تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 73
  • بازدید دیروز : 295
  • بازدید کل : 38794

تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز


تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

فصل اول : کلیات تحقیق صفحه ۱-۱- مقدمه....... ۲-۱- بیان مسأله............................ 3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4-1- چارچوب نظری تحقیق.. ۵-۱- مدل مفهومی.................. 1-1 - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق............ ۷-۱- اهداف تحقیق... ۸-۱- سؤالات تحقیق................................... ۹-۱- فرضیه های تحقیق.. ۱۰-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ... ۱۱-۱- قلمرو تحقیق............... فصل دوم : ادبیات تحقیق مقدمه ... ۱-۲- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز... ۲-۲- متغیرهای تحقیق ...................... ۱-۲-۲-ارزش ویژه برند سبز ........................ ۱-۱-۲-۲- اهمیت ارزش ویژه برند سبز .......... ۲-۲-۲- کیفیت درک شده بر ند.... ۲-۱-۲-۲- اهمیت کیفیت درک شده بر ند................................................................ ۳-۱-۲-۲- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز ........................ ۱-۲-۲- 4 - رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند به ۱-۲-۲ -۵ - رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند........ ۳-۲-۲- ارزش درک شده برند سبز .. ۱-۳-۲-۲- اهمیت ارزش درک شده برند سبز ....................

۲-۳-۲-۲ - رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز .............. ۲-۲-، - اعتبار برند..... ۲-۲ - 4 -1- اهمیت اعتبار برند........... ۵-۲-۲ -۲ - رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز 3-4-۲-۲- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز . ۲-۲ - 4 - 4 - رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز .............. ۵-۲-۲ - تصوير برند سبز ............ ۵-۲-۲ -۱- اهمیت تصویر برند سبز ................................. ۲-۵-۲-۲- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز ............................ ۳-۲- روش ها و مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز ... ۱-۳-۲- روش های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز . ۱-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری.............................. ۲-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت.................. ۳-۱-۳-۲- ارزش ویژه از دید مالی................................. ۲-۳-۲- مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز...................... ۱-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر.. ۲-۲-۳-۲- مدل شناخت برند کلر ................... ۳-۲-۳-۲- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و رو بیکام ۲-۳-۲ -- مدل ارزش ویژه برند فلد و یک ... ۵-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو ولی............ ۶-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو............................................. ۷-۲-۳-۲- مدل طنین برند کلر ....................... ۸-۲-۳-۲- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن............. ۹-۲-۳-۲- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت ماير و همکاران ۹-۲- پیشینه تحقیق ... ۱-۲- ۱- داخلی.......................... ۲-۹-۲- خارجی.............. فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۲-۳- روش تحقیق.... ۱-۲-۳- نوع پژوهش بر مبنای هدف.. ۲-۲-۳- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش.. ۳-۳- روش های گردآوری داده ها................ ۳-- ابزار گردآوری داده ها........................ ٣- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها ۱-۵-۳- روایی...................... ۵-۳ -۲ - پایایی.................... 6-3- جامعه آماری............................... ۷-۳- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری....................... ۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها.................. ۱-۸-۳- تحلیل عاملی تأییدی.........................................................

 

۲-۸-۳- مدل سازی معادلات ساختاری ............ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4- مقدمه....... ۲-4- توصیف ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری... ۱-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت......... ۲-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل ............... ۳-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. ۲-4 -- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.................................... ۵-۲-4 - وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد........ 4 -۲ -6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.. 3-4- انتخاب نوع طبقات (لوازم مورد استفاده )......................... ۱-۳-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات..

۲-۳-4- اولویت بندی برند های مورد استفاده در طبقه اول؛ لوازم بر

می آشپز خانه و منزل...

 

۳-۳-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه دوم؛ لوازم صوتی و تصویری...................................................................................... ۹۲ 4-3-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در در طبقه سوم؛ انواع کامپیوتر و ماشین های اداری............................. ۹۳ ۵-۳-4 - اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه چهارم؛ وسایل سرمایشی و گرمایشی... 4-4- چگونگی توزیع متغیر های پژوهش بر اساس شاخص های مرکزی، پراکندگی و شكل توزیع............................. 94 5-4 - بررسی نرمال بودن وضعیت متغیر ها................. 6-4- تحلیل روایی...................... ۱-۶-4- تحلیل عاملی اکتشافی.............. ۲-6-4- تحلیل عاملی تأییدی............ ۱-۲-6-4- نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش... - ۳-۳-۹- روایی همگرا............ - - - روایی تشخیص ................................ ۱-۷-4- برازش مدل مفهومی................. ۲-۷-4- مدل سازی معادلات ساختاری.. ۳-۷-4- آزمون برازش مدل مفهومی.. ۸-4- نیکوئی برازش مدل................................ 8-4- 1- تفسير شاخص های برازش ... ٤-۹- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون

فرضیه ها.... ٤-۱-۹- آزمون فرضیه اول... ۲-۹-4- آزمون فرضیه دوم... 3-4-4- آزمون فرضیه سوم.. 4-9-4- آزمون فرضیه چهارم.. ۵-۹-4 - آزمون فرضیه پنجم 6-4-4 - آزمون فرضیه ششم ٤-۷-۹- آزمون فرضیه هفتم. ۸-۹-4- آزمون فرضیه هشتم.. ٤-۹-۹- آزمون فرضیه نهم... ٤-۱۰-۹- آزمون فرضیه دهم.. ٤-۱۱-۹- آزمون فرضیه یازدهم...

 

 

٤-۱۲-۹ – آزمون فرضیه دوازدهم.... فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5- مقدمه......... ۲-۵- نتایج آمار توصیفی..................................... ۱-۲-۵- نتایج متغیر های جمعیت شناختی ۵ -۲ -۲- نتایج انتخاب نوع طبقات و اولویت بندی برندها.. ۳-۵- نتایج آمار استنباطی ................................. 3-5- نت ۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه اول.. ۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوم.. ۳-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم 4-3-5 - نتیجه آزمون فرضیه چهار ۵-۳-۵ - نتیجه آزمون فرضیه پنجم 6-3-5- نتیجه آزمون فرضیه ششم ۷-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ۸-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هشتم ۹-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه نهم.. ۱۰-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دهم .. ۱۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه یازدهم.. ۱۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوازدهم 4-5 - بحث..... ۵-۵- پیشنهادها............. 6-5- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق .............. ۷-۵- محدودیت های پژوهش... ۸-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. فهرست منابع ....................... فهرست منابع فارسی ....... فهرست منابع لاتین..............

 

۱۳۳

۱۳۸

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه...

پیوست ب: خروجی های نرم افزار SPSS....

۱۵۱

پیوست پ: خروجی های نرم افزار LISREL. فهرست جداول جدول ۲-۱) تحول علايق زیست محیطی............. جدول ۲-۲) تفاوت انواع دیدگاه های بررسی ارزش ویژه برند........ جدول ۲-۳) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی............... جدول ۲-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اول... جدول ۲-۵) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوم.. جدول ۲-۱) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوم... جدول ۲-۷) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم.. جدول ۲-۸) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم.......... جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه ......... جدول ۳-۲) ترکیب سؤالات بر اساس متغیرهای تحقیق.......... جدول ۳-۳) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق... جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه گیری..................... جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت....................................... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل............... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات................... جدول 4-4) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن................................................................ جدول 4-5) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد................ جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.................. جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات................... جدول 4-۸) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم برقی آشپز خانه و منزل..........................۹۱ جدول 4-9) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم صوتی و تصویری..................................................۹۲ جدول 4-۱۰) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در انواع کامپیوتر و ماشین اداری.......................۹۳

 

جدول 4-۱۱) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در وسایل سرمایشی و گرمایشی....................94 جدول 4-۱۲) شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ........................................................۹۵ جدول 4-۱۳) آزمون کولموگروف - اسمیرنوف متغیرهای پژوهش..................

جدول 4-14) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه .............................................................. جدول 4 -۱۵) ماتریس عوامل چرخش یافته...................................... جدول 4-۱۹) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش جدول 4-۱۷) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش............ جدول ۵-۱۸) شاخص های برازش مدل ساختاری...................... جدول 4-۱۹) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری................ جدول 4-۲۰) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز ............. جدول 4-۲۱) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز .. جدول 4-۲۲) خروجی رابطه بین

کیفیت درک شده برند و اعتبار برند.................... جدول 4-۲۳) خروجی رابطه بين اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز .................... جدول 4-۲4) خروجی رابطه بین اعتبار برند و تصویر برند سبز ............................................... جدول 4-۲۵) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز ............................................. جدول 4-۲۹) خروجی رابطه بین ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز .. جدول 4-۲۷) خروجی رابطه بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز ............................ جدول 4-۲۸) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش........ جدول 4-۲۹) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش... جدول 4-۳۰) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.... جدول 4-۳۱) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........

 

 


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 27

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • پاورپوینت معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
  • پاورپوینت و pdf "اشکال دارویی" در 15 اسلاید
  • پاورپوینت و pdf رشد و نموّ در كودكان در 55 اسلاید 
  • پاورپوینت و pdf"روان درمانی شناختی رفتاری" در 37 اسلاید
  • چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم؟
  • علائم هشدار دهنده سرطان معده
  • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب