تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 88
  • بازدید دیروز : 295
  • بازدید کل : 38809

مدل سازي رهایش دارو از یک سیستم پلیمري دوفازي زیست تخریب پذیر


مدل سازي رهایش دارو از یک سیستم پلیمري دوفازي زیست تخریب پذیر

چکیده

با پیشرفت دانشها و علوم مختلف، مرزهای دانش به هم رسیده و در برخی از زمینه ها ما شاهد آمیختگی علوم مختلف هستیم. یکی از زمینه های مهم و بسیار کاربردی و گسترده " مهندسی سیستم های رهایش دارو" است که مرز مشترکی با بسیاری از علوم از جمله: داروسازی، بیولوژی، بافت شناسی، آنالیز ریاضی، مهندسی پلیمر، مهندسی بیومتریال و ... دارد. این زمینه یکی از جوان ترین موضوعات مطرح در علوم روز دنیا است و امروز سهم عمده از تحقیقات مهندسان را به خود اختصاص داده است. هدف از طراحی این سامانه ها کاهش تکرار مصرف، افزایش اثر دارو و کاهش عوارض ناشی از آن است.

در این پایان نامه به بررسی و مدل سازی فرآیند حاصل از رهایش دارو از هموپلیمر(پلی ع کا پرولاکتون)، کوپلیمر پلی DL لاكتيد -کو گلایکولید اسید) و مخلوطی از این دو پلیمر زیست تخریب پذیر پرداخته شده است. فرایند در نظر گرفته شده برای این سامانه نفوذ همراه با واکنش شیمیایی است، به این معنی که دارو از راه واکنش شیمیایی اتفاق افتاده درون پلیمر (شامل تخریب پلیمر که اساسا براساس هیدرولیز) آزاد می شود و از طريق نفوذ به محیط بیرون رهایش می یابد. بنابراین مدل براساس تخریب پلیمر پایه گذاری گردیده، معادلات تخریب پلیمر توسط معادلات ممان ساده سازی گردیده و در نهایت معادلات حاکم همراه با شرایط مرزی و اولیه به روش تفاضل محدود - ضمنی حل عددی گردیده است. این مدل قادر است میزان رهایش دارو را در مکان و زمان مشخص پیش بینی نماید. جهت تعیین میزان دقت مدل پیشنهادی از نتایج تجربی موجود در مقالات برای داروی با کلیتا کسل استفاده گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: مقدمه و کلیات ۱

مقدمه ۳

۱-۱ سامانه‌های آزادسازی کنترل شده دارو ۳

۱-۱-۱ تفاوت بین سیستم‌های نوین وسنتی ۴

۱-۲ مکانیسم رهایی ۵

۱-۳ فرآیندهای ارتقاء دهنده یا مانع شونده از رهایش ۷

۱-۴ پلیمر در داروسازی ۸

۱-۴-۱ پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر ۹

۱-۵ تخریب پلیمر ۹

۱-۶ فرسایش پلیمر ۱۰

۱-۶-۱ فرسایش سطحی و حجمی ۱۲

۱-۶-۲ طبقه بندی پلیمرهای زیست فرسایش پذیر سنتزی ۱۳

۱-۶-۲-۱ پلی استرها ۱۳

۱-۶-۲-۱ پلی ارتواسترها ۱۴

۱-۶-۲-۳ پلی انیدریدها ۱۴

۱-۶-۲-۴ دیگر پلیمرهای زیست فرسایش پذیر ۱۴

۱-۷ هدف از پژوهش ۱۵

۱-۸ ساختار کلی پایان­نامه ۱۶

فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۷

۲-۱ مدل‌سازی ریاضی ۱۹

۲-۲ تئوری‌های واقع بینانه ماشینی نگری ۱۹

۲-۲-۱ تئوری‌های براساس قانون نفوذ فیک ۲۰

۲-۴-۲ تئوری‌های مربوط به تورم پلیمر ۲۸

۲-۳ مدل‌های ریاضی تجربی و نیمه تجربی ۲۹

۲-۳-۱ معادلات Peppas 29

2-3-2 مدل Hopfenberg 30

2-4-1 مدل Cooney 30

2-3-4 شبکه‌های عصبی مصنوعی ۳۱

۲-۴ روش‌های مدل‌سازی برای فرسایش و تخریب پلیمر ۳۱

۲-۴-۱ مدل‌های وابسته به پدیده‌شناسی ۳۳

۲-۴-۲ مدل‌های احتمالی ۳۴

۲-۴-۳ مدل‌های بر اساس نفوذ و واکنش شیمیایی ۳۶

۲-۴-۳-۱ مدل های بر اساس غیر مونت‌کارلو ۳۶

۲-۴-۳-۲ مدل‌های بر اساس مونت‌کارلو ۴۱

۲-۵ پروفیل رهایش ۴۲

۲-۶ عوامل تأثیر گذار بر رهایی ۴۳

۲-۶-۱ تأثیر PVP روی الگوی رهایش ۴۳

۲-۶-۲ دمای انتقال شیشه‌ای ۴۴

۲-۶-۳ osmolarity محیط کشت رهایی ۴۵

۲-۶-۴ PH محیط کشت رهایی ۴۵

۲-۶-۵ دمای محیط کشت رهایی ۴۶

۲-۶-۵-۱ تأثیر دمای نهفتگی روی تخریب ذرات PLGA 47

2-6-6 اثر شدید PH روی تخریب پلیمر ۴۷

۲-۷ مروری کلی بر تحقیقات گذشتگان ۴۸

فصل سوم: داده‌های تجربی ۵۹

۳-۱ مواد ۶۱

۳-۱-۱ پلیمر پلی (D,L- لاکتید- کو-گلیکولید) اسید ۶۱

۳-۱-۱-۱ فرایندهای فیزیکی-شیمیایی اتفاق افتاده در DDSs بر پایۀ PLGA 62

3-1-2 پلیمر پلی (ε- کاپرولاکتون) ۶۳

۳-۱-۳ داروی پاکلیتاکسل ۶۳

۳-۱-۴ محلول بافر فسفات سالین ۶۴

۳-۲ تهیه نمونه‌ها ۶۵

۳-۳ تعیین میزان رهایش ۶۶

۳-۴ مقادیر تجربی ۶۷

فصل چهارم: مدل پیشنهادی ۶۹

۴-۱ قانون دوم نفوذ فیک همراه با واکنش شیمیایی ۷۱

۴-۱-۱ مدل‌سازی تخریب پلیمر ۷۲

۴-۱-۲ مدل‌سازی رهایش دارو ۷۵

۴-۲ مدل‌سازی عددی ۷۶

۴-۲-۱ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۷۷

۴-۲-۱-۱ روش تفاضل محدود ۷۷

۴-۲-۱-۲ روش ضمنی ۷۷

۴-۳ روش حل معادلات ۷۹

۴-۴ مقادیر موردنیاز جهت مدل‌سازی ۸۱

فصل پنجم: تحلیل و بحث ۸۳

۵-۱ فاز خالص PCL 85

5-1-1 میزان تخریب پلیمر ۸۵

۵-۱-۲ میزان رهایش دارو ۸۸

۵-۱-۳ محاسبه‌ی خطا ۸۹

۵-۲ فاز خالص PLGA 90

5-2-1 میزان تخریب پلیمر ۹۰

۵-۲-۲ میزان رهایش دارو ۹۲

۵-۲-۳ محاسبه‌ی خطا ۹۳

۵-۳ ترکیب دوفاز به صورت ۵۰/۵۰ ۹۴

۵-۳-۱ میزان رهایش دارو ۹۴

۵-۳-۲ محاسبه‌ی خطا ۹۵

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۹۷

۶-۱ نتایج ۹۹

۶-۲ پیشنهادات ۱۰۱

پیوست ۱ ۱۰۳

پیوست۲ ۱۰۹

مراجع ۱۱۱

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل ‏۱‑۱: میزان دارو درخون، (a) سیستم‌های دارورسانی سنتی، (b) سیستم‌های دارورسانی نوین[۱] ۵

شکل ‏۱‑۲: مکانیسم‌های واقعی رهایش، (A) نفوذ از طریق منافذ پرشده با آب، (B) نفوذ از طریق پلیمر، (C) فشار اسمزی و (D) فرسایش[۴] ۶

شکل ‏۱‑۳: فرایند فرسایش پلیمر[۷] ۱۱

شکل ‏۱‑۴: شماتیک کلی فرسایش سطحی و حجمی[۸] ۱۲

شکل ‏۱‑۵: ساختار شیمیایی پلیمرهای زیست‌فرسایش‌پذیر سنتزی[۷] ۱۳

شکل ۲‑۱: طبقه بندی سیستم‌های رهایش داروی عمدتاً نفوذ کنترل شده [۴۱] ۲۰

شکل ‏۲‑۲:حالت شبه پایدار در توافق با معادله کلاسیک هیگوچی [۴۱] ۲۵

شکل ‏۲-۳: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو < غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۶

شکل ‏۲‑۴: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو > غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۶

شکل ‏۲‑۵: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو< غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۷

شکل ‏۲‑۶: معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو> غلظت انحلال‌پذیری دارو) [۲۴] ۲۷

شکل ۲‑۷: شماتیک یک سیستم رهایش داروی تورم کنترل شده [۱۴] ۲۸

شکل ‏۲‑۸: روش مونت کارلو برای مدل‌سازی فرسایش پلیمر [۴۳] ۳۵

شکل ‏۲‑۹: مدل هلر و بکر جهت توصیف رهایی دارو از فیلم‌های شامل پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر نازک تحت فرسایش حجمی [۳۰] ۳۸

شکل ‏۲‑۱۰: مدل ارائه شده توسط گافریچ و همکاران برای شبیه‌سازی تخریب پلیمر[۸] ۴۱

شکل ‏۲‑۱۱: پروفیل رهایش شامل فازهای مختلف [۴] ۴۲

شکل ‏۲‑۱۲: دمای انتقال شیشه‌ای تخمین زده شده توسط [۲۱] DSC [ 44

شکل ‏۲-۱۳:منحنی‌های اثر دمای محیط رهایش[۳۹] ۴۶

شکل ‏۲‑۱۴: پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت on [69] 52

شکل ‏۲‑۱۵: پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت offت [۶۹] ۵۳

شکل ‏۲‑۶۱: فرایند تشکیل و عملکرد سامانه‌های دارورسانی رسوب کننده در محل تزریق با خروج حلال] ۷۰[ ۵۴

شکل ‏۲-۱۷: منحنی‌های رهایش دارو از سامانه‌ها با ترکیب‌های مختلف] ۷۰[ ۵۶

شکل ‏۳‑۱: فرمول ساختاری پلی (لاکتید- کو- گلیکولید)]۷۶[ ۶۲

شکل ‏۳‑۲: پلیمریزاسیون حلقه گشای ε- کاپرولاکتون، جهت ساختن پلی کاپرولاکتون ]۷۷[. ۶۳

شکل ‏۳‑۳: فرمول ساختاری داروی تاکسول]۷۴[ ۶۴

شکل ‏۳‑۴: شماتیک دستگاه فیلم خودکار]۷۴[ ۶۵

شکل ‏۳‑۵: شماتیک دستگاهHPLC ]۷۴[ ۶۶

شکل ‏۴‑۱: مکانیسم هیدرولیز PLGA [69] 71

شکل ‏۴‑۲: مکانیسم هیدرولیز PCL [70]. 71

شکل ‏۵‑۱: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت آب برای فاز PCL. 85

شکل ‏۵‑۲: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت پلیمر برای فاز PCL. 86

شکل ۵‑۳: تصاویر SEM برای فاز PCL. a) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[۷۳] ۸۷

شکل ‏۵‑۴:پروفیل رهایش دارو برای فاز PCL. 88

شکل ‏۵‑۵: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت آب برای فاز PLGA. 90

شکل ‏۵‑۶: نمودار تغییرات مقدار کسری غلظت پلیمر برای فاز PLGA.. 91

شکل ‏۵‑۷: تصاویر SEM برای فاز. a PLGA) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[۷۳] ۹۲

شکل ‏۵‑۸: پروفیل رهایش دارو برای فاز PLGA 92

شکل ‏۵‑۹: تصاویر SEM برای ترکیب دوفاز a) قبل از غوطه وری b) بعد از غوطه وری[۷۳] ۹۴

شکل ‏۵‑۱۰: پروفیل رهایش دارو برای ترکیب دوفاز ۹۵

فهرست جداول

عنوان

جدول ۱-۱ : فرایندهای گزارش‌شده به عنوان مکانیسم‌های رهایی یا فرایندهای نرخ کنترل شده در رهایش دارو[۴] ۵

جدول ‏۱– ۲: فرایندهایی که ممکن نرخ رهایش دارو را افزایش یا کاهش دهند[۴] ۷

جدول ۲– ۱: مقادیر نمایی رهایی برای هندسه‌های مختلف [۱۴] ۲۹

جدول ‏۲–۲: توضیحاتی از اصول مراحل مشاهده شده در طول رهایش دارو [۴] ۳۲

جدول ‏۲–۳: خلاصه‌ای از کاربردها و مدل‌های فیزیکی فرسایش پلیمر[۷] ۴۳

جدول ‏۳–۱: خواص سیستم رهایش و محیط اطراف که روی رهایش دارو تأثیر میگذارند [۴] ۶۲

جدول ‏۳–۲: مقادیر تجربی میزان رهایش برای هر فاز[۷۳] ۶۶

جدول ‏۴–۱: مقادیر پارامترهای مورد نیاز ۷۳,۸۱] ] ۷۷

جدول۵–۱: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای فاز خالصPCL 98

جدول ‏۵–۲: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای فاز خالصPLGA 93

جدول ‏۵–۳: محاسبه‌ی خطای نسبی مقادیر تجربی و مدل برای ترکیب دوفاز ۹۵


مبلغ واقعی 30,000 تومان    15% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 25,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 22

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • پاورپوینت معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
  • پاورپوینت و pdf "اشکال دارویی" در 15 اسلاید
  • پاورپوینت و pdf رشد و نموّ در كودكان در 55 اسلاید 
  • پاورپوینت و pdf"روان درمانی شناختی رفتاری" در 37 اسلاید
  • چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم؟
  • علائم هشدار دهنده سرطان معده
  • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب