تر و درعین‌حال جامع‌تر نيز به آن احساس مي‌گردد (کزازی و ساروخانی، 1384: 1). بنابراين نتايج اين تحقيق، مديران ايراني را قادر خواهد ساخت تا بتوانند با توجه به امكانات و محدوديت‌هاي سازماني خود تصميمات بهتر و آگاهانه‌تری درزمینه‌ی چگونگي اجراي مؤثر برنامه‌هاي شش سيگما اتخاذ نمايند. امید است با اجرای شش سیگما، بهبودهایی حاصل‌شده و بسیاری از دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های مدیران ارشد شرکت ایستاوین رفع شده و به رشد بیش‌ازپیش شرکت کمک کند. جهت اجرای شش سیگما بهتر است قبل سرمایه‌گذاری بدین منظور آمادگی اجرای شش سیگما مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق سعی بر این است تا با طراحی مدلی جهت اجرای شش سیگما در شرکت‌ها (بامطالعه موردی در شرکت ایستاوین) نقشه راهی برای مشاورین و استراتژیست‌های مربوطه برای ارزیابی آمادگی اجرای این رویکرد قبل از سرمایه‌گذاری بدین منظور، طراحی گردد.

1-4- اهداف پژوهش

این پژوهش دارای یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی است.

1-4-1- هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی شرکت جهت اجرای شش سیگما

1-4-2- اهداف فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:

 1. شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی[9] جهت اجرای شش سیگما
 2. تعیین روابط بین شاخص‌های شناسایی‌شده
 3. تعیین ضریب اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده
 4. بررسی وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما

1-5- سؤال‌های پژوهش

عوامل ارزیابی آمادگی برای اجرای شش سیگما چه عواملی هستند؟

 1. چه رابطه­ای میان عوامل شناسایی‌شده برقرار است؟
 2. میزان اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده چقدر است؟
 3. وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما چگونه است؟

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش

-6-1- شش سیگما

شش سیگما پیگیری مجدانه و سخت‌کوشانه برای کاهش انحرافات در تمام فرایندهای حساس و مهم در راستای دستیابی به بهبود جهشی و مستمر، به‌گونه‌ای که این بهبودها تأثیرگذار بر تمام سطوح زمانی باشد و درنهایت رضایت‌مندی مشتریان را افزایش دهد، تعریف می‌شود (آذر و همکاران، 1387: 4).

1-6-2- سیگما

یک حرف یونانی است که برای بیان انحراف استاندارد یک توزیع احتمالی مورداستفاده قرار می‌گیرد. انحراف استاندارد، معیاری از پراکندگی مشاهدات یک توزیع احتمالی از داده­هاست (عاطفی، 1386: 37).

1-6-3- دیمایک

یک سیستم بهبود برای فرایندهایی است که خارج از حدود مشخصه قرار می­گیرند و ما به دنبال افزایش بهبود آن‌ها هستیم (داوود ساروخانی، 1384: 48). رایج­ترین روش‌شناسی در شش سیگما، روش­شناسی دیمایک است که شامل پنج مرحله تعریف مسئله، اندازه­گیری و سنجش، تجزیه‌وتحلیل، بهبود و کنترل می­باشد (چن و لیو[10]، 2009: 445)

-7- خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا بابیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن، به لزوم انجام این تحقیق (قبل از اجرای شش سیگما بهتر است ارزیابی آمادگی آن انجام گیرد) پرداخته شد. سپس اهداف پژوهش شامل شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی جهت اجرای شش سیگما، تعیین روابط بین شاخص‌های شناسایی‌شده، تعیین ضریب اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده و بررسی وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما ارائه گردید و پرسش‌هایی برای رسیدن به این اهداف مطرح شدند. درنهایت نیز تعاریفی برای واژگان کلیدی پژوهش ارائه گردید. در فصل بعد، پیشینه نظری و همچنین پیشینه تجربی، چه در داخل و چه خارج از ایران بررسی خواهد شد و درنهایت نیز به جمع‌بندی پیشینه به‌منظور شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و خلأ‌های موجود در ادبیات پرداخته خواهد شد.

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 24
آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از تلگرام

0 تا 100 کسب درامد از تلگرام روشی جدید و پردرامد از تیم BESTFIENET کسب درامد از تلگرام بدون نیاز به 1 ریال سرمایه اولیهاین روش راه اندازی کانال تلگرام و فروش فایل نیست ، درامد از طریق تبلیغات و سایر روش های قدیمی نیست این روش مانند ...

دریافت فایل : کسب درامد از تلگرام

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • از به رضا امیر خانی
 • پاورپوینت راهنمای بالینی احیاء نوزاد 42 اسلاید
 • اثر مرکب
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس 130 ص
 • کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه 107 ص
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب