تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 468
 • بازدید دیروز : 3591
 • بازدید کل : 396184

تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز


تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

فصل اول : کلیات تحقیق صفحه ۱-۱- مقدمه....... ۲-۱- بیان مسأله............................ 3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4-1- چارچوب نظری تحقیق.. ۵-۱- مدل مفهومی.................. 1-1 - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق............ ۷-۱- اهداف تحقیق... ۸-۱- سؤالات تحقیق................................... ۹-۱- فرضیه های تحقیق.. ۱۰-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ... ۱۱-۱- قلمرو تحقیق............... فصل دوم : ادبیات تحقیق مقدمه ... ۱-۲- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز... ۲-۲- متغیرهای تحقیق ...................... ۱-۲-۲-ارزش ویژه برند سبز ........................ ۱-۱-۲-۲- اهمیت ارزش ویژه برند سبز .......... ۲-۲-۲- کیفیت درک شده بر ند.... ۲-۱-۲-۲- اهمیت کیفیت درک شده بر ند................................................................ ۳-۱-۲-۲- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز ........................ ۱-۲-۲- 4 - رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند به ۱-۲-۲ -۵ - رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند........ ۳-۲-۲- ارزش درک شده برند سبز .. ۱-۳-۲-۲- اهمیت ارزش درک شده برند سبز ....................

۲-۳-۲-۲ - رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز .............. ۲-۲-، - اعتبار برند..... ۲-۲ - 4 -1- اهمیت اعتبار برند........... ۵-۲-۲ -۲ - رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز 3-4-۲-۲- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز . ۲-۲ - 4 - 4 - رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز .............. ۵-۲-۲ - تصوير برند سبز ............ ۵-۲-۲ -۱- اهمیت تصویر برند سبز ................................. ۲-۵-۲-۲- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز ............................ ۳-۲- روش ها و مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز ... ۱-۳-۲- روش های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز . ۱-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری.............................. ۲-۱-۳-۲- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت.................. ۳-۱-۳-۲- ارزش ویژه از دید مالی................................. ۲-۳-۲- مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز...................... ۱-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر.. ۲-۲-۳-۲- مدل شناخت برند کلر ................... ۳-۲-۳-۲- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و رو بیکام ۲-۳-۲ -- مدل ارزش ویژه برند فلد و یک ... ۵-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو ولی............ ۶-۲-۳-۲- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو............................................. ۷-۲-۳-۲- مدل طنین برند کلر ....................... ۸-۲-۳-۲- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن............. ۹-۲-۳-۲- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت ماير و همکاران ۹-۲- پیشینه تحقیق ... ۱-۲- ۱- داخلی.......................... ۲-۹-۲- خارجی.............. فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۲-۳- روش تحقیق.... ۱-۲-۳- نوع پژوهش بر مبنای هدف.. ۲-۲-۳- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش.. ۳-۳- روش های گردآوری داده ها................ ۳-- ابزار گردآوری داده ها........................ ٣- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها ۱-۵-۳- روایی...................... ۵-۳ -۲ - پایایی.................... 6-3- جامعه آماری............................... ۷-۳- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری....................... ۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها.................. ۱-۸-۳- تحلیل عاملی تأییدی.........................................................

 

۲-۸-۳- مدل سازی معادلات ساختاری ............ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4- مقدمه....... ۲-4- توصیف ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری... ۱-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت......... ۲-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل ............... ۳-۲-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. ۲-4 -- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.................................... ۵-۲-4 - وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد........ 4 -۲ -6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.. 3-4- انتخاب نوع طبقات (لوازم مورد استفاده )......................... ۱-۳-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات..

۲-۳-4- اولویت بندی برند های مورد استفاده در طبقه اول؛ لوازم بر

می آشپز خانه و منزل...

 

۳-۳-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه دوم؛ لوازم صوتی و تصویری...................................................................................... ۹۲ 4-3-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در در طبقه سوم؛ انواع کامپیوتر و ماشین های اداری............................. ۹۳ ۵-۳-4 - اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه چهارم؛ وسایل سرمایشی و گرمایشی... 4-4- چگونگی توزیع متغیر های پژوهش بر اساس شاخص های مرکزی، پراکندگی و شكل توزیع............................. 94 5-4 - بررسی نرمال بودن وضعیت متغیر ها................. 6-4- تحلیل روایی...................... ۱-۶-4- تحلیل عاملی اکتشافی.............. ۲-6-4- تحلیل عاملی تأییدی............ ۱-۲-6-4- نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش... - ۳-۳-۹- روایی همگرا............ - - - روایی تشخیص ................................ ۱-۷-4- برازش مدل مفهومی................. ۲-۷-4- مدل سازی معادلات ساختاری.. ۳-۷-4- آزمون برازش مدل مفهومی.. ۸-4- نیکوئی برازش مدل................................ 8-4- 1- تفسير شاخص های برازش ... ٤-۹- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون

فرضیه ها.... ٤-۱-۹- آزمون فرضیه اول... ۲-۹-4- آزمون فرضیه دوم... 3-4-4- آزمون فرضیه سوم.. 4-9-4- آزمون فرضیه چهارم.. ۵-۹-4 - آزمون فرضیه پنجم 6-4-4 - آزمون فرضیه ششم ٤-۷-۹- آزمون فرضیه هفتم. ۸-۹-4- آزمون فرضیه هشتم.. ٤-۹-۹- آزمون فرضیه نهم... ٤-۱۰-۹- آزمون فرضیه دهم.. ٤-۱۱-۹- آزمون فرضیه یازدهم...

 

 

٤-۱۲-۹ – آزمون فرضیه دوازدهم.... فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5- مقدمه......... ۲-۵- نتایج آمار توصیفی..................................... ۱-۲-۵- نتایج متغیر های جمعیت شناختی ۵ -۲ -۲- نتایج انتخاب نوع طبقات و اولویت بندی برندها.. ۳-۵- نتایج آمار استنباطی ................................. 3-5- نت ۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه اول.. ۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوم.. ۳-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم 4-3-5 - نتیجه آزمون فرضیه چهار ۵-۳-۵ - نتیجه آزمون فرضیه پنجم 6-3-5- نتیجه آزمون فرضیه ششم ۷-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ۸-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه هشتم ۹-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه نهم.. ۱۰-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دهم .. ۱۱-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه یازدهم.. ۱۲-۳-۵- نتیجه آزمون فرضیه دوازدهم 4-5 - بحث..... ۵-۵- پیشنهادها............. 6-5- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق .............. ۷-۵- محدودیت های پژوهش... ۸-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. فهرست منابع ....................... فهرست منابع فارسی ....... فهرست منابع لاتین..............

 

۱۳۳

۱۳۸

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه...

پیوست ب: خروجی های نرم افزار SPSS....

۱۵۱

پیوست پ: خروجی های نرم افزار LISREL. فهرست جداول جدول ۲-۱) تحول علايق زیست محیطی............. جدول ۲-۲) تفاوت انواع دیدگاه های بررسی ارزش ویژه برند........ جدول ۲-۳) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی............... جدول ۲-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اول... جدول ۲-۵) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوم.. جدول ۲-۱) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوم... جدول ۲-۷) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم.. جدول ۲-۸) متغیر های مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم.......... جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه ......... جدول ۳-۲) ترکیب سؤالات بر اساس متغیرهای تحقیق.......... جدول ۳-۳) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق... جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه گیری..................... جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت....................................... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل............... جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات................... جدول 4-4) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن................................................................ جدول 4-5) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان در آمد................ جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.................. جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات................... جدول 4-۸) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم برقی آشپز خانه و منزل..........................۹۱ جدول 4-9) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم صوتی و تصویری..................................................۹۲ جدول 4-۱۰) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در انواع کامپیوتر و ماشین اداری.......................۹۳

 

جدول 4-۱۱) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در وسایل سرمایشی و گرمایشی....................94 جدول 4-۱۲) شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ........................................................۹۵ جدول 4-۱۳) آزمون کولموگروف - اسمیرنوف متغیرهای پژوهش..................

جدول 4-14) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه .............................................................. جدول 4 -۱۵) ماتریس عوامل چرخش یافته...................................... جدول 4-۱۹) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش جدول 4-۱۷) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش............ جدول ۵-۱۸) شاخص های برازش مدل ساختاری...................... جدول 4-۱۹) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری................ جدول 4-۲۰) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز ............. جدول 4-۲۱) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز .. جدول 4-۲۲) خروجی رابطه بین

کیفیت درک شده برند و اعتبار برند.................... جدول 4-۲۳) خروجی رابطه بين اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز .................... جدول 4-۲4) خروجی رابطه بین اعتبار برند و تصویر برند سبز ............................................... جدول 4-۲۵) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز ............................................. جدول 4-۲۹) خروجی رابطه بین ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز .. جدول 4-۲۷) خروجی رابطه بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز ............................ جدول 4-۲۸) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش........ جدول 4-۲۹) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش... جدول 4-۳۰) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.... جدول 4-۳۱) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........

 

 


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 102

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

-میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

کسب درامد

کسب درامد

سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

دریافت فایل : کسب درامد

کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

پکیج کسب درامد اسان از اینترنت قانونی و واقعی آیا می دانید با همین گوشی موبایل می توانید ماهیانه 1000.000تومان درآمد خالص داشته باشید؟ این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ فاصله رسیدن به درامد میلیونی فقط خواندن این ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه - بر اساس کتاب

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه - بر اساس کتاب

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه بر اساس کتاب باقر انصاری منبع رشته حقوق پیام نور شامل 51 صفحه با فرمت word و pdf ... قابل ویرایش حقوق رسانه حقوق رسانه یا ارتباط جمعی، حقوق آزادی ها و قواعد حقوقی راجع به ارتباطات جمعی را مطالعه می کنند. چهار عنصر مهم در هر ارتباط جمعی ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT
 • مدلسازی سیستم گردش خون در شریانها با استفاده از متد المان محدود 57 ص
 • زبان تخصصی مهندسی شیمی
 • كنترل الحاقي سازه 30 ص
 • كارآموزي احداث ساختمان فلزي 36 ص
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید مانتو تابستانه سرمه با قیمت باورنکردنی
 • خرید تخم مرغ پز برقی شگفت انگیز
 • دستگاه تراش و پوست کن میوه و سبزیجات
 • دستگاه انار دونه کن حرفه ای با تخفیف ویژه
 • انواع کفش و کیف دخترانه، زنانه و مردانه با قیمت های استثنایی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب