تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1001
 • بازدید دیروز : 2055
 • بازدید کل : 649812

تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز


تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

فصل اول : کلیات تحقیق صفحه ۱-۱- مقدمه....... ۲-۱- بیان مسأله............................ 3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4-1- چارچوب نظری تحقیق.. ۵-۱- مدل مفهومی.................. 1-1 - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق............ ۷-۱- اهداف تحقیق... ۸-۱- سؤالات تحقیق................................... ۹-۱- فرضیه های تحقیق.. ۱۰-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ... ۱۱-۱- قلمرو تحقیق............... فصل دوم : ادبیات تحقیق مقدمه ... ۱-۲- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز... ۲-۲- متغیرهای تحقیق ...................... ۱-۲-۲-ارزش ویژه برند سبز ........................ ۱-۱-۲-۲- اهمیت ارزش ویژه برند سبز .......... ۲-۲-۲- کیفیت درک شده بر ند.... ۲-۱-۲-۲- اهمیت کیفیت درک شده بر ند................................................................ ۳-۱-۲-۲- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز ........................ ۱-۲-۲- 4 - رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند به ۱-۲-۲ -۵ - رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند........ ۳-۲-۲- ارزش درک شده برند سبز .. ۱-۳-۲-۲- اهمیت ارزش درک شده برند سبز ....................

۲-۳-۲-۲ - رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز .............. ۲-۲-، - اعتبار برند..... ۲-۲ - 4 -1- اهمیت اعتبار برند........... ۵-۲-۲ -۲ - رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز 3-4-۲-۲- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز . ۲-۲ - 4 - 4 - رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز .............. ۵-۲-۲ - تصوير برند سبز ............ ۵-۲-۲ -۱- اهمیت تصویر برند سبز ................................. ۲-۵-۲-۲- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز ............................ ۳-۲- روش ها و مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز ... ۱-۳-۲- روش های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز . ۱-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری.............................. ۲-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت.................. ۳-۱-۳-۲- ارزش ویژه از دید مالی................................. ۲-۳-۲- مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز...................... ۱-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر.. ۲-۲-۳-۲- مدل شناخت برند کلر ................... ۳-۲-۳-۲- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و رو بیکام ۲-۳-۲ -- مدل ارزش ویژه برند فلد و یک ... ۵-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو ولی............ ۶-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو............................................. ۷-۲-۳-۲- مدل طنین برند کلر ....................... ۸-۲-۳-۲- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن............. ۹-۲-۳-۲- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت ماير و همکاران ۹-۲- پیشینه تحقیق ... ۱-۲- ۱- داخلی.......................... ۲-۹-۲- خارجی.............. فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۲-۳- روش تحقیق.... ۱-۲-۳- نوع پژوهش بر مبنای هدف.. ۲-۲-۳- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش.. ۳-۳- روش های گردآوری داده ها................ ۳-- ابزار گردآوری داده ها........................ ٣- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها ۱-۵-۳- روایی...................... ۵-۳ -۲ - پایایی.................... 6-3- جامعه آماری............................... ۷-۳- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری....................... ۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها.................. ۱-۸-۳- تحلیل عاملی تأییدی.........................................................

 

۲-۸-۳- مدل سازی معادلات ساختاری ............ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4- مقدمه....... ۲-4- توصیف ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری... ۱-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت......... ۲-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل ............... ۳-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. ۲-4 -- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.................................... ۵-۲-4 - وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد........ 4 -۲ -6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.. 3-4- انتخاب نوع طبقات (لوازم مورد استفاده )......................... ۱-۳-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات..

۲-۳-4- اولویت بندی برند های مورد استفاده در طبقه اول؛ لوازم بر

می آشپز خانه و منزل...

 

۳-۳-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه دوم؛ لوازم صوتی و تصویری...................................................................................... ۹۲ 4-3-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در در طبقه سوم؛ انواع کامپیوتر و ماشین های اداری............................. ۹۳ ۵-۳-4 - اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه چهارم؛ وسایل سرمایشی و گرمایشی... 4-4- چگونگی توزیع متغیر های پژوهش بر اساس شاخص های مرکزی، پراکندگی و شكل توزیع............................. 94 5-4 - بررسی نرمال بودن وضعیت متغیر ها................. 6-4- تحلیل روایی...................... ۱-۶-4- تحلیل عاملی اکتشافی.............. ۲-6-4- تحلیل عاملی تأییدی............ ۱-۲-6-4- نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش... - ۳-۳-۹- روایی همگرا............ - - - روایی تشخیص ................................ ۱-۷-4- برازش مدل مفهومی................. ۲-۷-4- مدل سازی معادلات ساختاری.. ۳-۷-4- آزمون برازش مدل مفهومی.. ۸-4- نیکوئی برازش مدل................................ 8-4- 1- تفسير شاخص های برازش ... ٤-۹- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون

فرضیه ها.... ٤-۱-۹- آزمون فرضیه اول... ۲-۹-4- آزمون فرضیه دوم... 3-4-4- آزمون فرضیه سوم.. 4-9-4- آزمون فرضیه چهارم.. ۵-۹-4 - آزمون فرضیه پنجم 6-4-4 - آزمون فرضیه ششم ٤-۷-۹- آزمون فرضیه هفتم. ۸-۹-4- آزمون فرضیه هشتم.. ٤-۹-۹- آزمون فرضیه نهم... ٤-۱۰-۹- آزمون فرضیه دهم.. ٤-۱۱-۹- آزمون فرضیه یازدهم...

 

 

٤-۱۲-۹ – آزمون فرضیه دوازدهم.... فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5- مقدمه......... ۲-۵- نتایج آمار توصیفی..................................... ۱-۲-۵- نتایج متغیر های جمعیت شناختی ۵ -۲ -۲- نتایج انتخاب نوع طبقات و اولویت بندی برندها.. ۳-۵- نتایج آمار استنباطی ................................. 3-5- نت ۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه اول.. ۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوم.. ۳-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم 4-3-5 - نتیجه آزمون فرضیه چهار ۵-۳-۵ - نتیجه آزمون فرضیه پنجم 6-3-5- نتیجه آزمون فرضیه ششم ۷-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ۸-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هشتم ۹-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه نهم.. ۱۰-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دهم .. ۱۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه یازدهم.. ۱۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوازدهم 4-5 - بحث..... ۵-۵- پیشنهادها............. 6-5- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق .............. ۷-۵- محدودیت های پژوهش... ۸-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. فهرست منابع ....................... فهرست منابع فارسی ....... فهرست منابع لاتین..............

 

۱۳۳

۱۳۸

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه...

پیوست ب: خروجی های نرم افزار SPSS....

۱۵۱

پیوست پ: خروجی های نرم افزار LISREL. فهرست جداول جدول ۲-۱) تحول علايق زیست محیطی............. جدول ۲-۲) تفاوت انواع دیدگاه های بررسی ارزش ویژه برند........ جدول ۲-۳) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی............... جدول ۲-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اول... جدول ۲-۵) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوم.. جدول ۲-۱) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوم... جدول ۲-۷) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم.. جدول ۲-۸) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم.......... جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه ......... جدول ۳-۲) ترکیب سؤالات بر اساس متغیرهای تحقیق.......... جدول ۳-۳) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق... جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه گیری..................... جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت....................................... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل............... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات................... جدول 4-4) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن................................................................ جدول 4-5) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد................ جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.................. جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات................... جدول 4-۸) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم برقی آشپز خانه و منزل..........................۹۱ جدول 4-9) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم صوتی و تصویری..................................................۹۲ جدول 4-۱۰) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در انواع کامپیوتر و ماشین اداری.......................۹۳

 

جدول 4-۱۱) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در وسایل سرمایشی و گرمایشی....................94 جدول 4-۱۲) شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ........................................................۹۵ جدول 4-۱۳) آزمون کولموگروف - اسمیرنوف متغیرهای پژوهش..................

جدول 4-14) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه .............................................................. جدول 4 -۱۵) ماتریس عوامل چرخش یافته...................................... جدول 4-۱۹) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش جدول 4-۱۷) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش............ جدول ۵-۱۸) شاخص های برازش مدل ساختاری...................... جدول 4-۱۹) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری................ جدول 4-۲۰) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز ............. جدول 4-۲۱) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز .. جدول 4-۲۲) خروجی رابطه بین

کیفیت درک شده برند و اعتبار برند.................... جدول 4-۲۳) خروجی رابطه بين اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز .................... جدول 4-۲4) خروجی رابطه بین اعتبار برند و تصویر برند سبز ............................................... جدول 4-۲۵) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز ............................................. جدول 4-۲۹) خروجی رابطه بین ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز .. جدول 4-۲۷) خروجی رابطه بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز ............................ جدول 4-۲۸) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش........ جدول 4-۲۹) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش... جدول 4-۳۰) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.... جدول 4-۳۱) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........

 

 


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 141

برچسب های مهم

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت "مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا و امنیت پایگاه داده" 53 اسلاید
 • گذر از جهان اسطوره به فلسفه
 • پاورپوینت "طراحي مفهومي يك محيط پژوهش الكترونيكي" 39 اسلاید
 • پاورپوینت "ترمز ABS " در 25 اسلاید
 • پاورپوینت برنامه‌ ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي در ايران" در 253 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب