تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 282
 • بازدید دیروز : 3174
 • بازدید کل : 162882

تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز


تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

فصل اول : کلیات تحقیق صفحه ۱-۱- مقدمه....... ۲-۱- بیان مسأله............................ 3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4-1- چارچوب نظری تحقیق.. ۵-۱- مدل مفهومی.................. 1-1 - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق............ ۷-۱- اهداف تحقیق... ۸-۱- سؤالات تحقیق................................... ۹-۱- فرضیه های تحقیق.. ۱۰-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ... ۱۱-۱- قلمرو تحقیق............... فصل دوم : ادبیات تحقیق مقدمه ... ۱-۲- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز... ۲-۲- متغیرهای تحقیق ...................... ۱-۲-۲-ارزش ویژه برند سبز ........................ ۱-۱-۲-۲- اهمیت ارزش ویژه برند سبز .......... ۲-۲-۲- کیفیت درک شده بر ند.... ۲-۱-۲-۲- اهمیت کیفیت درک شده بر ند................................................................ ۳-۱-۲-۲- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز ........................ ۱-۲-۲- 4 - رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند به ۱-۲-۲ -۵ - رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند........ ۳-۲-۲- ارزش درک شده برند سبز .. ۱-۳-۲-۲- اهمیت ارزش درک شده برند سبز ....................

۲-۳-۲-۲ - رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز .............. ۲-۲-، - اعتبار برند..... ۲-۲ - 4 -1- اهمیت اعتبار برند........... ۵-۲-۲ -۲ - رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز 3-4-۲-۲- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز . ۲-۲ - 4 - 4 - رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز .............. ۵-۲-۲ - تصوير برند سبز ............ ۵-۲-۲ -۱- اهمیت تصویر برند سبز ................................. ۲-۵-۲-۲- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز ............................ ۳-۲- روش ها و مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز ... ۱-۳-۲- روش های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز . ۱-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری.............................. ۲-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت.................. ۳-۱-۳-۲- ارزش ویژه از دید مالی................................. ۲-۳-۲- مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز...................... ۱-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر.. ۲-۲-۳-۲- مدل شناخت برند کلر ................... ۳-۲-۳-۲- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و رو بیکام ۲-۳-۲ -- مدل ارزش ویژه برند فلد و یک ... ۵-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو ولی............ ۶-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو............................................. ۷-۲-۳-۲- مدل طنین برند کلر ....................... ۸-۲-۳-۲- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن............. ۹-۲-۳-۲- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت ماير و همکاران ۹-۲- پیشینه تحقیق ... ۱-۲- ۱- داخلی.......................... ۲-۹-۲- خارجی.............. فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۲-۳- روش تحقیق.... ۱-۲-۳- نوع پژوهش بر مبنای هدف.. ۲-۲-۳- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش.. ۳-۳- روش های گردآوری داده ها................ ۳-- ابزار گردآوری داده ها........................ ٣- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها ۱-۵-۳- روایی...................... ۵-۳ -۲ - پایایی.................... 6-3- جامعه آماری............................... ۷-۳- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری....................... ۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها.................. ۱-۸-۳- تحلیل عاملی تأییدی.........................................................

 

۲-۸-۳- مدل سازی معادلات ساختاری ............ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4- مقدمه....... ۲-4- توصیف ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری... ۱-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت......... ۲-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل ............... ۳-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. ۲-4 -- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.................................... ۵-۲-4 - وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد........ 4 -۲ -6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.. 3-4- انتخاب نوع طبقات (لوازم مورد استفاده )......................... ۱-۳-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات..

۲-۳-4- اولویت بندی برند های مورد استفاده در طبقه اول؛ لوازم بر

می آشپز خانه و منزل...

 

۳-۳-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه دوم؛ لوازم صوتی و تصویری...................................................................................... ۹۲ 4-3-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در در طبقه سوم؛ انواع کامپیوتر و ماشین های اداری............................. ۹۳ ۵-۳-4 - اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه چهارم؛ وسایل سرمایشی و گرمایشی... 4-4- چگونگی توزیع متغیر های پژوهش بر اساس شاخص های مرکزی، پراکندگی و شكل توزیع............................. 94 5-4 - بررسی نرمال بودن وضعیت متغیر ها................. 6-4- تحلیل روایی...................... ۱-۶-4- تحلیل عاملی اکتشافی.............. ۲-6-4- تحلیل عاملی تأییدی............ ۱-۲-6-4- نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش... - ۳-۳-۹- روایی همگرا............ - - - روایی تشخیص ................................ ۱-۷-4- برازش مدل مفهومی................. ۲-۷-4- مدل سازی معادلات ساختاری.. ۳-۷-4- آزمون برازش مدل مفهومی.. ۸-4- نیکوئی برازش مدل................................ 8-4- 1- تفسير شاخص های برازش ... ٤-۹- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون

فرضیه ها.... ٤-۱-۹- آزمون فرضیه اول... ۲-۹-4- آزمون فرضیه دوم... 3-4-4- آزمون فرضیه سوم.. 4-9-4- آزمون فرضیه چهارم.. ۵-۹-4 - آزمون فرضیه پنجم 6-4-4 - آزمون فرضیه ششم ٤-۷-۹- آزمون فرضیه هفتم. ۸-۹-4- آزمون فرضیه هشتم.. ٤-۹-۹- آزمون فرضیه نهم... ٤-۱۰-۹- آزمون فرضیه دهم.. ٤-۱۱-۹- آزمون فرضیه یازدهم...

 

 

٤-۱۲-۹ – آزمون فرضیه دوازدهم.... فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5- مقدمه......... ۲-۵- نتایج آمار توصیفی..................................... ۱-۲-۵- نتایج متغیر های جمعیت شناختی ۵ -۲ -۲- نتایج انتخاب نوع طبقات و اولویت بندی برندها.. ۳-۵- نتایج آمار استنباطی ................................. 3-5- نت ۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه اول.. ۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوم.. ۳-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم 4-3-5 - نتیجه آزمون فرضیه چهار ۵-۳-۵ - نتیجه آزمون فرضیه پنجم 6-3-5- نتیجه آزمون فرضیه ششم ۷-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ۸-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هشتم ۹-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه نهم.. ۱۰-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دهم .. ۱۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه یازدهم.. ۱۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوازدهم 4-5 - بحث..... ۵-۵- پیشنهادها............. 6-5- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق .............. ۷-۵- محدودیت های پژوهش... ۸-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. فهرست منابع ....................... فهرست منابع فارسی ....... فهرست منابع لاتین..............

 

۱۳۳

۱۳۸

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه...

پیوست ب: خروجی های نرم افزار SPSS....

۱۵۱

پیوست پ: خروجی های نرم افزار LISREL. فهرست جداول جدول ۲-۱) تحول علايق زیست محیطی............. جدول ۲-۲) تفاوت انواع دیدگاه های بررسی ارزش ویژه برند........ جدول ۲-۳) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی............... جدول ۲-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اول... جدول ۲-۵) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوم.. جدول ۲-۱) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوم... جدول ۲-۷) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم.. جدول ۲-۸) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم.......... جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه ......... جدول ۳-۲) ترکیب سؤالات بر اساس متغیرهای تحقیق.......... جدول ۳-۳) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق... جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه گیری..................... جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت....................................... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل............... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات................... جدول 4-4) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن................................................................ جدول 4-5) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد................ جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.................. جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات................... جدول 4-۸) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم برقی آشپز خانه و منزل..........................۹۱ جدول 4-9) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم صوتی و تصویری..................................................۹۲ جدول 4-۱۰) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در انواع کامپیوتر و ماشین اداری.......................۹۳

 

جدول 4-۱۱) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در وسایل سرمایشی و گرمایشی....................94 جدول 4-۱۲) شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ........................................................۹۵ جدول 4-۱۳) آزمون کولموگروف - اسمیرنوف متغیرهای پژوهش..................

جدول 4-14) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه .............................................................. جدول 4 -۱۵) ماتریس عوامل چرخش یافته...................................... جدول 4-۱۹) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش جدول 4-۱۷) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش............ جدول ۵-۱۸) شاخص های برازش مدل ساختاری...................... جدول 4-۱۹) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری................ جدول 4-۲۰) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز ............. جدول 4-۲۱) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز .. جدول 4-۲۲) خروجی رابطه بین

کیفیت درک شده برند و اعتبار برند.................... جدول 4-۲۳) خروجی رابطه بين اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز .................... جدول 4-۲4) خروجی رابطه بین اعتبار برند و تصویر برند سبز ............................................... جدول 4-۲۵) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز ............................................. جدول 4-۲۹) خروجی رابطه بین ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز .. جدول 4-۲۷) خروجی رابطه بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز ............................ جدول 4-۲۸) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش........ جدول 4-۲۹) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش... جدول 4-۳۰) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.... جدول 4-۳۱) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........

 

 


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 67

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

دانلود کتاب جز از کل pdf

دانلود کتاب جز از کل pdf

معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی (آپدیت خرداد97) کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت +خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام +نمونه سوال
 • خلاصه دروس نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا
 • کتاب جامعه‌شناسی رمان جورج لوکاچ
 • لویاتان تامس هابز حسین بشیریه
 • کتاب حقوق حیوانات دیوید کالز – هامار در 36 صفحه
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید مانتو تابستانه سرمه با قیمت باورنکردنی
 • خرید تخم مرغ پز برقی شگفت انگیز
 • دستگاه تراش و پوست کن میوه و سبزیجات
 • دستگاه انار دونه کن حرفه ای با تخفیف ویژه
 • انواع کفش و کیف دخترانه، زنانه و مردانه با قیمت های استثنایی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب