تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1145
 • بازدید دیروز : 2055
 • بازدید کل : 649956

ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز


ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز

دانلود پایان نامه"ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز"

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- کلیات ... ۲-۱- تعریف مسئله و اجزاء آن ... ۱-۲-۱- ارزیابی ساماندهی بافت قدیمی و محدوده مرکزی شهر ................. ۳-۱- هدف از تحقیق ............... ۴-۱- اهمیت مسئله .. ۵-۱- چارچوب تحقیق

فصل دوم: مرور بر منابع و مطالعات پیشین ۱-۲- مرور بر منابع یا مطالعات مشابه گذشته ۱-۱-۲- بررسی پروژه ارزیابی ساماندهی ترافیکی بافت مرکزی مشهد مقدس .. ۱-۱-۱-۲- اهم مشکلات موجود.. ۲-۱-۱-۲- ارائه طرح های اصلاحی و ارزیابی ساماندهی.. ۲-۱-۲- بررسی بهبود ترافیکی محدوده مرکزی شهر تهران ..................... ۱-۲-۱-۲- اهم مشکلات موجود .................. ۲-۲-۱-۲- ارائه طرح های اصلاحی و ارزیابی ساماندهی....

فصل سوم: تدوین متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی بافت قدیمی شهرها ۱-۳- متدولوژی یا شیوه تحقیق ................................. ۱-۱-۳- تعیین محدوده مطالعات وجمع آوری اطلاعات و بررسی وضعیت موجود .............. ۲۲ ۲-۱-۳- تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع ................................................... ۳-۱-۳- ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی در بخش عرضه و بهبود ترافیک ... ۴-۱-۳- اتخاذ سیاست کنترل تقاضا با ایجاد محدوده و تعریف سناریوها.................................... ۵-۱-۳- ارزیابی فنی و اقتصادی۔

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل چهارم: کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز :

تعیین محدوده مطالعات و شناخت وضعیت موجود

..و ... وی

۱-۴- تعیین محدوده مطالعات بافت مرکزی . ۲-۴- کاربری های عمده زمین در محدوده مرکزی ۳-۴- ویژگی های فیزیکی، سلسله مراتب و الگوهای عملکردی شبکه ۱-۳-۴- ویژگی های فیزیکی شبکه سواره ........... ۱-۱-۳-۴- ویژگی های فیزیکی خیابان ها .. ۲-۱-۳-۴- ویژگی های فیزیکی تقاطع ها ........ ۲-۳-۴- سلسله مراتب و الگوهای عملکردی شبکه معابر .. ۴-۴- ویژگی های فیزیکی، سلسله مراتب شبکه ها و محدوده های پیاده . ۱-۴-۴- ویژگی های فیزیکی شبکه معابر پیاده ......... ۲-۴-۴- سلسله مراتب الگوهای عملکردی شبکه ها و محدوده های پیاده . ۵-۴- ویژگی های فیزیکی، الگوهای عملکردی و اجزاء تسهیلات شبکه سواره ۱-۵-۴- ایستگاه سوختگیری: پمپ بنزین ............ ۲-۵-۴- پایانه های اتوبوس و تاکسی ................ ۳-۵-۴- پارکینگ های عمومی و حاشیه ای ۴-۵-۴- ایستگاه های اتوبوس، تاکسی ... ۶-۴- ویژگی های فیزیکی- عملکردی تجهیزات کنترلی ایمنی ... ۱-۶-۴- چراغ های راهنمایی .................. ۲-۶-۴- تابلوها و علایم ............... ۷-۴- ناوگان حمل و نقل مسافر و کالا و الگوهای عملکردی آنها . ۱-۷-۴- ناوگان حمل و نقل مسافر ... ۱-۱-۷-۴- خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری ۲-۱-۷-۴- تاکسی ................ ۲-۷-۴- ناوگان حمل و نقل کالا ... ۸-۴- شرایط زیست محیطی محدوده تجاری - اداری ، مرکزی ۹-۴ - ویژگی ها والگوهای عملکردی ترکیب و جریان ترافیک . ۱-۹-۴- حجم وخصوصیات ترافیک ..

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل پنجم: کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز

 

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع ۱-۵- تجزیه و تحلیل وضعیت موجود محدوده مرکزی شهر تبریز ... ۱-۱-۵- بررسی و تجزیه و تحلیل کمی کیفی کاربری های عمده اراضی ... ۱-۱-۱-۵- سطوح کاربری های اراضی عمده محدوده تجاری - اداری مرکزی .............................۱۱۰ ۲-۱-۵- بررسی و تحلیل سلسله مراتب و سطح سرویس شبکه اصلی سواره ................................... ۱-۲-۱-۵- بررسی سطوح سلسله مراتب شبکه اصلی سواره ......... ۲-۲-۱-۵- تحلیل سطح سرویس شبکه اصلی سواره موجود ....................... ۳-۱-۵- بررسی و تحلیل سلسله مراتب و سطح سرویس شبکه اصلی پیاده ........ ۱-۳-۱-۵- بررسی سطوح مختلف سلسله مراتب شبکه اصلی پیاده ............... ۴-۱-۵- بررسی ویژگی های کمی- کیفی تسهیلات جانبی شبکه . ۵-۱-۵- بررسی شرائط کمی- کیفی تجهیزات کنترلی - ایمنی شبکه و تسهیلات ........ ۶-۱-۵- بررسی و تحلیل کمی- کیفی ناوگان استفاده کننده از محدوده ۱-۶-۱-۵- سیستم اتوبوسرانی .......... ۲-۶-۱-۵- سیستم تاکسیرانی ....... ۷-۱-۵- بررسی و تحلیل شرایط زیست محیطی ... ۱-۷-۱-۵- آلودگی هوا و تنفسی .......... ۲-۷-۱-۵- آلودگی صوتی و شنیداری ............... ۲-۵- تحلیل شرایط یا تعریف ناهنجاری، نارسایی ها ............. ۱-۲-۵- نارسایی های ناشی از کاربری زمین و کاربریهای خاص ترافیکی.... ۲-۲-۵- ارزیابی شرایط کنونی عملکرد شبکه «طرح هندسی راه و تقاطع» ................... ۳-۲-۵- تحلیل شرایط موجود عملکرد شبکه پیاده ........... ۱-۳-۲-۵- پیوستگی . ۲-۳-۲-۵- کوتاهی ۳-۳-۲-۵- زیبائی .. ۴-۳-۲-۵- ایمنی و امنیت ۵-۳-۲-۵- راحتی ۴-۲-۵- ارزیابی شرایط کنونی عملکرد تسهیلات حمل و نقلی ................. ۵-۲-۵- ارزیابی عملکرد کنونی تجهیزات کنترلی ایمنی .......

فهرست مطالب

 ۶-۲-۵- تحلیل عملکرد کنونی ناوگان حمل و نقل مسافر .. ۱-۶-۲-۵- شبکه، مسیرها، خطوط، ترمینالها و ایستگاه های ناوگان . ۳-۵- مسائل و مشکلات محدوده تجاری - اداری مرکزی ......................... ۱-۳-۵- مشکلات ناشی از عوامل و شرائط طبیعی- جغرافیایی ۲-۳-۵- مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۳-۳-۵- مشکلات ناشی از عوامل شهرسازی - معماری ................................. ۴-۳-۵- مشکلات ناشی از ناهماهنگی مدیریت های محدوده ... ۵-۳-۵- مشکلات خاص ناشی از شرائط حمل و نقلی ترافیکی. ۱-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات شبکه سواره ........... ۲-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات شبکه پیاده ... ۳-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات ناشی از ضعف مدیریت ترافیک . ۴-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات ناشی از الگوی کاربریهای اراضی ۵-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات تسهیلات حمل و نقل ........................... ۶-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات شبکه و ناوگان حمل و نقل ........

 

فصل ششم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز :

ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی عرضه و تقاضا ۱-۶- مبانی و روش برخورد با مسائل ترافیکی محدوده مرکزی ................ ۱-۱-۶- هدف ساماندهی شبکه ترافیک ................ ۲-۱-۶- عرصه ها و راهبرد های اصلی و کلیدی برخورد با مسائل محدوده . ۳-۱-۶- سیاست های اصلی پیشنهادی ........................................ ۲-۶- راه حل ها و راه کارهای پیشنهادی ................. ۱-۲-۶- راه حل ها و راهکارهای پیشنهادی در بخش عرضه .. ۱-۱-۲-۶- راهبرد ها در قلمرو شبکه معابر و تقاطعها ................ ۱-۱-۱-۲-۶-اولویت بندی شبکه معابر و تقاطع های بحرانی و مسئله دار ۲-۱-۱-۲-۶- طراحی و اصلاح هندسی تقاطع های حساس ۳-۱-۱-۲-۶- تعریف مجدد سلسله مراتب شبکه محدوده ..................................... ۴-۱-۱-۲-۶- تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت شبکه معابر شریانی .

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

 

۵-۱-۱-۲-۶- تعادل بخشی جهات ورودی و خروجی شبکه معابر محدوده ۶-۱-۱-۲-۶- تمهیدات برای اولویت دهی به سیستم حمل و نقل همگانی ۷-۱-۱-۲-۶- ساماندهی جهات حرکت ........................................................ ۸-۱-۱-۲-۶- ساماندهی حرکات گردشی تقاطعها ۹-۱-۱-۲-۶- ساماندهی تقاطع ها با مجموعه ای از عوامل کنترلی ...... ۲-۱-۲-۶- سامان دهی در قلمرو شبکه عابر پیاده .. ۳-۱-۲-۶- سامان دهی تسهیلات شبکه سواره ..................... ۱-۳-۱-۲-۶- سامان دهی پایانه ها، ایستگاه ها و پارکینگهای اضطراری ۲-۳-۱-۲-۶- سامان دهی پارکینگ ها و پمپ بنزينها ................. ۴-۱-۲-۶- سامان دهی تجهیزات کنترلی - ایمنی ... ۵-۱-۲-۶- سامان دهی حمل و نقل همگانی ....... ۱-۵-۱-۲-۶- بهبود سیستم تاکسیرانی ............................ ۲-۵-۱-۲-۶- بهبود سیستم اتوبوسرانی ... ۶-۱-۲-۶- سامان دهی زیست محیطی ترافیک محدوده . ۷-۱-۲-۶- خلاصه پروژه های سه گانه شبکه معابر سواره و پیاده ............ ۲-۲-۶- راه حلها و راهکارهای پیشنهادی در بخش تقاضا............ ۱-۲-۲-۶- راهبردها در قلمرو کاربریهای زمین و کاربریهای حمل ونقلی ۲-۲-۲-۶- راهبردها در زمینه اعمال محدودیت تردد.......................... ۱-۲-۲-۲-۶- تهیه شبکه معابر و سیستم حمل ونقل همگانی ........ ۲-۲-۲-۲-۶- محدوده های پیشنهادی ......................... ۳-۲-۲-۲-۶- برآورد تقاضای سفر در محدوده ترافیک ... ۴-۲-۲-۲-۶- سناریو سازی ...................... ۵-۲-۲-۲-۶- تحلیلهای ترافیکی ..........

۲۱۵.

|

فصل هفتم: کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز :

ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی بافت مرکزی تبریز ۱-۷- ارزیابی فنی و اقتصادی سناریوهای پیشنهادی ساماندهی.. ۱-۱-۷- ارزیابی فنی (شاخص های ترافیکی)..

۲۴۵

۲۴۵.

فهرست مطالب

عنوان

 

۲-۱-۷- ارزیابی اقتصادی (شاخص های اقتصادی) ........... ۳-۱-۷- انتخاب سناریوی برتر................ ۲-۷- تخمین هزینه ها واعتبارات ساماندهی عرضه .. ۱-۲-۷- تخمین هزینه های پروژه .......................... ۱-۱-۲-۷- شبکه معابر و تقاطعهای سواره .................. ۲-۱-۲-۷- تجهیزات کنترلی ... ۳-۱-۲-۷- شبکه پیاده ......................................... ۴-۱-۲-۷- تسهیلات حمل و نقل . ۵-۱-۲-۷- ناوگان حمل و نقل همگانی ۲-۲-۷- بررسی منابع مالی و اعتبارات . ۱-۲-۲-۷- شهرداری تبریز ................. ۲-۲-۲-۷- سهم هزینه های حمل و نقل در مناطق مختلف شهرداری .................. ۳-۲-۲-۷- بررسی اعتبارات سازمان های فعال در حمل و نقل درون شهری .................................... ۲۶۹

 

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری پیشنهادات ..

منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی فهرست منابع غیر فارسی. چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

 

۱-۳- جدول سطح سرویس شبکه معابر سواره ........ ۲-۳- جدول معیارهای پیشنهادی برای سطح سرویس شبکه پیاده .. ۱-۴- جدول سطوح کاربری های زمین محدوده تجاری - اداری، مرکزی .. ۲-۴- جدول ویژگی های فیزیکی و اطلاعات رقومی شبکه معابر محدوده . ۳-۴- جدول ویژگی های فیزیکی گره های محدوده تجاری و اداری.................... ۴-۴- جدول مشخصات جایگاه های عرضه سوخت محدوده مرکزی ........... ۵-۴- جدول مشخصات پایانه های اتوبوسرانی محدوده تجاری اداری ۶-۴- جدول مشخصات پارکنیگ های عمومی محدوده مرکزی ............ ۷-۴- جدول نوع عملکردی چراغ های راهنمایی تقاطع های محدوده مرکزی. ۸-۴- جدول برآورد تعداد سفرهای انجام شده توسط تاکسی ............ ۱-۵- جدول سطوح کاربری های اراضی عمده تجاری - اداری ......... ۲-۵- جدول سطح سرویس (LOS) شبکه معابر سواره ........... ۳-۵- جدول مشخصات ترافیکی، ظرفیت ، حجم وسطح سرویس معابر .. ۴-۵- جدول معیارهای پیشنهادی برای سطح سرویس شبکه معابر پیاده ۵-۵- جدول مشخصات ترافیکی و سطح سرویس شبکه پیاده... ۶-۵- جدول توزیع سطح سرویس LOS شبکه اصلی پیاده رو.................... ۷-۵- جدول سهم انواع روسازی در مسیرهای شبکه پیاده مورد مطالعه... ۸-۵- جدول سهم انواع کاربریهای موجود در بدنه مسیرهای شبکه پیاده . ۹-۵- جدول سهم انواع موانع موجود در مسیرهای شبکه پیاده مورد مطالعه ۱۰-۵- جدول روشهای جدا سازی ترافیک سواره و پیاده ........................................ ۱۱-۵- جدول مشخصات تاکسی های سیستم تاکسیرانی تبریز............................. ۱۲-۵- جدول میزان تولید آلاینده ها در سال ۱۳۸۳ بر حسب کیلوگرم ....... ۱۳-۵- جدول عملکرد روزانه پایانه های مرکزی اتوبوسرانی ................. ۱۴-۵- جدول عملکرد روزانه ایستگاه های اصلی اتوبوسرانی شهر تبریز ...................... ۱۵-۵- جدول سهم هر یک از انواع وسایل جابه جایی از سفرهای شهری ... ۱۶-۵ - جدول مشخصات شبکه، مسیرها ، خطوط ، ترمینال ها و ایستگاه ها.. ۱-۶- جدول رتبه بندی شده شبکه معابر محدوده مرکزی ............ ۲-۶- جدول رتبه بندی 9 معیار؛ تقاطع ها و میدانهای اصلی ۳-۶- جدول تاثیر عوامل کاهش دهنده ظرفیت معابر ................

 

فهرست جدول ها

 

۴-۶- جدول رتبه بندی ایستگاههای مهم، با توجه به اهمیت ایستگاه .. ۵-۶- جدول پروژه های پیشنهادی خاص محورها یا کمانهای شبکه سواره ................................ ۶-۶- جدول پروژه های پیشنهادی خاص تقاطعها ....................... ۷-۶- جدول پروژه های پیشنهادی خاص محورهای شبکه پیاده ... ۸-۶- جدول نمایش توزیع سفرهای درون شهری............................................... ۹-۶- جدول سناریوهای طراحی شده برای آزمون واریانت های چهارگانه .. ۱-۷- جدول مقایسه شاخص زمان سفر وسرعت متوسط در واريانتها .......................................... ۲-۷- جدول مقایسه میزان تولید آلاینده ها و مصرف سوخت در واريانتها.. ۳-۷- جدول تخمین هزینه های اجرایی اصلاح هندسی تقاطعها................... ۴-۷- جدول منابع و درآمدهای شهرداری تبریز در سال های ۸۵-۸۳........... ۵-۷- جدول درآمد و هزینه های شهرداری تبریز در سال ۱۳۸۳ و ۸۴ و ۸۵........ ۶-۷- جدول منابع درآمدی و موارد هزینه شهرداری ها براساس سیستم بودجه .......................۲۶۴ ۷-۷- جدول زیر مجموعه های بخش بهبود عبور و مرور شهرداری ها...................................................................................۲۶۵ ۸-۷- جدول متوسط سالانه بودجه های مصوب شهرداری در بخش های مختلف ...................۲۶۷ ۹-۷- جدول پیش بینی مجموع هزینه های قابل تحقق شهرداری در پنج سال آینده. ۲۶۷ ۱۰-۷- جدول هزینه های عمرانی شهرداری تبریز وسهم توسعه شبکه معابر ................................. ۲۶۸ ۱۱-۷- جدول هزینه های حمل و نقل مناطق مختلف شهرداری تبریز در سال ۸۵....... ۲۶۹ ۱۲-۷- جدول درآمد و هزینه سالیانه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ........................ ۲۷۰ ۱۳-۷- جدول در آمد و هزینه سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز................................ ۱۴-۷- جدول پیش بینی هزینه های سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز.......................... ۱۵-۷- جدول در آمد و هزینه سازمان ترمینال های شهرداری تبریز ............. ۱۶-۷- جدول پیش بینی هزینه های سازمان ترمینال های شهرداری تبریز.......................................۷۲ ۱۷-۷- جدول درآمد و هزینه سالیانه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز ...........

۲۷۱

۲۷۱

فهرست نمودارها

عنوان

۱-۱- نمودار چارچوب مطالعات پروژه... ۱-۳- نمودار متدولوژی مصوب ارزیابی فنی واقتصادی بافت قدیمی شهرها........... ۲-۳- نمودار رابطه تعاملی بین عرضه و تقاضای ترافیک.................. ۱-۴- نمودار تصویری تیپ تغییرات روزانه حجم ترافیک در شهرهای بزرگ ... ۲-۴- نمودار تصویری تیپ تغییرات روزانه حجم سیستمهای اصلی مختلف .. ۱-۵- نمودار تصویری سهم انواع روسازی مسیرهای پیاده ............ ۲-۵- نمودار تصویری سهم انواع کاربریهای موجود در مسیرهای شبکه پیاده ................................۱۲۸ ۳-۵- نمودار تصویری روشهای جدا سازی ترافیک سواره و پیاده ................

چکیده:

در محدوده های تجاری، اداری مرکزی شهرها، که عموم با مساحتی حدود ۸-۴ درصد از سطح كل شهر، اکثر مشکلات ترافیکی (از قبیل راهبندان ها، اتلاف وقت وسوخت ، آلودگی های زیست محیطی وطیفی از خسارتهای اقتصادی و اجتماعی) در آنها تمرکز یافته است، بی تردید باید بطور جدی و با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان و با حداقل تغییرات فیزیکی در بخش عرضه و سیستم ترافیک و با کنترل وایجاد محدودیتهایی در بخش تقاضا(مانند ایجاد محدوده ترافیک) بطور همزمان محدوده ساماندهی گردد.ارزیابی ساماندهی از نظر فنی واقتصادی مارا در نحوه برنامه ریزی اجرایی و آگاهی از نتایج ساماندهی وهمچنین تخمین هزینه هاو تخصیص اعتبارات موردنیاز یاری می کند. بوسیله مدلسازی جریان ترافیک شهرو سناریوسازی وضع موجود و وضع پس از ساماندهی واستفاده از نرم افزار شبیه سازی میزان بهبود پارامترهای فنی و اقتصادی همانند شاخص زمان سفر، سرعت متوسط، شاخص v/c، میزان مصرف سوخت و آلودگیهای زیست محیطی را پس از ساماندهی بررسی می کنیم.نتایج این بررسیها بعنوان ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی محسوب می گردد.

 


مبلغ واقعی 35,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 112

برچسب های مهم

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت "مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا و امنیت پایگاه داده" 53 اسلاید
 • گذر از جهان اسطوره به فلسفه
 • پاورپوینت "طراحي مفهومي يك محيط پژوهش الكترونيكي" 39 اسلاید
 • پاورپوینت "ترمز ABS " در 25 اسلاید
 • پاورپوینت برنامه‌ ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي در ايران" در 253 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب