تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 697
 • بازدید دیروز : 1311
 • بازدید کل : 734876

طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ‌ها مطالعه موردی شرکت ایستاوین


طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ‌ها مطالعه موردی شرکت ایستاوین

چکیده

طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها

مطالعه موردی: شرکت ایستاوین

به کوشش

سیده مریم صفی نیا

در سال‌های اخیر، میل روزافزونی به استفاده از فنون شش سیگما پدید آمده است، در دنیای رقابتی امروز شش سیگما می‌تواند برگ برنده شرکت‌ها برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها باشد. شش سیگما یک سیستم جامع و انعطاف‌پذیر برای دستیابی، حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان است که اگر به‌طور منطقی بکار گرفته شود، سبب ارتقای عملکرد فرایندها خواهد شد. این ابزار در سازمان‌هایی که برای شش سیگما آماده هستند بسیار بهتر کار می‌کند. شرکت ایستاوین جهت همگام بودن با سایر شرکت‌های موفق و رقابت با آن‌ها شرکت خواستار ارزیابی سنجش آمادگی خود برای اجرای شش سیگما جهت حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان هست. در این تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شش سیگما در شرکت‌ها که در این شرکت نیز قابل‌استفاده خواهد بود ارائه می‌شود. بدین منظور ابتدا به شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما از طریق غربالگری فازی پرداخته شد که در این مرحله جامعه آماری خبرگان دانشگاهی درزمینه شش سیگما بوده‌اند. در باقی مراحل پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان شرکت ایستاوین بوده است. سپس به تعیین روابط بین این شاخص‌ها از طریق مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته‌شده، بعدازآن درجه اهمیت و وزن شاخص‌های شناسایی‌شده موردبررسی قرار گرفت، در این مرحله به رتبه‌بندی ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما پرداختیم که به ترتیب ابعاد «رهبری و چشم‌انداز»، «انتخاب درست» و «مدیریت بهبود و فرایند» دارای اهمیت بیشتری بودند؛ و در آخر به بررسی وضعیت کنونی شاخص‌‌ها در شرکت ایستاوین پرداخته شد که در این مرحله شاخص‌های «درک منطق پشت شش سیگما توسط افرادی که قرار است در پروژه جهت اجرای شش سیگما کار کنند»، «ثبات اصول و نظرات مدیر ارشد/رهبر»، «استفاده از معیارهای انتخاب افراد مناسب برای آموزش و اجرای پروژه» و «متعهد بودن مدیر ارشد/رهبر شرکت به عملی ساختن شش سیگما» دارای اهمیت بیشتری بودند.

واژگان کلیدی: شش سیگما، شرکت ایستاوین، غربالگری فازی، معادلات ساختاری تفسیری، فرآیند تحلیل شبکه فازی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسئله اساسی پژوهش.... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

1-4- اهداف پژوهش.... 5

1-4-1- هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:5

1-4-2- اهداف فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:5

1-5- سؤال‌های پژوهش.... 5

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش.... 6

1-6-1- شش سیگما6

1-6-2- سیگما6

1-6-3- دیمایک... 6

1-7- خلاصه فصل.. 7

عنوان صفحه

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه. 9

2-2- مباني نظری.. 10

2-2-1- مفهوم سیگما10

2-2-2- منحنی توزیع نرمال.. 11

2-2-3- مفهوم شش سیگما13

2-2-4- شش سیگما در مقابل سه سیگما16

2-2-5- تاریخچه. 18

2-2-6- روششناسی دیمایک... 19

2-2-7- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما23

2-2-8- عوامل اجرائی شش سیگما24

2-2-9- شاخص نسبت کارایی فرآیند:25

2-3- پیشینه پژوهش.... 27

2-3-1- پیشینه داخلی.. 27

2-3-2- پیشینه خارجی.. 31

2-4- جمع‌بندی فصل.. 47

عنوان صفحه

فصل سوم:روش‌شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 49

3-2- نوع و روش تحقیق.. 49

3-3- جامعه و نمونه آماري.. 50

3-3-1- درباره شرکت ایستاوین.. 51

3-4- مراحل و فرایند اجرای پژوهش.... 51

3-5- منابعگردآورياطلاعات.. 52

3-6- روش تجزیه‌وتحلیل دادهها53

3-6-1- تئوری مجموعه فازی.. 53

3-6-2- غربال‌سازی فازی.. 55

3-6-3- مدل‌سازی ساختاریتفسیری.. 58

3-3-6-1- روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 60

3-6-4- فرايندتحليلشبکه‌ای فازی.. 62

3-7- جمع‌بندی فصل.. 68

فصل چهارم:تجزیه‌وتحلیل داده‌ها70

4-1- مقدمه. 70

4-2- شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما71

4-2-1- تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها توسط خبرگان دانشگاهی.. 71

عنوان صفحه

4-2-2- نهایی سازی شاخص‌ها75

3-4- مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 81

4-3-1- تعیین روابط بین ابعاد. 81

4-3-1-1- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها82

4-3-1-2- به دست آوردن ماتریس دستیابی اولیه ابعاد. 83

4-3-1-3- تشکیلماتریسدستیابینهایی.. 83

4-1-3-4- تعيين سطح و اولويت ابعاد. 84

4-3-1-5- ترسیم مدل ابعاد. 85

4-3-8- ترسیم مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها85

4-4- تعیین ضریب اهمیت شاخص‌ها87

4-4-1- تشکیلساختارسلسله‌ای.. 88

4-4-2- تشکیلماتریسمقایسه‌ایزوجی.. 90

4-4-3- محاسبهاعدادفازیمثلثی.. 94

4-4-4- تشکیلماتریسمتقابلقطعیفازی.. 96

4-4-6- فازیزدایی.. 97

4-4-7- بیمقیاسسازی.. 98

4-4-8- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 110

4-5- وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما110

4-6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 113

عنوان صفحه

فصل پنجم:نتایج و یافته‌های پژوهش

5-1- مقدمه. 116

5-2- نتیجه‌گیری.. 117

5-2-1- شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ایستاوین.. 117

5-2-2- بررسی روابط میان ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای شش سیگما
در شرکت‌ها117

5-2-3- بررسی درجه اهمیت (اولویت) وزن ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای
شش سیگما در شرکت‌ها و بحث درزمینه نتایج.. 117

5-2-3- بررسی وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت... 118

5- 3- بحث و بررسی.. 118

5-4- موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 121

5-5- پیشنهاد‌های و راهکارهای پژوهش.... 122

5-5-1- پیشنهاد‌های کاربردی.. 122

5-5-1- پیشنهاد‌های پژوهشی.. 124

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 125

منابع انگلیسی.. 128

عنوان صفحه

پیوست‌ها

پیوست 1- مراحل شناسایی روابط میان شاخص‌های هر یک از ابعاد. 132

پیوست 2- پرسشنامه غربالگری فازی.. 144

پیوست3- پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری.. 150

پیوست4- پرسشنامه شماره 1 فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی.. 165

پیوست5- پرسشنامه شماره 2 فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی.. 177

پیوست6- پرسشنامه سنجش وضعیت شرکت... 209

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما23

جدول 2-2- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما ناب.. 38

جدول 2-3- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما40

جدول 2-4 متغیرهای آمادگی اجرای شش سیگمای حاصل از پیشینه. 41

جدول 3-1 پرسشنامه‌های تحقیق.. 52

جدول 3-2 فضای کیفی – زبانی برای ارزیابی معیارها و تعیین درجات اهمیت آن‌ها56

جدول 2- 6: شاخص ناسازگاری تصادفی.. 67

جدول4-1 نظرات خبرگان در مرحله غربال‌سازی فازی.. 72

جدول4-2 نهایی سازی شاخص‌های پژوهش.... 75

جدول4-3 شاخص‌های شناسایی‌شده حاصل از غربال‌سازی فازی.. 80

جدول 4-4 ماتریس ساختاری روابط درونی ابعاد. 82

جدول 4-5 ماتریس دستیابی اولیه ابعاد. 83

جدول 4-6ماتریس دستیابی نهایی ابعاد. 84

جدول 4-7 تعیین سطوح ابعاد. 84

جدول 4-8 ماتریس مقایسات زوجی خبرگان برای شاخص‌های ارزیابی آمادگی
اجرای شش سیگما90

عنوان صفحه

جدول4-9 ماتریس اعداد فازی مثلثی.. 95

جدول4-10 ماتریس متقابل قطعی فازی.. 96

جدول 4-11 وزن فازی ماتریس متقابل قطعی فازی.. 97

جدول4-12 فازی زدایی.. 97

جدول4-13بی مقیاس سازی وزن ابعاد. 98

جدول4-14 اوزان شاخص‌های هر یک از ابعاد نسبت به هدف.. 99

جدول 4-15 اوزان هریک از ابعاد نسبت به بعد موردنظر. 101

جدول4-16 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «رهبری و چشم‌انداز» نسبت به شاخص
موردنظر. 102

جدول4-17 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «استراتژی شرکت» نسبت به شاخص
موردنظر. 103

جدول4-18 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «مدیریت و بهبود فرایند» نسبت به
شاخص موردنظر. 103

جدول4-19 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «انتخاب افراد درست» نسبت به شاخص
موردنظر. 104

جدول4-20 اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «تعهد مدیریت و منابع» نسبت به شاخص
موردنظر. 104

جدول4-21محاسبه اوزان ابعاد. 105

جدول4-22 محاسبه اوزان شاخص‌ها106

جدول4-23 وزن‌های حاصل از مراحل تحلیل شبکه‌ای فازی.. 108

جدول 4-24: نرخ ناسازگاری.. 110

جدول4-24 محاسبه وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت... 111

فهرست جداول

عنوان صفحه

شکل 2-1- کیفیت علت است نه اثر. 14

شکل 2-2 روند تاریخی که منجربه ایجا روش شناسی شش سیگما شده است... 18

شکل 2-3 چرخه دیمایک... 20

شکل 2-4 مراحل شش سیگما22

شکل 2-6 مدل پیادهسازی شش سیگما34

شکل 2-7 مدل نهایی ترکیبی ارزیابی آمادگی شش سیگما36

شکل 3-1 تفاوت ساختاری فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 63

شکل 4-1روابط میان ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما85

شکل 4-2 مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها86

شکل 4-3ساختار سلسله‌ای فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 89

فصل اول

کلیات پژوهش

1- مقدمه

جهانی‌شدنوسرعتعملدردسترسيبهاطلاعات،توليدوخدمات،شیوهراهبريتجارتمشتريانراتغييردادهاست.مدل­هايقديميتجارتديگرعملينيستچراکهمحيطرقابتامروز،جاييبراياشتباهباقينگذاشتهاست.ششسيگماو عواملكيفيتآن،به‌عنوانفرهنگيجديددرعرصهرضايتمنديمشتريانقلمدادمي­گردد (نیک‌دل و همکاران، 1385).

درسال­هایاخیر،میلروزافزونیبهاستفادهازفنون ششسیگماپدیدآمدهاست (فوستر[1]، 2007: 7)وبسیاریازسازمان­هایپیشرو نظیرموتورولا[2]،جنرالالکتریک[3]وکداک[4]به‌خوبیآنرا تجربهکرده­اند (آذر و همکاران، 1387: 1). در کشور ما نیز همگام با سایر کشورهای جهان فعالیت­های ارزنده­ای در خصوص پیاده­سازی و اجرای این روش­شناسی صورت گرفته است. بسیاری از صنایع بزرگ کشور مانند صنایع خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع دفاع و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی دیگر ازاین‌رویکرد به‌طور موفقیت­آمیزی استفاده نموده­اند (مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی، 1386: 3). به نظر می‌رسد شش سیگما ابزاری جذاب برای بهبود فرایندها در سازمان‌ها می‌باشد. این ابزار در سازمان‌هایی که برای شش سیگما آماده هستند بسیار بهتر کار می‌کند (روهاندا، هنسلی و دبی[5]، 2005: 95). بخش مهمی از آغاز یک پروژه شش سیگما موفق، توانایی شرکت برای سنجش آمادگی‌اش برای پروژه شش سیگما به همراه توانایی‌اش برای انتخاب ابزار مناسب جهت شروع ایجاد سیستم شش سیگما است (روهاندا و همکاران، 2005: 82).

شش سیگما یک سیستم جامع وانعطاف­پذیر برایدستیابی،حفظوحداکثرکردنموفقیت سازمان است که اگر به‌طور منطقی بکار گرفته شود، سببارتقای عملکردفرایندهاخواهدشد (آذر و همکاران، 1387: 1).

شش سیگما ویژگی‌هایی درخور توجه دارد، اول آنکه با تأکید بر محدود کردن بهبودها به پروژه‌های کوچک، تلاش می‌نماید تا با نگاهی مستمر به بهبود بنگرد، ثانیاً یافتن شاخص‌های کمیت‌پذیر و سپس تبدیل آن‌ها به اعداد و ارقام پولی، تحلیل‌پذیری راحت‌تری را برای مدیریت مؤسسات فراهم می‌نماید. در این تحقیق سعی می‌شود با در نظر گرفتن شرایط گفته‌شده و متناسب با شرکت موردمطالعه چارچوب جامع جدیدی از عوامل ارزیابی آمادگی شش سیگما تهیه‌شده و بر اساس آن آمادگی شرکت ایستاوین جهت پیاده‌سازی شش سیگما ارزیابی شود.

1-2- مسئله اساسی پژوهش

شرایط خاص اقتصادی که امروزه شرکت­های فعال در آن‌ها به رقابت مشغول هستند، نیاز مبرمی را جهت استفاده از ابزارهایی برای بهبود کیفیت و تطبیق با شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند. توجه به مقوله کیفیت در چنین جوی، در رأس تفکر نظریه‌پردازان و مدیران برجسته جهان قرارگرفته است، مدیران با شرایطی از قبیل عدم وجود سرمایه، نیاز به کاهش هزینه­ها و فروش بیشتر محصولات خود مواجه­اند و لازم است در شرایط متغیر و ناپایدار اقتصادی، سازمان خود را به نحوی راهبری نمایند که قادر به پاسخگویی به تمام نیازها باشند. روش شش سیگما به‌عنوان یکی از روش­های کیفی است که اجرای آن تأثیر مثبت فراوانی در افزایش سطح کیفیت، کاهش هزینه و ارتقای رضایت مشتری داشته است، همچنین این روش به‌عنوان یکی از پیشرفته­ترین مباحثی است که در حال حاضر سرآمد اهداف سازمان­های بزرگ دنیا قرارگرفته است (صالحی صدقیانی و روستایی، 1384: 27). اکثر سازمان‌‌هایی که در مسیر استقرار شش سیگما گام برداشته‌اند در راستای هدف حصول به شش سیگما برنامه‌هایی 6 تا 10 ساله داشته‌اند. با این وجود، در صورتی که مقدمات کار به نحو مناسبی فراهم شود، شرکت‌ها در طی مدت کوتاهی پس از شروع فعالیت نیز می توانند منافع مالی مناسبی از این پروژه‌ها استحصال نمایند (نیک‌فرجام و نورالنساء، 1388: 6).

شرکت ایستاوین جهت همگام بودن با سایر شرکت­های موفق و رقابت با آن‌ها (با توجه به رشد چشمگیر رقبای داخلی در سال­های اخیر) و در جهت ارائه کیفیت برتر و تولید پنجره­های خاص و ارائه خدمات بهتر و همچنین تمایل بالای مدیران ارشد شرکت خواستار ارزیابی سنجش آمادگی خود برای اجرای شش سیگما جهت حفظوحداکثرکردنموفقیتسازمان می­باشد. در این تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها که در این شرکت نیز قابل‌استفاده خواهد بود ارائه می‌شود.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

پیاده‌سازی شش سیگما به بهبود و حفظ کیفیت، از بین بردن ضایعات و افزایش سود کمک می‌کند (راجکومار و رامش[6]، 2014: 66) و این‌ها از مهم‌ترین اهداف شرکت ایستاوین به شمار می‌آیند.

برای دستیابی به کیفیت مطلوب و برای این‌که بتوان تغییرات کیفیتی محصول را در جهت مطلوب هدایت کرد، باید ابتدا این تغییرات را شناخت و سپس علل پیدایش آن را تشخیص داد. اگرچه تعداد این تغییرات زیاد است، ولی منطقی­تر آن است که از بین آن‌ها مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل موردتوجه قرار گیرد و به‌طور فراگیر و جامع، کل سازمان در جهت رفع آن اقدام کند (خوبیاری، 1382: 20).

عدم آمادگی برای اجرای شش سیگما منجر به نا­­امیدی میان کارکنان، مقاومت و مخالفت (فردی یا سازمانی یا حتی سیاسی) در سطوح مختلف میان کسب­و­کار و پریشانی­ای که منجر به فقدان خط سیری برای فرایند بهبود مستمر می‌شود، خواهد شد (آنتونی[7]، 2014: 258).چاندرا[8] (2008) یکی ازدلایلشکستبرنامه‌هایششسیگمارا عدماجرایصحیحآنمی­داند (ذگردی و همکاران، 1389: 50)بدیهی است ارزیابی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شرکت جهت اجرای شش سیگما می‌تواند کمک شایانی برای اجرای صحیح شش سیگما باشد.

از آنجائی که اجراي برنامه‌های شش سيگما در شرکت‌های ايراني به‌طور گسترده مورد استقبال قرارگرفته و تجربه‌ها نشان داده كه به‌کارگیری برنامه‌های شش سيگما براي فرهنگ صنعتي ايران بسيار مؤثر است، لذا توجه عمیق‌تر و درعین‌حال جامع‌تر نيز به آن احساس مي‌گردد (کزازی و ساروخانی، 1384: 1). بنابراين نتايج اين تحقيق، مديران ايراني را قادر خواهد ساخت تا بتوانند با توجه به امكانات و محدوديت‌هاي سازماني خود تصميمات بهتر و آگاهانه‌تری درزمینه‌ی چگونگي اجراي مؤثر برنامه‌هاي شش سيگما اتخاذ نمايند. امید است با اجرای شش سیگما، بهبودهایی حاصل‌شده و بسیاری از دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های مدیران ارشد شرکت ایستاوین رفع شده و به رشد بیش‌ازپیش شرکت کمک کند. جهت اجرای شش سیگما بهتر است قبل سرمایه‌گذاری بدین منظور آمادگی اجرای شش سیگما مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق سعی بر این است تا با طراحی مدلی جهت اجرای شش سیگما در شرکت‌ها (بامطالعه موردی در شرکت ایستاوین) نقشه راهی برای مشاورین و استراتژیست‌های مربوطه برای ارزیابی آمادگی اجرای این رویکرد قبل از سرمایه‌گذاری بدین منظور، طراحی گردد.

1-4- اهداف پژوهش

این پژوهش دارای یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی است.

1-4-1- هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی شرکت جهت اجرای شش سیگما

1-4-2- اهداف فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:

 1. شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی[9] جهت اجرای شش سیگما
 2. تعیین روابط بین شاخص‌های شناسایی‌شده
 3. تعیین ضریب اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده
 4. بررسی وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما

1-5- سؤال‌های پژوهش

عوامل ارزیابی آمادگی برای اجرای شش سیگما چه عواملی هستند؟

 1. چه رابطه­ای میان عوامل شناسایی‌شده برقرار است؟
 2. میزان اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده چقدر است؟
 3. وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما چگونه است؟

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش

-6-1- شش سیگما

شش سیگما پیگیری مجدانه و سخت‌کوشانه برای کاهش انحرافات در تمام فرایندهای حساس و مهم در راستای دستیابی به بهبود جهشی و مستمر، به‌گونه‌ای که این بهبودها تأثیرگذار بر تمام سطوح زمانی باشد و درنهایت رضایت‌مندی مشتریان را افزایش دهد، تعریف می‌شود (آذر و همکاران، 1387: 4).

1-6-2- سیگما

یک حرف یونانی است که برای بیان انحراف استاندارد یک توزیع احتمالی مورداستفاده قرار می‌گیرد. انحراف استاندارد، معیاری از پراکندگی مشاهدات یک توزیع احتمالی از داده­هاست (عاطفی، 1386: 37).

1-6-3- دیمایک

یک سیستم بهبود برای فرایندهایی است که خارج از حدود مشخصه قرار می­گیرند و ما به دنبال افزایش بهبود آن‌ها هستیم (داوود ساروخانی، 1384: 48). رایج­ترین روش‌شناسی در شش سیگما، روش­شناسی دیمایک است که شامل پنج مرحله تعریف مسئله، اندازه­گیری و سنجش، تجزیه‌وتحلیل، بهبود و کنترل می­باشد (چن و لیو[10]، 2009: 445)

-7- خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا بابیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن، به لزوم انجام این تحقیق (قبل از اجرای شش سیگما بهتر است ارزیابی آمادگی آن انجام گیرد) پرداخته شد. سپس اهداف پژوهش شامل شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی جهت اجرای شش سیگما، تعیین روابط بین شاخص‌های شناسایی‌شده، تعیین ضریب اهمیت شاخص‌های شناسایی‌شده و بررسی وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما ارائه گردید و پرسش‌هایی برای رسیدن به این اهداف مطرح شدند. درنهایت نیز تعاریفی برای واژگان کلیدی پژوهش ارائه گردید. در فصل بعد، پیشینه نظری و همچنین پیشینه تجربی، چه در داخل و چه خارج از ایران بررسی خواهد شد و درنهایت نیز به جمع‌بندی پیشینه به‌منظور شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و خلأ‌های موجود در ادبیات پرداخته خواهد شد.

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 48
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت اصول مهندسی زلزله 120 ص
 • پاورپوینت کاربرد GIS در مطالعات زلزله 109 اسلاید
 • حل تمرین اقتصاد خرد(هال واریان)
 • عظمت خود را دریابید pdf و صوتی
 • طریقت چای
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب