تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1213
 • بازدید دیروز : 2055
 • بازدید کل : 650024

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص


دانلود فایل "امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص"

فهرست

-1 مقدمه .......................................................................................... 1
1-1 - مقدمه ................................................................................... 1
2-1 - بیان مسأله و ضرورت تحقیق ......................................................... 3
3-1 - اهداف تحیق ........................................................................... 5
4-1 - سازماندهی پایاننامه ................................................................. 6
-2 مبانی نظري و پیشینۀ پژوهشی ............................................................. 8
1-2 - مقدمه ................................................................................... 8
2-2 - تبلیغات سیار یا مبتنی بر موبایل .................................................... 8
3-2 - ویژگی هاي کاربردي پیام کوتاه براي تبلیغات ....................................... 9
4-2 - مقایسۀ رسانه هاي مختلف در تبلیغات ............................................. 11
5-2 - دسته بندي تبلیغات سیار از نظر ساختاري ....................................... 12
-6-2 دسته بندي تبلیغات سیار از نظر نحوة اجرا ....................................... 13
7-2 - نگرش کنونی افراد نسبت به تبلیغات موبایل ..................................... 15
و
8-2 - فاکتورهاي موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل از دیدگاه مخاطب طبق پژوهشهاي
پیشین .............................................................................................. 17
-1- محتواي پیام .................................................................. 17 8-2
-2- زمان ارسال پیام .............................................................. 18 8-2
-4- امکان شخصی سازي پیام ها ................................................ 18 8-2
-5- کنترل توسط کاربر ........................................................... 20 8-2
6- - داشتن اجازه از کاربر ......................................................... 20 8-2
-7- حفظ حریم خصوصی ........................................................ 20 8-2
-8- تعامل دوطرفه ................................................................. 21 8-2
-9- وجود شرایط تشویقی و انگیزه براي کاربر .................................. 22 8-2
-10- فرکانس ارسال پیام ......................................................... 23 8-2
-11- اطلاع دهنده و سرگرم کننده بودن ....................................... 23 8-2
-12- عدم رنجش .................................................................. 23 8-2
-13- ذهنیت مثبت از نام تجاري ................................................ 24 8-2
-14- متغیرهاي جمعیت شناختی ............................................... 25 8-2
9-2 - مدل هاي ارائه شده براي بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مخاطب به تبلیغات
پیامکی در تحقیقات پیشین ..................................................................... 26
-10-2 جمع بندي ......................................................................... 40
-3 شرح سامانۀ پیشنهادي تبلیغات مؤثر پیامکی و روش ارزیابی .......................... 42
1-3 - مقدمه ................................................................................. 42
2-3 - تشریح ویژگیهاي سامانۀ پیشنهادي تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه ......... 42
-1- مبتنی بر اجازه بودن ......................................................... 43 2-3
-2- امکان انصراف از سیستم ..................................................... 44 2-3
ز
-3- عدم ارسال انبوه و تکراري تبلیغات ......................................... 44 2-3
-4- زمان ارسال تبلیغات .......................................................... 45 2-3
-5- عدم افشاي اطلاعات خصوصی کاربران به سایرین ........................ 45 2-3
6- - امکان انتخاب موضوع تبلیغات توسط کاربران ............................. 46 2-3
-7- معرفی محصولات جدید طبق رفتار قبلی کاربر ........................... 46 2-3
-8- ایجاد شرایط تشویقی و انگیزه براي کاربر .................................. 46 2-3
-9- ایجاد حس مالکیت و وفاداري در مشتري.................................. 47 2-3
-10- ایجاد ذهنیت مثبت از نام تجاري ......................................... 48 2-3
-11- امکان مدیریت هزینه ها براي شرکت ها ................................. 49 2-3
-12- استفاده از جمع سپاري در توزیع تبلیغات ............................... 50 2-3
-13- قابلیت استفاده براي کسب و کارهاي خاص ............................. 51 2-3
3-3 - نحوة عملکرد سامانۀ پیشنهادي تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه ............. 52
4-3 - بررسی مزایاي طرح پیشنهادي نسبت به پژوهش هاي پیشین ................. 56
5-3 - امکان سنجی پیاده سازي سامانه پیشنهادي در ایران ........................... 58
-6-3 مدل پیشنهادي و چگونگی ارزیابی ................................................ 59
1-6-3 - روش تحقیق ...................................................................... 59
2-6-3 - روش گرد آوري داده ها ...................................................... 60
3-6-3 - طراحی پرسشنامه ............................................................ 61
4-6-3 - جامعه آماري .................................................................. 62
5-6-3 - متغیرهاي مستقل و وابستۀ تحقیق و شاخص هاي مؤثر در آن ها ....... 63
6-6-3 - فرضیه هاي تحقیق ........................................................... 66
7-6-3 - مدل پیشنهادي تحقیق ...................................................... 68
8-6-3 - روائی پرسشنامه .............................................................. 70
ح
9-6-3 - پایایی پرسشنامه .............................................................. 70
7-3 - جمع بندي ........................................................................... 72
-4 تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها ............................................... 73
1-4 - مقدمه ................................................................................. 73
2-4 - توصیف داده هاي جمعیت شناختی مربوط به کاربران .......................... 74
3-4 - توصیف داده هاي جمعیت شناختی مربوط به کارشناسان ...................... 76
4-4 - آزمون فرضیه هاي تحقیق .......................................................... 78
-1- آزمون فرضیات مربوط به مخاطبان تبلیغات ............................... 81 4-4
-2- آزمون فرضیات مربوط به شرکت ها ........................................ 83 4-4
5-4 - اولویت بندي عوامل موثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی ........................ 85
-6-4 بررسی نقش متغیرهاي جمعیت شناختی درمتغیرهاي تحقیق ................. 87
7-4 - جمع بندي ........................................................................... 88
-5 نتیجه گیري و پیشنهادات ................................................................. 90
1-5 - مقدمه ................................................................................. 90
2-5 - جمع بندي و نتیجه گیري .......................................................... 90
3-5 - پیشنهادات ........................................................................... 92
فهرست منابع فارسی ........................................................................... 94
فهرست منابع لاتین ............................................................................ 96
پیوست ها ......................................................................................... 99
ط
فهرست جداول
شماره و عنوان صفحه
1- مقایسۀ رسانه هاي مختلف مورد استفاده در تبلیغات ........................................... 12 - جدول 2
2- دسته بندي مخاطبان تبلیغات سیار با توجه به آغازکنندة ارتباط و سطح اطلاعات - جدول 2
از مشتریان .............................................................................................................................................. 15
1- مقایسۀ ویژگیهاي سامانۀ پیشنهادي با پژوهش هاي گذشته ............................... 57 - جدول 3
2- نسبت متغیرها با سوالات پرسشنامه ......................................................................... 66 - جدول 3
3- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت هاي پرسشنامه کاربران ................................ 71 - جدول 3
4- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت هاي پرسشنامه کارشناسان ......................... 71 - جدول 3
1- توزیع فراوانی کاربران بر حسب جنسیت ................................................................. 74 - جدول 4
2- توزیع فراوانی کاربران بر حسب تحصیلات .............................................................. 74 - جدول 4
3- توزیع فراوانی کاربران بر حسب سن ......................................................................... 75 - جدول 4
4- توزیع فراوانی کاربران بر حسب استفاده ماهانه از پیامک .................................... 75 - جدول 4
5- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب جنسیت ........................................................... 76 - جدول 4
ي
6- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب تحصیلات ........................................................ 77 - جدول 4
7- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سن ................................................................... 77 - جدول 4
8- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب مدت زمان فعالیت در حوزه تجارت - جدول 4
الکترونیک ................................................................................................................................................ 78
9- آزمون کولموگروف - اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن جامعه کاربران ......... 79 - جدول 4
10 - آزمون کولموگروف- اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن جامعه کارشناسان 80 - جدول 4
تک نمونه براي فرضیه هاي مربوط به مخاطبان تبلیغات ................. 82 t 11 - آزمون - جدول 4
تک نمونه براي فرضیه هاي مربوط به شرکت ها ................................. 84 t 12 - آزمون - جدول 4
13 - اولویت بندي عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط مخاطبان - جدول 4
تبلیغات .................................................................................................................................................... 86
14 - اولویت بندي عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط کارشناسان 86 - جدول 4
ك
فهرست شکل ها
شماره و عنوان صفحه
1- عوامل مؤثر بر موفقیت تبلیغات موبایل ..................................................................... 26 - شکل 2
2- زنجیرة ارزش تبلیغات موبایل ...................................................................................... 27 - شکل 2
3- عوامل مؤثر بر گرایش و رفتار مشتري نسبت به تبلیغات موبایل ........................ 29 - شکل 2
4- عوامل مژثر بر ارزشمندي تبلیغات و گرایش به تبلیغات موبایل........................... 31 - شکل 2
5- عوامل مؤثر بر براي تمایل مشتري به پذیرش تبلیغات موبایل ............................ 32 - شکل 2
6- عوامل مؤثر بر نگرش و انتخاب کاربران نسبت به تبلیغات موبایل ....................... 35 - شکل 2
7- عوامل مؤثر بر پاسخ رفتاري مشتري نسبت به تبلیغات موبایل ........................... 36 - شکل 2
8- عوامل مؤثر بر نگرش نسب به تبلیغات موبایل و موفقیت آن .............................. 37 - شکل 2
9- عوامل مؤثر بر گرایش، تصمیم و رفتار مشتري نسبت به تبلیغات پیامکی ...... 40 - شکل 2
1- مدل پیشنهادي پایان نامه براي عوامل مؤثر بر استقبال مردم و شرکت ها از - شکل 3
تبلیغات پیامکی .................................................................................................................................... 69

امروزه نقش مؤثر بازاریابی و تبلیغات در موفقیت کسب و کارها بر کسی پوشیده نیست. تبلیغات از طریق ابزارهای بسیار پدیده ای است که با گسترش نفوذ فناوری سیار در میان جوامع، ظهور کرده است. در این میان پیام کوتاه به عنوان ابزاری با سطح پوشش بالا و هزینه پایین، پتانسیل خوبی برای انجام تبلیغات هدفمند و برقراری ارتباط یک به یک با مخاطبان در جهت حفظ مشتری های فعلی و افزایش وفاداری آنها به شرکت دارد. در این پژوهش با توجه به فاکتورهای مؤثر بر پذیرش تبلیغات از طریق پیامک توسط مردم طبق تحقیقات پیشین، و همچنین توجه به انتظارات فعلی مردم و شرکت ها از تبلیغات پیامکی، مدلی برای استقبال مردم و شرکت ها از تبلیغات پیامکی ارائه شده و بر اساس این مدل سامانه ای برای تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه طراحی شده است. ارزیابی ها نشان می دهد که هم مردم و هم شرکتها نگرش مثبتی نسبت به سامانه تبلیغاتی پیشنهاد شده برای تبلیغات از طریق پیامک دارند. از خصوصیات این سامانه می توان مبتنی بر اجازه بودن و عدم ایجاد رنجش برای مخاطب، کنترل پذیری تبلیغات، شخصی سازی پیام ها، وجود شرایط تشویقی برای کاربران و شناسایی مشتریان بالقوه شرکت ها را نام برد.


مبلغ واقعی 25,000 تومان    16% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 170
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت "مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا و امنیت پایگاه داده" 53 اسلاید
 • گذر از جهان اسطوره به فلسفه
 • پاورپوینت "طراحي مفهومي يك محيط پژوهش الكترونيكي" 39 اسلاید
 • پاورپوینت "ترمز ABS " در 25 اسلاید
 • پاورپوینت برنامه‌ ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي در ايران" در 253 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب