تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 104
  • بازدید دیروز : 295
  • بازدید کل : 38825

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هوای مرطوب و انرژی خورشید


"تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هوای مرطوب و انرژی خورشید"

به دلیل کمبود منابع آب شیرین کن راه های جدید تولید آب از اهمیت بالایی برخوردار است یکی از روش های نوین تولید آب شیرین در ظرفیت های پایین، استفاده از رطوبت هوا است که به عنوان سیستم تولید آب چگالی شناخته می شوند. در این روش، جریان هوای گرم و مرطوب به درون لوله های مدفون در زمین هدایت می شود، هوا در طول لوله به دلیل انتقال حرارت با خاک به تدریج خنک شده و در دمایی کم تر از نقطه شبنم، بحار موجود در آن به صورت قطرات آب، روی سطح لوله ظاهر می گردد. در این پژوهش سیستم های تولید آب خوراکی با هدف به دست آوردن طول بهینه و ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان آب تولید شده در سیستم های جانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.

بدین منظور ابتدا معادلات حاکم بر مستله. شرایط مرزی و اولیه آن برای یک سیستم تولید آب چگالشی نمونه، استخراج گردید و سپس با استفاده از روش حجم محدود، گسسته سازی آن تشریح می شود. در ادامه یک نمونه سیستم تولید آب خوراکی در نرم افزار متلب در یک شبانه روز مدل سازی می شود. نتایج عادی نشان می نداشتند، در لوله ای به قطر ۲- متر. در عمق نیم متری زمین و معلول پانزده متر که دمای هوای ورودی ۷۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۰ درصد است تقریبا ۱٫۲ کیلوگرم آب در روز استحصال خواهد شد.

آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای مختلف و جنس خاک نیز انجام شده است. نتایج آنالیز نشان می دهند که دمای هوا و رطوبت نسبی بیش ترین تاثیر را بر میزان آب تولید شده دارند و به ترتیب ماسه، شن، خاک مرطوب و خاک رس بیشترین آب را تولید می کنند. مدل سازی خنک کاری سیستم های چگالشی در طول شب نیز نشان دهنده آن است که خاک می تواند پس از ۱۲ ساعت خنک کاری شبانه تقریبا به دمای اولیه روز قبل برسند

فهرست مطالب

-1 مقدمه .............................................................................................................................................................. 1
1-1 وضعیت آب در جهان . .................................................................................................................................................................... 3
2-1 طبقه بندي مصارف آب شیرین................................................................................................................................................... 3
3-1 وضعیت منابع و سرانه آب در ایران ........................................................................................................................................... 4
4-1 مروري بر روش هاي متداول شیرین سازي آب در کشور . ..................................................................................................... 5
1- نمک زدایی . .......................................................................................................................................................................... 6 4-1
5-1 تولید آب شیرین از رطوبت هوا . .............................................................................................................................................. 12
1- سیستم هاي تولید آب چگالشی ................................................................................................................................... 14 5-1
2- پژوهش هاي پیشین . ....................................................................................................................................................... 15 5-1
6-1 اهداف پژوهش کنونی ............................................................................................................................................................... 17
-2 توصیف سیستم تولید آب چگالشی مورد مطالعه ..................................................................................... 18
1-2 ماهیت و رفتار بخار آب . ............................................................................................................................................................ 19
1- مفاهیم اولیه ترکیبات جو.............................................................................................................................................. 19 1-2
2- توزیع زمانی و مکانی رطوبت هوا ................................................................................................................................. 21 1-2
3- توزیع دما در خاك . ......................................................................................................................................................... 21 1-2
2-2 انواع سیستم هاي تولید آب چگالشی . .................................................................................................................................... 22
1- سیستم هاي تولید آب خوراکی .................................................................................................................................... 22 2-2
2- سیستم هاي تولید آب کشاورزي . ................................................................................................................................. 23 2-2
3-2 دستگاه تقطیرکن خورشیدي . ................................................................................................................................................. 24
4-2 تشریح مدل مورد مطالعه ......................................................................................................................................................... 24
-3 معادلات حاکم بر مسئله، مدلسازي و اعتبارسنجی ................................................................................ 26
1-3 معادلات حاکم . ........................................................................................................................................................................... 27
1- انتقال حرارت هوا . ........................................................................................................................................................... 27 1-3
2- انتقال حرارت خاك ........................................................................................................................................................ 29 1-3
2-3 تحلیل جریان . ............................................................................................................................................................................. 29
1- شبکه بندي میدان حل . .................................................................................................................................................. 31 2-3
2- الگوریتم حل عددي........................................................................................................................................................ 32 2-3
3-3 گسسته سازي معادلات حاکم . ................................................................................................................................................ 33
1- معادله انرژي خاك . ......................................................................................................................................................... 33 3-3
2- معادله انرژي براي هوا . ................................................................................................................................................... 34 3-3
4-3 شرایط مرزي و اولیه . ................................................................................................................................................................. 36
1- شرایط مرزي خاك . ........................................................................................................................................................ 36 4-3
2- شرایط مرزي هوا . ............................................................................................................................................................ 37 4-3
3- شرایط اولیه . ..................................................................................................................................................................... 38 4-3
5-3 فرآیند ترمودینامیکی در طول لوله ........................................................................................................................................ 38
6-3 جنس لوله . ................................................................................................................................................................................... 39
7-3 بازده سیستم . .............................................................................................................................................................................. 40
8-3 فرضیات ساده سازي.................................................................................................................................................................. 40
9-3 تحلیل پایداري ........................................................................................................................................................................... 41
10-3 خنک کاري در طول شب . ...................................................................................................................................................... 43
11-3 اعتبارسنجی مدل عددي . ...................................................................................................................................................... 44
1-11-3 استقلال از شبکه . ......................................................................................................................................................... 44
2-11-3 مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین . ............................................................................................................................. 45
-4 نتایج مدلسازي . ........................................................................................................................................... 48
1-4 تولید آب شیرین از سیستم هاي چگالشی در طول روز...................................................................................................... 49
1- دماي هوا در طول لوله .................................................................................................................................................... 49 1-4
2- طول هاي کوتاه لوله . ....................................................................................................................................................... 50 1-4
3- طول هاي بلند لوله .......................................................................................................................................................... 51 1-4
4- مقایسه انتقال حرارت جابه جایی و چگالشی . ............................................................................................................ 54 1-4
5- تاثیر سرعت ورودي . ....................................................................................................................................................... 55 1-4
6- تاثیر دماي هوا.................................................................................................................................................................. 55 1-4
7- تاثیر رطوبت نسبی.......................................................................................................................................................... 56 1-4
8- تاثیر دماي خاك ............................................................................................................................................................ 57 1-4
9- تاثیر قطر لوله . .................................................................................................................................................................. 57 1-4
10- تاثیر جنس لوله ............................................................................................................................................................. 58 1-4
11- تاثیر جنس خاك ......................................................................................................................................................... 59 1-4
12- آنالیز حساسیت ............................................................................................................................................................ 60 1-4
13- بازده سیستم . ................................................................................................................................................................ 61 1-4
2-4 خنککاري سیستم هاي چگالشی در طول شب . ................................................................................................................. 62
1- دماي هوا و خاك در طول لوله . .................................................................................................................................... 63 2-4
2- میزان انتقال حرارت جابه جایی . ................................................................................................................................... 65 2-4
3- کانتور دماي هوا و خاك در طول و زمان هاي مختلف .............................................................................................. 66 2-4
3-4 نتیجه گیري . ............................................................................................................................................................................... 69
4-4 پیشنهادهایی براي پژوهش هاي آینده................................................................................................................................... 71
منابع.................................................................................................................................................................. 72
فهرست شکل صفحه
1 توزیع آب هاي شیرین . ............................................................................................................................................................ 3 - شکل 1
2 دستگاه آبشیرین کن موثر تک مرحلهاي . ........................................................................................................................ 8 - شکل 1
3 تعادل یون هاي نمک و آب . ............................................................................................................................................... 10 - شکل 1
4 فرآیند اسمز معکوس .......................................................................................................................................................... 11 - شکل 1
5 نمونه اي از دستگاه تولید آب از رطوبت هوا . ................................................................................................................. 13 - شکل 1
1 سیستم تولید آب چگالشی براي مصارف خوراکی . ...................................................................................................... 22 - شکل 2
2 سیستم تولیدآب چگالشی براي مصارف کشاورزي..................................................................................................... 23 - شکل 2
3 دستگاه تقطیرکن خورشیدي .......................................................................................................................................... 24 - شکل 2
4 شماتیک سیستم مدلسازي شده................................................................................................................................... 25 - شکل 2
1 شماتیک سه بعدي از قرارگیري لوله در خاك . ............................................................................................................ 29 - شکل 3
2 شبکه اطراف لوله . ............................................................................................................................................................... 32 - شکل 3
3 شماتیک سلول خاك براي گسسته سازي معادله انرژي . .......................................................................................... 33 - شکل 3
4 شماتیک سلول هوا براي گسسته سازي معادله انرژي ............................................................................................... 35 - شکل 3
5 شماتیک کاهش دما در طول لوله . ................................................................................................................................. 39 - شکل 3
6 مقدار آب تولید شده در 90 روز در حل عددي لیندبلام و همکارش . ................................................................. 46 - شکل 3
7 مقدار آب تولید شده در طول هاي مختلف در حل عددي لیندبلام و نوردل . ..................................................... 46 - شکل 3
8 مقدار آب تولید شده در 5 روز اول در حل تجربی یوسفی و همکارانش . ............................................................ 47 - شکل 3
1 نمودار دماي هواي مرطوب در طول لوله در اولین ساعت کارکرد . ......................................................................... 49 - شکل 4
2 نمودار مقدار آب تولیدشده براي طول هاي کوتاه لوله در 12 ساعت کارکرد سیستم ....................................... 50 - شکل 4
3 نمودار مجموع انتقال حرارت جابه جایی و چگالش براي طول هاي کوتاه . ............................................................ 51 - شکل 4
4 کانتور دماي خاك و هواي مرطوب براي طول هاي مختلف لوله در آخرین ساعت کارکرد سیستم .............. 52 - شکل 4
5 نمودار میزان آب تولیدشده براي طول لوله هاي بلند در 12 ساعت کارکرد ...................................................... 53 - شکل 4
6 نمودار دماي میانگین براي طول لوله هاي بلند در 12 ساعت کارکرد سیستم . ................................................... 53 - شکل 4
7 مقایسه انتقال حرارت جابه جایی و چگالشی در طول 15 متر . ............................................................................... 54 - شکل 4
8 طول لوله براي اشباع شدن هواي مرطوب . .................................................................................................................. 54 - شکل 4
9 تاثیر سرعت ورودي هواي مرطوب بر میزان آب تولیدي در طول 15 متر . ......................................................... 55 - شکل 4
10 تاثیر دماي هواي ورودي بر میزان آب تولیدي در طول 15 متر . .......................................................................... 56 - شکل 4
11 تاثیر رطوبت نسبی هواي ورودي بر میزان آب تولیدي در طول 15 متر . ........................................................... 56 - شکل 4
12 تاثیر دماي خاك بر میزان آب تولیدي در طول 15 متر . ....................................................................................... 57 - شکل 4
13 نمودار تاثیر قطر لوله بر میزان آب تولیدي در طول 15 متر . ............................................................................... 58 - شکل 4
14 کانتور دماي خاك براي جنس هاي مختلف در آخرین ساعت کارکرد سیستم در ورودي لوله .................... 60 - شکل 4
15 آنالیز حساسیت پارامترهاي مختلف بر میزان آب تولیدي در طول 15 متر...................................................... 61 - شکل 4
16 بازده سیستم هاي چگالشی بر اساس طول لوله ........................................................................................................ 62 - شکل 4
17 دماي خاك اطراف لوله و هوا براي اولین ساعت خنککاري شب . ...................................................................... 63 - شکل 4
18 دماي هوا در اولین، سومین و ششمین ساعت بعد از خنک کاري . ....................................................................... 64 - شکل 4
19 دماي هوا در هشتمین، دهمین و دوازدهمین ساعت بعد از خنک کاري . ........................................................... 64 - شکل 4
20 دماي خاك اطراف لوله در اولین، ششمین و دوازدهمین ساعت بعد از خنک کاري . ....................................... 65 - شکل 4
21 مقدار انتقال حرارت جابه جایی در طول شب براي 15 متر لوله . .......................................................................... 65 - شکل 4
22 کانتور دماي خاك و هوا در آخرین ساعت کارکرد سیستم در طول شب . ......................................................... 66 - شکل 4
23 کانتور دماي خاك و هوا در ساعات مختلف کارکرد سیستم در ورودي لوله.................................................... 68 - شکل 4
فهرست جدول صفحه
1 مصارف بخشهاي مختلف آب در کشورها . ..................................................................................................................... 4 - جدول 1
1 درصد گازهاي موجود در جو .......................................................................................................................................... 20 - جدول 2
1 مقایسه روش هاي مختلف حل........................................................................................................................................ 31 - جدول 3
2 شرایط مرزي در اطراف استوانه..................................................................................................................................... 37 - جدول 3
3 مشخصات هواي ورودي و هندسه مدل . ..................................................................................................................... 44 - جدول 3
4 استقلال از شبکه در لوله 15 متري . ............................................................................................................................ 45 - جدول 3
5 مقایسه پژوهش هاي انجام شده در زمینه سیستم هاي تولید آب چگالشی خوراکی ....................................... 47 - جدول 3
1 ضریب انتقال حرارت هدایتی براي جنس هاي مختلف لوله . ................................................................................... 58 - جدول 4
2 ضریب هدایت و پخش حرارتی انواع خاك و مقدار آب تولید شده . ..................................................................... 59 - جدول 4


مبلغ واقعی 45,000 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 33,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 22

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • پاورپوینت معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
  • پاورپوینت و pdf "اشکال دارویی" در 15 اسلاید
  • پاورپوینت و pdf رشد و نموّ در كودكان در 55 اسلاید 
  • پاورپوینت و pdf"روان درمانی شناختی رفتاری" در 37 اسلاید
  • چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم؟
  • علائم هشدار دهنده سرطان معده
  • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب