تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 72
  • بازدید دیروز : 295
  • بازدید کل : 38793

ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز


ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز

دانلود پایان نامه"ارزیابی فنی و اقتصادی سازماندهی ترافیکی بافت شهر قدیم تبریز"

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- کلیات ... ۲-۱- تعریف مسئله و اجزاء آن ... ۱-۲-۱- ارزیابی ساماندهی بافت قدیمی و محدوده مرکزی شهر ................. ۳-۱- هدف از تحقیق ............... ۴-۱- اهمیت مسئله .. ۵-۱- چارچوب تحقیق

فصل دوم: مرور بر منابع و مطالعات پیشین ۱-۲- مرور بر منابع یا مطالعات مشابه گذشته ۱-۱-۲- بررسی پروژه ارزیابی ساماندهی ترافیکی بافت مرکزی مشهد مقدس .. ۱-۱-۱-۲- اهم مشکلات موجود.. ۲-۱-۱-۲- ارائه طرح های اصلاحی و ارزیابی ساماندهی.. ۲-۱-۲- بررسی بهبود ترافیکی محدوده مرکزی شهر تهران ..................... ۱-۲-۱-۲- اهم مشکلات موجود .................. ۲-۲-۱-۲- ارائه طرح های اصلاحی و ارزیابی ساماندهی....

فصل سوم: تدوین متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی بافت قدیمی شهرها ۱-۳- متدولوژی یا شیوه تحقیق ................................. ۱-۱-۳- تعیین محدوده مطالعات وجمع آوری اطلاعات و بررسی وضعیت موجود .............. ۲۲ ۲-۱-۳- تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع ................................................... ۳-۱-۳- ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی در بخش عرضه و بهبود ترافیک ... ۴-۱-۳- اتخاذ سیاست کنترل تقاضا با ایجاد محدوده و تعریف سناریوها.................................... ۵-۱-۳- ارزیابی فنی و اقتصادی۔

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل چهارم: کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز :

تعیین محدوده مطالعات و شناخت وضعیت موجود

..و ... وی

۱-۴- تعیین محدوده مطالعات بافت مرکزی . ۲-۴- کاربری های عمده زمین در محدوده مرکزی ۳-۴- ویژگی های فیزیکی، سلسله مراتب و الگوهای عملکردی شبکه ۱-۳-۴- ویژگی های فیزیکی شبکه سواره ........... ۱-۱-۳-۴- ویژگی های فیزیکی خیابان ها .. ۲-۱-۳-۴- ویژگی های فیزیکی تقاطع ها ........ ۲-۳-۴- سلسله مراتب و الگوهای عملکردی شبکه معابر .. ۴-۴- ویژگی های فیزیکی، سلسله مراتب شبکه ها و محدوده های پیاده . ۱-۴-۴- ویژگی های فیزیکی شبکه معابر پیاده ......... ۲-۴-۴- سلسله مراتب الگوهای عملکردی شبکه ها و محدوده های پیاده . ۵-۴- ویژگی های فیزیکی، الگوهای عملکردی و اجزاء تسهیلات شبکه سواره ۱-۵-۴- ایستگاه سوختگیری: پمپ بنزین ............ ۲-۵-۴- پایانه های اتوبوس و تاکسی ................ ۳-۵-۴- پارکینگ های عمومی و حاشیه ای ۴-۵-۴- ایستگاه های اتوبوس، تاکسی ... ۶-۴- ویژگی های فیزیکی- عملکردی تجهیزات کنترلی ایمنی ... ۱-۶-۴- چراغ های راهنمایی .................. ۲-۶-۴- تابلوها و علایم ............... ۷-۴- ناوگان حمل و نقل مسافر و کالا و الگوهای عملکردی آنها . ۱-۷-۴- ناوگان حمل و نقل مسافر ... ۱-۱-۷-۴- خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری ۲-۱-۷-۴- تاکسی ................ ۲-۷-۴- ناوگان حمل و نقل کالا ... ۸-۴- شرایط زیست محیطی محدوده تجاری - اداری ، مرکزی ۹-۴ - ویژگی ها والگوهای عملکردی ترکیب و جریان ترافیک . ۱-۹-۴- حجم وخصوصیات ترافیک ..

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل پنجم: کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز

 

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع ۱-۵- تجزیه و تحلیل وضعیت موجود محدوده مرکزی شهر تبریز ... ۱-۱-۵- بررسی و تجزیه و تحلیل کمی کیفی کاربری های عمده اراضی ... ۱-۱-۱-۵- سطوح کاربری های اراضی عمده محدوده تجاری - اداری مرکزی .............................۱۱۰ ۲-۱-۵- بررسی و تحلیل سلسله مراتب و سطح سرویس شبکه اصلی سواره ................................... ۱-۲-۱-۵- بررسی سطوح سلسله مراتب شبکه اصلی سواره ......... ۲-۲-۱-۵- تحلیل سطح سرویس شبکه اصلی سواره موجود ....................... ۳-۱-۵- بررسی و تحلیل سلسله مراتب و سطح سرویس شبکه اصلی پیاده ........ ۱-۳-۱-۵- بررسی سطوح مختلف سلسله مراتب شبکه اصلی پیاده ............... ۴-۱-۵- بررسی ویژگی های کمی- کیفی تسهیلات جانبی شبکه . ۵-۱-۵- بررسی شرائط کمی- کیفی تجهیزات کنترلی - ایمنی شبکه و تسهیلات ........ ۶-۱-۵- بررسی و تحلیل کمی- کیفی ناوگان استفاده کننده از محدوده ۱-۶-۱-۵- سیستم اتوبوسرانی .......... ۲-۶-۱-۵- سیستم تاکسیرانی ....... ۷-۱-۵- بررسی و تحلیل شرایط زیست محیطی ... ۱-۷-۱-۵- آلودگی هوا و تنفسی .......... ۲-۷-۱-۵- آلودگی صوتی و شنیداری ............... ۲-۵- تحلیل شرایط یا تعریف ناهنجاری، نارسایی ها ............. ۱-۲-۵- نارسایی های ناشی از کاربری زمین و کاربریهای خاص ترافیکی.... ۲-۲-۵- ارزیابی شرایط کنونی عملکرد شبکه «طرح هندسی راه و تقاطع» ................... ۳-۲-۵- تحلیل شرایط موجود عملکرد شبکه پیاده ........... ۱-۳-۲-۵- پیوستگی . ۲-۳-۲-۵- کوتاهی ۳-۳-۲-۵- زیبائی .. ۴-۳-۲-۵- ایمنی و امنیت ۵-۳-۲-۵- راحتی ۴-۲-۵- ارزیابی شرایط کنونی عملکرد تسهیلات حمل و نقلی ................. ۵-۲-۵- ارزیابی عملکرد کنونی تجهیزات کنترلی ایمنی .......

فهرست مطالب

 ۶-۲-۵- تحلیل عملکرد کنونی ناوگان حمل و نقل مسافر .. ۱-۶-۲-۵- شبکه، مسیرها، خطوط، ترمینالها و ایستگاه های ناوگان . ۳-۵- مسائل و مشکلات محدوده تجاری - اداری مرکزی ......................... ۱-۳-۵- مشکلات ناشی از عوامل و شرائط طبیعی- جغرافیایی ۲-۳-۵- مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۳-۳-۵- مشکلات ناشی از عوامل شهرسازی - معماری ................................. ۴-۳-۵- مشکلات ناشی از ناهماهنگی مدیریت های محدوده ... ۵-۳-۵- مشکلات خاص ناشی از شرائط حمل و نقلی ترافیکی. ۱-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات شبکه سواره ........... ۲-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات شبکه پیاده ... ۳-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات ناشی از ضعف مدیریت ترافیک . ۴-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات ناشی از الگوی کاربریهای اراضی ۵-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات تسهیلات حمل و نقل ........................... ۶-۵-۳-۵- مسایل و مشکلات شبکه و ناوگان حمل و نقل ........

 

فصل ششم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز :

ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی عرضه و تقاضا ۱-۶- مبانی و روش برخورد با مسائل ترافیکی محدوده مرکزی ................ ۱-۱-۶- هدف ساماندهی شبکه ترافیک ................ ۲-۱-۶- عرصه ها و راهبرد های اصلی و کلیدی برخورد با مسائل محدوده . ۳-۱-۶- سیاست های اصلی پیشنهادی ........................................ ۲-۶- راه حل ها و راه کارهای پیشنهادی ................. ۱-۲-۶- راه حل ها و راهکارهای پیشنهادی در بخش عرضه .. ۱-۱-۲-۶- راهبرد ها در قلمرو شبکه معابر و تقاطعها ................ ۱-۱-۱-۲-۶-اولویت بندی شبکه معابر و تقاطع های بحرانی و مسئله دار ۲-۱-۱-۲-۶- طراحی و اصلاح هندسی تقاطع های حساس ۳-۱-۱-۲-۶- تعریف مجدد سلسله مراتب شبکه محدوده ..................................... ۴-۱-۱-۲-۶- تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت شبکه معابر شریانی .

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

 

۵-۱-۱-۲-۶- تعادل بخشی جهات ورودی و خروجی شبکه معابر محدوده ۶-۱-۱-۲-۶- تمهیدات برای اولویت دهی به سیستم حمل و نقل همگانی ۷-۱-۱-۲-۶- ساماندهی جهات حرکت ........................................................ ۸-۱-۱-۲-۶- ساماندهی حرکات گردشی تقاطعها ۹-۱-۱-۲-۶- ساماندهی تقاطع ها با مجموعه ای از عوامل کنترلی ...... ۲-۱-۲-۶- سامان دهی در قلمرو شبکه عابر پیاده .. ۳-۱-۲-۶- سامان دهی تسهیلات شبکه سواره ..................... ۱-۳-۱-۲-۶- سامان دهی پایانه ها، ایستگاه ها و پارکینگهای اضطراری ۲-۳-۱-۲-۶- سامان دهی پارکینگ ها و پمپ بنزينها ................. ۴-۱-۲-۶- سامان دهی تجهیزات کنترلی - ایمنی ... ۵-۱-۲-۶- سامان دهی حمل و نقل همگانی ....... ۱-۵-۱-۲-۶- بهبود سیستم تاکسیرانی ............................ ۲-۵-۱-۲-۶- بهبود سیستم اتوبوسرانی ... ۶-۱-۲-۶- سامان دهی زیست محیطی ترافیک محدوده . ۷-۱-۲-۶- خلاصه پروژه های سه گانه شبکه معابر سواره و پیاده ............ ۲-۲-۶- راه حلها و راهکارهای پیشنهادی در بخش تقاضا............ ۱-۲-۲-۶- راهبردها در قلمرو کاربریهای زمین و کاربریهای حمل ونقلی ۲-۲-۲-۶- راهبردها در زمینه اعمال محدودیت تردد.......................... ۱-۲-۲-۲-۶- تهیه شبکه معابر و سیستم حمل ونقل همگانی ........ ۲-۲-۲-۲-۶- محدوده های پیشنهادی ......................... ۳-۲-۲-۲-۶- برآورد تقاضای سفر در محدوده ترافیک ... ۴-۲-۲-۲-۶- سناریو سازی ...................... ۵-۲-۲-۲-۶- تحلیلهای ترافیکی ..........

۲۱۵.

|

فصل هفتم: کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز :

ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی بافت مرکزی تبریز ۱-۷- ارزیابی فنی و اقتصادی سناریوهای پیشنهادی ساماندهی.. ۱-۱-۷- ارزیابی فنی (شاخص های ترافیکی)..

۲۴۵

۲۴۵.

فهرست مطالب

عنوان

 

۲-۱-۷- ارزیابی اقتصادی (شاخص های اقتصادی) ........... ۳-۱-۷- انتخاب سناریوی برتر................ ۲-۷- تخمین هزینه ها واعتبارات ساماندهی عرضه .. ۱-۲-۷- تخمین هزینه های پروژه .......................... ۱-۱-۲-۷- شبکه معابر و تقاطعهای سواره .................. ۲-۱-۲-۷- تجهیزات کنترلی ... ۳-۱-۲-۷- شبکه پیاده ......................................... ۴-۱-۲-۷- تسهیلات حمل و نقل . ۵-۱-۲-۷- ناوگان حمل و نقل همگانی ۲-۲-۷- بررسی منابع مالی و اعتبارات . ۱-۲-۲-۷- شهرداری تبریز ................. ۲-۲-۲-۷- سهم هزینه های حمل و نقل در مناطق مختلف شهرداری .................. ۳-۲-۲-۷- بررسی اعتبارات سازمان های فعال در حمل و نقل درون شهری .................................... ۲۶۹

 

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری پیشنهادات ..

منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی فهرست منابع غیر فارسی. چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

 

۱-۳- جدول سطح سرویس شبکه معابر سواره ........ ۲-۳- جدول معیارهای پیشنهادی برای سطح سرویس شبکه پیاده .. ۱-۴- جدول سطوح کاربری های زمین محدوده تجاری - اداری، مرکزی .. ۲-۴- جدول ویژگی های فیزیکی و اطلاعات رقومی شبکه معابر محدوده . ۳-۴- جدول ویژگی های فیزیکی گره های محدوده تجاری و اداری.................... ۴-۴- جدول مشخصات جایگاه های عرضه سوخت محدوده مرکزی ........... ۵-۴- جدول مشخصات پایانه های اتوبوسرانی محدوده تجاری اداری ۶-۴- جدول مشخصات پارکنیگ های عمومی محدوده مرکزی ............ ۷-۴- جدول نوع عملکردی چراغ های راهنمایی تقاطع های محدوده مرکزی. ۸-۴- جدول برآورد تعداد سفرهای انجام شده توسط تاکسی ............ ۱-۵- جدول سطوح کاربری های اراضی عمده تجاری - اداری ......... ۲-۵- جدول سطح سرویس (LOS) شبکه معابر سواره ........... ۳-۵- جدول مشخصات ترافیکی، ظرفیت ، حجم وسطح سرویس معابر .. ۴-۵- جدول معیارهای پیشنهادی برای سطح سرویس شبکه معابر پیاده ۵-۵- جدول مشخصات ترافیکی و سطح سرویس شبکه پیاده... ۶-۵- جدول توزیع سطح سرویس LOS شبکه اصلی پیاده رو.................... ۷-۵- جدول سهم انواع روسازی در مسیرهای شبکه پیاده مورد مطالعه... ۸-۵- جدول سهم انواع کاربریهای موجود در بدنه مسیرهای شبکه پیاده . ۹-۵- جدول سهم انواع موانع موجود در مسیرهای شبکه پیاده مورد مطالعه ۱۰-۵- جدول روشهای جدا سازی ترافیک سواره و پیاده ........................................ ۱۱-۵- جدول مشخصات تاکسی های سیستم تاکسیرانی تبریز............................. ۱۲-۵- جدول میزان تولید آلاینده ها در سال ۱۳۸۳ بر حسب کیلوگرم ....... ۱۳-۵- جدول عملکرد روزانه پایانه های مرکزی اتوبوسرانی ................. ۱۴-۵- جدول عملکرد روزانه ایستگاه های اصلی اتوبوسرانی شهر تبریز ...................... ۱۵-۵- جدول سهم هر یک از انواع وسایل جابه جایی از سفرهای شهری ... ۱۶-۵ - جدول مشخصات شبکه، مسیرها ، خطوط ، ترمینال ها و ایستگاه ها.. ۱-۶- جدول رتبه بندی شده شبکه معابر محدوده مرکزی ............ ۲-۶- جدول رتبه بندی 9 معیار؛ تقاطع ها و میدانهای اصلی ۳-۶- جدول تاثیر عوامل کاهش دهنده ظرفیت معابر ................

 

فهرست جدول ها

 

۴-۶- جدول رتبه بندی ایستگاههای مهم، با توجه به اهمیت ایستگاه .. ۵-۶- جدول پروژه های پیشنهادی خاص محورها یا کمانهای شبکه سواره ................................ ۶-۶- جدول پروژه های پیشنهادی خاص تقاطعها ....................... ۷-۶- جدول پروژه های پیشنهادی خاص محورهای شبکه پیاده ... ۸-۶- جدول نمایش توزیع سفرهای درون شهری............................................... ۹-۶- جدول سناریوهای طراحی شده برای آزمون واریانت های چهارگانه .. ۱-۷- جدول مقایسه شاخص زمان سفر وسرعت متوسط در واريانتها .......................................... ۲-۷- جدول مقایسه میزان تولید آلاینده ها و مصرف سوخت در واريانتها.. ۳-۷- جدول تخمین هزینه های اجرایی اصلاح هندسی تقاطعها................... ۴-۷- جدول منابع و درآمدهای شهرداری تبریز در سال های ۸۵-۸۳........... ۵-۷- جدول درآمد و هزینه های شهرداری تبریز در سال ۱۳۸۳ و ۸۴ و ۸۵........ ۶-۷- جدول منابع درآمدی و موارد هزینه شهرداری ها براساس سیستم بودجه .......................۲۶۴ ۷-۷- جدول زیر مجموعه های بخش بهبود عبور و مرور شهرداری ها...................................................................................۲۶۵ ۸-۷- جدول متوسط سالانه بودجه های مصوب شهرداری در بخش های مختلف ...................۲۶۷ ۹-۷- جدول پیش بینی مجموع هزینه های قابل تحقق شهرداری در پنج سال آینده. ۲۶۷ ۱۰-۷- جدول هزینه های عمرانی شهرداری تبریز وسهم توسعه شبکه معابر ................................. ۲۶۸ ۱۱-۷- جدول هزینه های حمل و نقل مناطق مختلف شهرداری تبریز در سال ۸۵....... ۲۶۹ ۱۲-۷- جدول درآمد و هزینه سالیانه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ........................ ۲۷۰ ۱۳-۷- جدول در آمد و هزینه سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز................................ ۱۴-۷- جدول پیش بینی هزینه های سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز.......................... ۱۵-۷- جدول در آمد و هزینه سازمان ترمینال های شهرداری تبریز ............. ۱۶-۷- جدول پیش بینی هزینه های سازمان ترمینال های شهرداری تبریز.......................................۷۲ ۱۷-۷- جدول درآمد و هزینه سالیانه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز ...........

۲۷۱

۲۷۱

فهرست نمودارها

عنوان

۱-۱- نمودار چارچوب مطالعات پروژه... ۱-۳- نمودار متدولوژی مصوب ارزیابی فنی واقتصادی بافت قدیمی شهرها........... ۲-۳- نمودار رابطه تعاملی بین عرضه و تقاضای ترافیک.................. ۱-۴- نمودار تصویری تیپ تغییرات روزانه حجم ترافیک در شهرهای بزرگ ... ۲-۴- نمودار تصویری تیپ تغییرات روزانه حجم سیستمهای اصلی مختلف .. ۱-۵- نمودار تصویری سهم انواع روسازی مسیرهای پیاده ............ ۲-۵- نمودار تصویری سهم انواع کاربریهای موجود در مسیرهای شبکه پیاده ................................۱۲۸ ۳-۵- نمودار تصویری روشهای جدا سازی ترافیک سواره و پیاده ................

چکیده:

در محدوده های تجاری، اداری مرکزی شهرها، که عموم با مساحتی حدود ۸-۴ درصد از سطح كل شهر، اکثر مشکلات ترافیکی (از قبیل راهبندان ها، اتلاف وقت وسوخت ، آلودگی های زیست محیطی وطیفی از خسارتهای اقتصادی و اجتماعی) در آنها تمرکز یافته است، بی تردید باید بطور جدی و با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان و با حداقل تغییرات فیزیکی در بخش عرضه و سیستم ترافیک و با کنترل وایجاد محدودیتهایی در بخش تقاضا(مانند ایجاد محدوده ترافیک) بطور همزمان محدوده ساماندهی گردد.ارزیابی ساماندهی از نظر فنی واقتصادی مارا در نحوه برنامه ریزی اجرایی و آگاهی از نتایج ساماندهی وهمچنین تخمین هزینه هاو تخصیص اعتبارات موردنیاز یاری می کند. بوسیله مدلسازی جریان ترافیک شهرو سناریوسازی وضع موجود و وضع پس از ساماندهی واستفاده از نرم افزار شبیه سازی میزان بهبود پارامترهای فنی و اقتصادی همانند شاخص زمان سفر، سرعت متوسط، شاخص v/c، میزان مصرف سوخت و آلودگیهای زیست محیطی را پس از ساماندهی بررسی می کنیم.نتایج این بررسیها بعنوان ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی محسوب می گردد.

 


مبلغ واقعی 35,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 11

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • پاورپوینت معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
  • پاورپوینت و pdf "اشکال دارویی" در 15 اسلاید
  • پاورپوینت و pdf رشد و نموّ در كودكان در 55 اسلاید 
  • پاورپوینت و pdf"روان درمانی شناختی رفتاری" در 37 اسلاید
  • چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم؟
  • علائم هشدار دهنده سرطان معده
  • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب