تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 256
 • بازدید دیروز : 3174
 • بازدید کل : 162856

مدل سازي رهایش دارو از یک سیستم پلیمري دوفازي زیست تخریب پذیر


مدل سازي رهایش دارو از یک سیستم پلیمري دوفازي زیست تخریب پذیر

چکیده

با پیشرفت دانشها و علوم مختلف، مرزهای دانش به هم رسیده و در برخی از زمینه ها ما شاهد آمیختگی علوم مختلف هستیم. یکی از زمینه های مهم و بسیار کاربردی و گسترده " مهندسی سیستم های رهایش دارو" است که مرز مشترکی با بسیاری از علوم از جمله: داروسازی، بیولوژی، بافت شناسی، آنالیز ریاضی، مهندسی پلیمر، مهندسی بیومتریال و ... دارد. این زمینه یکی از جوان ترین موضوعات مطرح در علوم روز دنیا است و امروز سهم عمده از تحقیقات مهندسان را به خود اختصاص داده است. هدف از طراحی این سامانه ها کاهش تکرار مصرف، افزایش اثر دارو و کاهش عوارض ناشی از آن است.

در این پایان نامه به بررسی و مدل سازی فرآیند حاصل از رهایش دارو از هموپلیمر(پلی ع کا پرولاکتون)، کوپلیمر پلی DL لاكتيد -کو گلایکولید اسید) و مخلوطی از این دو پلیمر زیست تخریب پذیر پرداخته شده است. فرایند در نظر گرفته شده برای این سامانه نفوذ همراه با واکنش شیمیایی است، به این معنی که دارو از راه واکنش شیمیایی اتفاق افتاده درون پلیمر (شامل تخریب پلیمر که اساسا براساس هیدرولیز) آزاد می شود و از طريق نفوذ به محیط بیرون رهایش می یابد. بنابراین مدل براساس تخریب پلیمر پایه گذاری گردیده، معادلات تخریب پلیمر توسط معادلات ممان ساده سازی گردیده و در نهایت معادلات حاکم همراه با شرایط مرزی و اولیه به روش تفاضل محدود - ضمنی حل عددی گردیده است. این مدل قادر است میزان رهایش دارو را در مکان و زمان مشخص پیش بینی نماید. جهت تعیین میزان دقت مدل پیشنهادی از نتایج تجربی موجود در مقالات برای داروی با کلیتا کسل استفاده گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: مقدمه و کلیات ۱

مقدمه ۳

۱-۱ سامانه‌های آزادسازی کنترل شده دارو ۳

۱-۱-۱ تفاوت بین سیستم‌های نوین وسنتی ۴

۱-۲ مکانیسم رهایی ۵

۱-۳ فرآیندهای ارتقاء دهنده یا مانع شونده از رهایش ۷

۱-۴ پلیمر در داروسازی ۸

۱-۴-۱ پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر ۹

۱-۵ تخریب پلیمر ۹

۱-۶ فرسایش پلیمر ۱۰

۱-۶-۱ فرسایش سطحی و حجمی ۱۲

۱-۶-۲ طبقه بندی پلیمرهای زیست فرسایش پذیر سنتزی ۱۳

۱-۶-۲-۱ پلی استرها ۱۳

۱-۶-۲-۱ پلی ارتواسترها ۱۴

۱-۶-۲-۳ پلی انیدریدها ۱۴

۱-۶-۲-۴ دیگر پلیمرهای زیست فرسایش پذیر ۱۴

۱-۷ هدف از پژوهش ۱۵

۱-۸ ساختار کلی پایان­نامه ۱۶

فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۷

۲-۱ مدل‌سازی ریاضی ۱۹

۲-۲ تئوری‌های واقع بینانه ماشینی نگری ۱۹

۲-۲-۱ تئوری‌های براساس قانون نفوذ فیک ۲۰

۲-۴-۲ تئوری‌های مربوط به تورم پلیمر ۲۸

۲-۳ مدل‌های ریاضی تجربی و نیمه تجربی ۲۹

۲-۳-۱ معادلات Peppas 29

2-3-2 مدل Hopfenberg 30

2-4-1 مدل Cooney 30

2-3-4 شبکه‌های عصبی مصنوعی ۳۱

۲-۴ روش‌های مدل‌سازی برای فرسایش و تخریب پلیمر ۳۱

۲-۴-۱ مدل‌های وابسته به پدیده‌شناسی ۳۳

۲-۴-۲ مدل‌های احتمالی ۳۴

۲-۴-۳ مدل‌های بر اساس نفوذ و واکنش شیمیایی ۳۶

۲-۴-۳-۱ مدل های بر اساس غیر مونت‌کارلو ۳۶

۲-۴-۳-۲ مدل‌های بر اساس مونت‌کارلو ۴۱

۲-۵ پروفیل رهایش ۴۲

۲-۶ عوامل تأثیر گذار بر رهایی ۴۳

۲-۶-۱ تأثیر PVP روی الگوی رهایش ۴۳

۲-۶-۲ دمای انتقال شیشه‌ای ۴۴

۲-۶-۳ osmolarity محیط کشت رهایی ۴۵

۲-۶-۴ PH محیط کشت رهایی ۴۵

۲-۶-۵ دمای محیط کشت رهایی ۴۶

۲-۶-۵-۱ تأثیر دمای نهفتگی روی تخریب ذرات PLGA 47

2-6-6 اثر شدید PH روی تخریب پلیمر ۴۷

۲-۷ مروری کلی بر تحقیقات گذشتگان ۴۸

فصل سوم: داده‌های تجربی ۵۹

۳-۱ مواد ۶۱

۳-۱-۱ پلیمر پلی (D,L- لاکتید- کو-گلیکولید) اسید ۶۱

۳-۱-۱-۱ فرایندهای فیزیکی-شیمیایی اتفاق افتاده در DDSs بر پایۀ PLGA 62

3-1-2 پلیمر پلی (ε- کاپرولاکتون) ۶۳

۳-۱-۳ داروی پاکلیتاکسل ۶۳

۳-۱-۴ محلول بافر فسفات سالین ۶۴

۳-۲ تهیه نمونه‌ها ۶۵

۳-۳ تعیین میزان رهایش ۶۶

۳-۴ مقادیر تجربی ۶۷

فصل چهارم: مدل پیشنهادی ۶۹

۴-۱ قانون دوم نفوذ فیک همراه با واکنش شیمیایی ۷۱

۴-۱-۱ مدل‌سازی تخریب پلیمر ۷۲

۴-۱-۲ مدل‌سازی رهایش دارو ۷۵

۴-۲ مدل‌سازی عددی ۷۶

۴-۲-۱ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۷۷

۴-۲-۱-۱ روش تفاضل محدود ۷۷

۴-۲-۱-۲ روش ضمنی ۷۷

۴-۳ روش حل معادلات ۷۹

۴-۴ مقادیر موردنیاز جهت مدل‌سازی ۸۱

فصل پنجم: تحلیل و بحث ۸۳

۵-۱ فاز خالص PCL 85

5-1-1 میزان تخریب پلیمر ۸۵

۵-۱-۲ میزان رهایش دارو ۸۸

۵-۱-۳ محاسبه‌ی خطا ۸۹

۵-۲ فاز خالص PLGA 90

5-2-1 میزان تخریب پلیمر ۹۰

۵-۲-۲ میزان رهایش دارو ۹۲

۵-۲-۳ محاسبه‌ی خطا ۹۳

۵-۳ ترکیب دوفاز به صورت ۵۰/۵۰ ۹۴

۵-۳-۱ میزان رهایش دارو ۹۴

۵-۳-۲ محاسبه‌ی خطا ۹۵

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۹۷

۶-۱ نتایج ۹۹

۶-۲ پیشنهادات ۱۰۱

پیوست ۱ ۱۰۳

پیوست۲ ۱۰۹

مراجع ۱۱۱

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل ‏۱‑۱: میزان دارو درخون، (a) سیستم‌های دارورسانی سنتی، (b) سیستم‌های دارورسانی نوین[۱] ۵

شکل ‏۱‑۲: مکانیسم‌های واقعی رهایش، (A) نفوذ از طریق منافذ پرشده با آب، (B) نفوذ از طریق پلیمر، (C) فشار اسمزی و (D) فرسایش[۴] ۶

شکل ‏۱‑۳: فرایند فرسایش پلیمر[۷] ۱۱

شکل ‏۱‑۴: شماتیک کلی فرسایش سطحی و حجمی[۸] ۱۲

شکل ‏۱‑۵: ساختار شیمیایی پلیمرهای زیست‌فرسایش‌پذیر سنتزی[۷] ۱۳

شکل ۲‑۱: طبقه بندی سیستم‌های رهایش داروی عمدتاً نفوذ کنترل شده [۴۱] ۲۰

شکل ‏۲‑۲:حالت شبه پایدار در توافق با معادله کلاسیک هیگوچی [۴۱] ۲۵

شکل ‏۲-۳: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو < غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۶

شکل ‏۲‑۴: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو > غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۶

شکل ‏۲‑۵: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو< غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۷

شکل ‏۲‑۶: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو> غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۷

شکل ۲‑۷: شماتیک یک سیستم رهایش داروی تورم کنترل شده [۱۴] ۲۸

شکل ‏۲‑۸: روش مونت کارلو برای مدل‌سازی فرسایش پلیمر [۴۳] ۳۵

شکل ‏۲‑۹: مدل هلر و بکر جهت توصیف رهایی دارو از فیلم‌های شامل پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر نازک تحت فرسایش حجمی [۳۰] ۳۸

شکل ‏۲‑۱۰: مدل ارائه شده توسط گافریچ و همکاران برای شبیه‌سازی تخریب پلیمر[۸] ۴۱

شکل ‏۲‑۱۱: پروفیل رهایش شامل فازهای مختلف [۴] ۴۲

شکل ‏۲‑۱۲: دمای انتقال شیشه‌ای تخمین زده شده توسط [۲۱] DSC [ 44

شکل ‏۲-۱۳:منحنی‌های اثر دمای محیط رهایش[۳۹] ۴۶

شکل ‏۲‑۱۴: پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت on [69] 52

شکل ‏۲‑۱۵: پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت offت [۶۹] ۵۳

شکل ‏۲‑۶۱: فرایند تشکیل و عملکرد سامانه‌های دارورسانی رسوب کننده در محل تزریق با خروج حلال] ۷۰[ ۵۴

شکل ‏۲-۱۷: منحنی‌های رهایش دارو از سامانه‌ها با ترکیب‌های مختلف] ۷۰[ ۵۶

شکل ‏۳‑۱: فرمول ساختاری پلی (لاکتید- کو- گلیکولید)]۷۶[ ۶۲

شکل ‏۳‑۲: پلیمریزاسیون حلقه گشای ε- کاپرولاکتون، جهت ساختن پلی کاپرولاکتون ]۷۷[. ۶۳

شکل ‏۳‑۳: فرمول ساختاری داروی تاکسول]۷۴[ ۶۴

شکل ‏۳‑۴: شماتیک دستگاه فیلم خودکار]۷۴[ ۶۵

شکل ‏۳‑۵: شماتیک دستگاهHPLC ]۷۴[ ۶۶

شکل ‏۴‑۱: مکانیسم هیدرولیز PLGA [69] 71

شکل ‏۴‑۲: مکانیسم هیدرولیز PCL [70]. 71

شکل ‏۵‑۱: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت آب برای فاز PCL. 85

شکل ‏۵‑۲: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت پلیمر برای فاز PCL. 86

شکل ۵‑۳: تصاویر SEM برای فاز PCL. a) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[۷۳] ۸۷

شکل ‏۵‑۴:پروفیل رهایش دارو برای فاز PCL. 88

شکل ‏۵‑۵: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت آب برای فاز PLGA. 90

شکل ‏۵‑۶: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت پلیمر برای فاز PLGA.. 91

شکل ‏۵‑۷: تصاویر SEM برای فاز. a PLGA) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[۷۳] ۹۲

شکل ‏۵‑۸: پروفیل رهایش دارو برای فاز PLGA 92

شکل ‏۵‑۹: تصاویر SEM برای ترکیب دوفاز a) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[۷۳] ۹۴

شکل ‏۵‑۱۰: پروفیل رهایش دارو برای ترکیب دوفاز ۹۵

فهرست جداول

عنوان

جدول ۱-۱ : فرایندهای گزارش‌شده به عنوان مکانیسم‌های رهایی یا فرایندهای نرخ کنترل شده در رهایش دارو[۴] ۵

جدول ‏۱– ۲: فرایندهایی که ممکن نرخ رهایش دارو را افزایش یا کاهش دهند[۴] ۷

جدول ۲– ۱: مقادیر نمایی رهایی برای هندسه‌های مختلف [۱۴] ۲۹

جدول ‏۲–۲: توضیحاتی از اصول مراحل مشاهده شده در طول رهایش دارو [۴] ۳۲

جدول ‏۲–۳: خلاصه‌ای از کاربردها و مدل‌های فیزیکی فرسایش پلیمر[۷] ۴۳

جدول ‏۳–۱: خواص سیستم رهایش و محیط اطراف که روی رهایش دارو تأثیر میگذارند [۴] ۶۲

جدول ‏۳–۲: مقادیر تجربی میزان رهایش برای هر فاز[۷۳] ۶۶

جدول ‏۴–۱: مقادیر پارامترهای مورد نیاز ۷۳,۸۱] ] ۷۷

جدول۵–۱: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای فاز خالصPCL 98

جدول ‏۵–۲: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای فاز خالصPLGA 93

جدول ‏۵–۳: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای ترکیب دوفاز ۹۵


مبلغ واقعی 30,000 تومان    15% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 25,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 73

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

دانلود کتاب جز از کل pdf

دانلود کتاب جز از کل pdf

معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی (آپدیت خرداد97) کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت +خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام +نمونه سوال
 • خلاصه دروس نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا
 • کتاب جامعه‌شناسی رمان جورج لوکاچ
 • لویاتان تامس هابز حسین بشیریه
 • کتاب حقوق حیوانات دیوید کالز – هامار در 36 صفحه
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید مانتو تابستانه سرمه با قیمت باورنکردنی
 • خرید تخم مرغ پز برقی شگفت انگیز
 • دستگاه تراش و پوست کن میوه و سبزیجات
 • دستگاه انار دونه کن حرفه ای با تخفیف ویژه
 • انواع کفش و کیف دخترانه، زنانه و مردانه با قیمت های استثنایی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب